TRENING POSŁUSZEŃSTWA (STYMULACJA MENTALNA)

Austra­lij­skie Labra­do­odle to bar­dzo mądre stwo­rze­nia. Szko­le­nie ich jest kwe­stią klu­czową. Uczą się bar­dzo szybko, tych przez nas nie­po­żą­da­nych rze­czy rów­nież. Dla­tego też sprawą klu­czową jest edu­ka­cja we wcze­snym okre­sie życia psa.
Pierw­szą fazę edu­ka­cji szcze­nię­cia powi­nien zapew­nić hodowca. Odpo­wie­dzialny hodowca socja­li­zuje szcze­nięta i socja­li­zuje je każ­dego dnia – a nie tylko w celach wyko­na­nia doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej i video (dla uzy­ska­nia infor­ma­cji nt. socja­li­za­cji odwiedź temat „Jak socja­li­zuję szcze­niaka zanim trafi do Cie­bie”). Kiedy odbie­rzesz swo­jego szcze­niaka – kolej na Cie­bie.
Pierw­szym kro­kiem jaki powi­nie­neś zro­bić jest zapi­sa­nie szcze­nię­cia Austra­lij­skiego Labra­do­odla do “psiego przed­szkola”. Takie przed­szkola poświę­cają wię­cej czasu na socja­li­za­cje a niżeli na wła­ściwe szko­le­nia. Oczy­wi­ście nauczysz się pod­sta­wo­wych komend jak siad, waruj, przy­wo­ła­nia, cho­dze­nie na smy­czy, wra­ca­nie na dźwięk gwizdka. Acz­kol­wiek wszystko polega na tym aby do ukoń­cze­nia 16 tygo­dnia życia, kiedy okres socja­li­za­cji koń­czy się — zapew­nić psu dużo roz­ma­itych bodź­ców. Tre­ner powi­nien w indy­wi­du­alny spo­sób pod­cho­dzić do każ­dego szcze­niaka, tak aby mógł dla każ­dego dobrać odpo­wiedni kie­ru­nek ku dal­szej pracy.
Bar­dzo waż­nym jest aby szkoła, do któ­rej się udasz ofe­ro­wała kursy oparte na tre­nin­gach meto­dami pozy­tyw­nych wzmoc­nień. Gdy spy­taw­szy – czy kol­czatka czy obroża zaci­skowa są dozwo­lone na szko­le­niu uzy­skasz odpo­wiedź „TAK”, jest to szkoła na zaję­cia któ­rej nie chcesz uczest­ni­czyć.
Psie szkoły ofe­rują różne kursy. Takie kursy mogą spra­wić wiele rado­ści Tobie i Two­jemu psu a na pewno wzmoc­nią więź pomię­dzy Wami. Nie­które szkoły ofe­rują tre­ningi ogól­nego posłu­szeń­stwa (obi­dience), psie sporty (agi­lity), dog trek­king a nawet kursy węsze­nia. Ogólny tre­ning posłu­szeń­stwa jest sprawą konieczną a potem możesz zde­cy­do­wać czy i w jakim kie­runku chcesz iść dalej.
Koń­cząc — parę słów o kur­sach psich spor­tów (agi­lity). Tre­no­wa­nie psich spor­tów i uczest­ni­cze­nie w zawo­dach powo­duje, że pies jest bar­dzo nakrę­cony (co nie jest dobrą rze­czą), pod­nosi się poziom adre­na­liny a nie­liczni wie­dzą, że potrzeba aż jed­nego tygo­dnia czasu aby ten poziom obni­żył się do nor­mal­nego stanu. Nie­któ­rzy eks­perci zaczy­nają pro­mo­wać kursy „Agi­lity stress free”, które wydaja się być dobrym roz­wią­za­niem, acz­kol­wiek jest to bar­dzo nowa wie­dza, jesz­cze nie roz­po­wszech­niona na sze­roka skalę.
Nie powi­nie­neś nie­po­trzeb­nie nakrę­cać swo­jego psa.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce