DIETA

Aby szcze­nię było zdrowe i dobrze się roz­wi­jało musimy zadbać o odpo­wied­nią dietę dla niego. Co to zna­czy odpo­wied­nia dieta? To zna­czy dostar­cza­nie wszyst­kich skład­ni­ków pokar­mo­wych – pro­tein, węglo­wo­da­nów, tłusz­czów, wita­min, ami­no­kwa­sów i wody w odpo­wied­nich ilo­ściach i pro­por­cjach wzglę­dem sie­bie.
Wyróż­niamy nastę­pu­jące rodzaje diet:

1. Goto­wane – przy­go­to­wy­wane przez wła­ści­ciela
2. BARF
3. Karmy komercyjne

Czę­sto jestem pytana, który z tych rodza­jów kar­mie­nia jest naj­lep­szy. Nie mogę jed­no­znacz­nie udzie­lić Ci odpo­wie­dzi na pyta­nie, która dieta będzie naj­od­po­wied­niej­sza dla Two­jego psa. Wybór należy do Cie­bie nato­miast ja mogę udzie­lić paru cen­nych wskazówek.

1. Dieta goto­wana – zanim zde­cy­du­jesz się na ten spo­sób odży­wia­nia Two­jego psa musisz zda­wać sobie sprawę, że peł­no­war­to­ściowy posi­łek dla psa nie składa się jedy­nie w 1/3 z ryżu, 1/3 z mięsa i 1/3 z warzyw. Pra­wi­dłowo przy­go­to­wana dieta goto­wana jest cza­so­chłonna i wymaga dużej wie­dzy na temat żywie­nia aby zapew­nić zbi­lan­so­wane por­cje skład­ni­ków: np. choć mięso jest źró­dłem pro­tein, ma mało wap­nia. Samo doda­nie wap­nia nie wystar­cza. Skład­niki mine­ralne są ze sobą wza­jem­nie powią­zane. Wapń i fos­for stwo­rzyły takie powią­za­nie w pro­ce­sie for­mo­wa­nia kości i zębów, jed­nak wymaga to ich odpo­wied­nich pro­por­cji.
Chcąc sto­so­wać tą wła­śnie dietę, musisz dokład­nie sto­so­wać się do prze­pi­sów kuli­nar­nych stwo­rzo­nych przez spe­cja­li­stów. Dieta goto­wana jest sto­so­wana czę­sto jako dieta eli­mi­na­cyjna w przy­padku aler­gii pokarmowych.

2. BARF – dieta oparta na suro­wym pokar­mie (surowe warzywa, owoce, jaja, mięso, kości itd.)
Zanim zde­cy­du­jesz się na ten rodzaj diety musisz wie­dzieć, że nie wystar­czy podać psu surowe mięso i kości aby zapew­nić mu zbi­lan­so­wany posi­łek. Piszę o tym gdyż spo­tka­łam wielu hodow­ców, wła­ści­cieli psów któ­rzy kar­mią swo­jego psa suro­wym mię­sem i kośćmi, nie dostar­cza­jąc mu wię­cej skład­ni­ków pokar­mo­wych. Nie jest to odpo­wiedni spo­sób postę­po­wa­nia. Chcąc kar­mić psa dietą BARF należy korzy­stać z prze­pi­sów BARFA. Pyta­nie czy masz na to czas i wystar­cza­jącą wiedzę?

