Nowości Nowości!!!

Wita­my Ponow­nie!

Chcie­li­śmy poin­for­mo­wać, iż uak­tu­al­ni­li­śmy stro­nę inter­ne­to­wą o austra­lij­skich labra­do­odle. Doda­li­śmy nowe cie­ka­we i przy­dat­ne arty­ku­ły:

1. Pie­lę­gna­cja okry­wy wło­so­wej
2. Die­ta
3. Wysi­łek fizycz­ny
4. Tre­ning posłu­szeń­stwa
5. Socja­li­za­cja szcze­niąt w prak­ty­ce

i wie­le, wie­le innych.

Powstał rów­nież dział NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ, w któ­rym pyta­nia zada­je­cie Wy a odpo­wia­da na nie eks­pert. Pyta­nia wraz z odpo­wie­dzia­mi będa publi­ko­wa­ne na stro­nie.

Zapra­sza­my ser­decz­nie

Elż­bie­ta Gajew­ska
Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odle W Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce