Cymbrogis Irresistible Renesemee

 

Labradoodle Nessie

Labra­do­odle Nes­sie

logo Nessie

Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle

Imię: Cym­bro­gis Irre­si­sti­ble Rene­se­mee (Nes­sie)

Numer reje­stra­cyjny: AES-F15007TC

Kolor: Bia­ły

Sierść: „kedzie­rzawa” falo­wa­na

Wiel­kość: śred­ni

Testy:

Prcd-PRA: wynik — CLEAR by paren­ta­ge

Sta­wy biordowe/łokciowe zgod­nie z nor­ma­mi FCI: Excel­lent

Pro­fil DNA: VHL_ID H57534

 

Kocha­na Nes­sie, jest iskier­ką w naszej rodzi­nie;) To praw­da, że jest bar­dzo
roz­piesz­czo­na, ale odwdzię­cza się wiel­ką miło­ścią. Nes­sie potra­fi
naj­więk­sze­go wap­nia­ka zachę­cić do zaba­wy. Przy­kła­dem tego jest Ony­xe, któ­ry
gene­ral­nie nie bawi się. No chy­ba, że Nes­sie go zachę­ci — a ona to już
potra­fi;) Nes­sie jest typo­wym psem tera­peu­tą i odzie­dzi­czy­ła to z pew­no­ścią
po swo­jej bab­ci Cara­mel. Tak jak ona, lubi się przy­tu­lać i zapro­szo­na łasi
się do każ­dej oso­by, któ­ra nas odwie­dza. Cza­sa­mi śmie­je­my się, że jest
nie­kul­tu­ral­na. Potra­fi bez ogró­dek zbli­żyć swój pysk do mojej twa­rzy, żeby
wywą­chać co aku­rat jem. Ale z dru­giej stro­ny nie wcho­dzi po taj­nia­ku na
łóż­ko w nocy jak Fila tyl­ko grzecz­nie śpi na swo­im posłan­ku.

Nes­sie to pies, któ­ry wie cze­go chce i nie oba­wia się o to “zawal­czyć”

A co ma do powie­dze­nia sama Nes­sie? “Oj tam oj tam, co oni tam o mnie opo­wia­da­ją.
No lubię się tulić to fakt. Jak chcę coś spraw­dzić to spraw­dzam. A już się
nie pochwa­li­li, że ład­nie tre­nu­ję z Panią. Że byłam na warsz­ta­tach
tro­pie­nia. Tego to nie powie­dzie­li. No cho­ciaż pochwa­li­li za nie wcho­dze­nie
do łóż­ka. Tyle z tego dobre­go;)”

 

Australian labradoodle Nessie

Austra­lian labra­do­odle Nes­sie

Labradoodle Ness

Labra­do­odle Ness

Nessie Labradoodle

Nes­sie Labra­do­odle

Nessie Labradoodle with puppy

Nes­sie Labra­do­odle with pup­py

Nessie Australian Labradoodle

Nes­sie Austra­lian Labra­do­odle

, ,