3. Karmy komer­cyjne. Karmy komer­cyjne to kom­pletne karmy nad któ­rymi pra­co­wali spe­cja­li­ści. Pro­por­cje tych karm są usta­lane na pod­sta­wie wie­lo­let­nich badań. Kom­pletne karmy komer­cyjne takie wła­śnie są – KOMPLETNE. Nie należy ich niczym uzu­peł­niać, gdyż jedy­nie zabu­rzamy dietę naszego psa, powo­du­jąc u niego pro­blemy medyczne a nie­jed­no­krot­nie i beha­wio­ralne. Ale czy wszy­scy pro­du­cenci karm naprawdę przy­go­to­wują ją z myślą o naszych psach? Otóż nie – dla­tego należy nauczyć się czy­tać ety­kiety z karm. Poni­żej kilka wska­zó­wek:
– Skład­niki wymie­nione na ety­kie­cie muszą być wymie­nione w kolej­no­ści wago­wej ( tych któ­rych jest naj­wię­cej są wymie­nione w pierw­szej kolej­no­ści). Liczy się zazwy­czaj pierw­sze 3–5 skład­ni­ków (do skład­nika, o któ­rym wiemy, że w kar­mie jest nie­wiele — zazwy­czaj jest to tłuszcz lub algi).
– Białko ze zboża jest dużo mniej przy­swa­jalne przez orga­nizm, dla­tego zbóż powinno być jak naj­mniej a naj­le­piej jeżeli są wyeli­mi­no­wane cał­ko­wi­cie i zastą­pione owo­cami i warzy­wami
– Zboże to węglo­wo­dany w ilo­ści olbrzy­miej. Jeśli już zboże jest to akcep­tu­jemy pełne ziarna
– Uwaga na tak­tyki pro­du­cen­tów karm

a) dzie­le­nie skład­ni­ków pokar­mo­wych na mniej­sze. Pro­du­cenci czę­sto chcą ukryć ogromną ilość zbóż w kar­mie – tak aby te nie znaj­do­wały się na pozy­cji czo­ło­wej listy. Podzie­lone zboża tra­fiają na dal­szą część listy spra­wia­jąc wra­że­nie, że nie jest ich dużo. Tym cza­sem gdyby je zsu­mo­wać nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią 50–80% karmy.
b) Czy rze­czy­wi­ście mięsa wymie­nio­nego na pierw­szej pozy­cji zawsze jest naj­wię­cej? Otóż nie – należy pamię­tać że skład­niki są ważone przed pro­duk­cją, w trak­cie któ­rej tracą całą zawar­tość wody – ok. 80% (dla mięsa). W związku z czym jeżeli pro­du­cent piszę, że jagnię­ciny w kar­mie jest 20% należy wie­dzieć że po obróbce traci ono wodę i spada na dal­szą część listy. Dehy­tra­ty­zo­wane mięso i mączka z mięsa nie tracą w obróbce wody w związku z tym jest ich tyle ile pisze producent.

- Mięso musi być wia­do­mego pocho­dze­nia (mięso z kur­czaka, jagnię­ciny, kró­lika, indyka itp.). Nie kupujmy karm na któ­rych piszę mięso ze zwie­rząt – de facto nie wiemy skąd pocho­dzi
– Uni­kamy pro­duk­tów któ­rych pocho­dze­nie jest nie­okre­ślone. Podob­nie z utwar­dza­czami, aro­ma­tami, kon­ser­wan­tami, sło­dzi­kami (Związki typu BHT, BHA, Etho­xy­quin, Pro­pyl Gal­late) są bez­względ­nie zaka­zane dla ludzi. Wymogi nie nakła­dają na pro­du­cen­tów karm zamiesz­cze­nia kon­ser­wan­tów uży­tych do pół­pro­duk­tów. Pro­du­cenci karm muszą poda­wać jedy­nie to co dodają sami. Szcze­gól­nie trzeba uwa­żać na karmy z ryb – te kon­ser­wo­wane są naj­czę­ściej. Szu­kać na pro­duk­tach wyraź­nych dekla­ra­cji nie sto­so­wa­nia kon­ser­wan­tów.
Dla zain­te­re­so­wa­nych test karm znaj­duje się poni­żej:
W tym opra­co­wa­niu nie sku­pia­łam się na szcze­gó­ło­wym opi­sa­niu każ­dego ze spo­so­bów odży­wia­nia. Chcia­łam jedy­nie zain­te­re­so­wać czy­tel­nika tak aby dalej mógł on się­gnąć do źró­deł i sam wni­kli­wie zapo­znać się z tak obszer­nym tema­tem jakim jest pra­wi­dłowe odży­wia­nie psa.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce