Australijski Labradoodle

labradoore-info

Przez ostat­nie kil­ka lat Austra­lij­skie Labra­do­odle, sta­ły się jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych ras w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Coraz czę­ściej o nich sły­chać tak­że w Euro­pie. Wie­lu ludzi zain­te­re­so­wa­ło się dudla­mi głów­nie ze wzglę­du na ich nie linie­ją­cą i przy­ja­zną aler­gi­kom sierść. Austra­lij­skie Labra­do­odle to psy, któ­re pra­gną współ­pra­cy z czło­wie­kiem, szyb­ko się uczą a swo­jej ludz­kiej sfo­rze oka­zu­ją duże przy­wią­za­nie.
Jest to jed­na z nie­licz­nych ras nale­żą­cych do kate­go­rii — HIPOALERGICZNY. Więk­szość aler­gi­ków bar­dzo scep­tycz­nie pod­cho­dzi do posia­da­nia psów. Znam to z wła­sne­go doświad­cze­nia, kie­dy po kolei musia­łam szu­kać domów zastęp­czych, naj­pierw dla mojej papu­gi a potem psa rasy bas­set hound. Mogę jedy­nie zapro­po­no­wać wizy­tę we Wło­cha­tej Pasji, któ­ra na pew­no pozwo­li się Pań­stwu prze­ko­nać czy wystą­pi reak­cja aler­gicz­na na psy czy też nie.
Moje aler­gie nasi­la­ły się z roku na rok, potem poja­wi­ła się ast­ma a lekarz aler­go­log sta­now­czo odra­dził posia­da­nie psa. Zosta­łam wysła­na na bada­nia, któ­re oczy­wi­ście potwier­dzi­ły moje oba­wy. Bałam się, że nigdy nie będę w sta­nie reali­zo­wać swo­jej pasji, pasji któ­rą wła­śnie są psy i pra­ca z nimi. Bar­dzo dużo czy­ta­łam o psach przy­ja­znych aler­gi­kom a i tak pod­cho­dzi­łam do tema­tu bar­dzo scep­tycz­nie. Zanim zde­cy­do­wa­łam się na takie­go psa odwie­dzi­łam hodow­lę kil­ka razy, aby zaob­ser­wo­wać czy wystą­pią u mnie reak­cje aler­gicz­ne.
Jesz­cze trzy lata temu, świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa na temat ist­nie­nia takich ras była bar­dzo niska. Kie­dy prze­szu­ki­wa­łam prze­glą­dar­kę (na pol­skich stro­nach infor­ma­cje były bar­dzo ubo­gie) natknę­łam się na jed­no z forum (wła­śnie rasy, któ­ra jest zali­cza­na do hipo­aler­gicz­nych), na któ­rym zna­la­złam zabaw­ną defi­ni­cję sło­wa HIPOALERGICZNY. HIPO — czy­li bar­dzo, ogrom­nie, wiel­ce, tutaj nawet padło przy­rów­na­nie do hipo­po­ta­ma. ALERGICZNY, powo­du­ją­cy aler­gię, uczu­la­ją­cy = pies któ­ry sil­nie (moc­no) uczu­la. Dosyć zabaw­ne, jak nie­któ­rzy potra­fią budo­wać swo­je wła­sne teo­rie, nie­praw­daż?
Przez jakiś czas moja gło­wa była zaprząt­nię­ta jed­ną myślą — na świe­cie jest tak wie­le osób z pro­ble­mem z jakim i ja się bory­kam, a nie­ste­ty wszyst­ko wska­zu­je na to, że przy­bę­dzie ich jesz­cze wię­cej. Zasta­na­wia­łam się ile w tej puli znaj­dzie się osób nie­peł­no­spraw­nych potrze­bu­ją­cych psa asy­stu­ją­ce­go? Ilu aler­gi­ków czy ast­ma­ty­ków będzie potrze­bo­wa­ło psa pra­cu­ją­ce­go? Za cel posta­no­wi­łam sobie zna­leźć rasę odpo­wied­nią do pra­cy z ludź­mi i posia­da­ją­cą wszel­ki poten­cjał ku temu, a jed­no­cze­śnie rasę któ­ra jest przy­ja­zna aler­gi­kom.
Po jakimś cza­sie, w mie­sięcz­ni­ku “Mój Pies” natknę­łam sie na arty­kuł napi­sa­ny przez Mag­dę Urban z Fun­da­cji “Psia Wach­ta” . Był to arty­kuł o Bever­ley Man­ners z Austra­lii i jej cudow­nych Austra­lij­skich Labra­do­odlach wie­dzia­łam, że to jest to cze­go szu­ka­łam. Dłu­go nie zwle­ka­łam i nawią­za­ły­śmy ze sobą fan­ta­stycz­ną zna­jo­mość. Bever­ley przez oko­ło rok cza­su dzie­li­ła się ze mną swo­imi cen­ny­mi doświad­cze­nia­mi. Dziś czu­ję się na tyle pew­nie, aby kon­ty­nu­ować jej pro­gram i two­rzyć histo­rię Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce.

Moją misją jest nie­sie­nie pomo­cy tym, z myślą o któ­rych Bever­ley pod­ję­ła decy­zję o stwo­rze­niu rasy.

Hodow­lą Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce zaj­mu­je się moja mama Elż­bie­ta Gajew­ska, ja wspie­ram ją na eta­pach, w któ­rych wspar­cie beha­wio­ry­sty zwie­rzę­ce­go jest nie­zbęd­ne. Sama z kolei zapra­szam ser­decz­nie do moje­go dzia­łu „beha­wio­ryst­ka”, gdzie zamiesz­czam arty­ku­ły swo­je­go autor­stwa.

Edy­ta Gajew­ska

Odwiedź gale­rię austra­lij­skich labra­do­odle

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

——————————————————————————————————————————————————————————————————————