Testy temperamentu

Spe­cja­li­zu­ję się w wyko­ny­wa­niu testów tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt. Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny oce­nom tem­pe­ra­men­tów swo­ich malu­chów, zapra­szam do współ­pra­cy.

Świa­do­mi hodow­cy coraz czę­ściej wyka­zu­ją zain­te­re­so­wa­nie testa­mi. Obszer­na ana­li­za szcze­nia­ka zaczy­na słu­żyć jako kolej­ny ele­ment wypraw­ki dla nowe­go wła­ści­cie­la, co i wła­ści­cie­le bar­dzo sobie cenią.

Testy prze­pro­wa­dza­my w 7 tygo­dniu życia szcze­niąt. Pro­szę pamię­tać aby szcze­nię­ta były:

- iden­ty­fi­ko­wal­ne

- w domu było jakieś pomiesz­cze­nie zupeł­nie obce dla szcze­niąt

Edy­ta Gajew­ska