Odwiedź nas

Cała nasza gro­mad­ka zapra­sza w odwie­dzi­ny. Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny kup­nem szcze­nia­ka i chcesz spraw­dzić czy sierść Labra­do­odli nie powo­du­je u Cie­bie reak­cji aler­gicz­nych, ser­decz­nie zapra­sza­my do nas.

Będzie­my rów­nież orga­ni­zo­wać „Dni otwar­te Wło­cha­tej Pasji”, o któ­rych będzie­my infor­mo­wać w rubry­ce NOWINKI. Pod­czas takich dni, będzie dużo dudlo­wej zaba­wy, gril­lo­wa­nia, będzie­cie mie­li oka­zję bli­żej poznać nasze wspa­nia­łe psia­ki. Na takich spo­tka­niach do Waszej dys­po­zy­cji będzie rów­nież beha­wio­ry­sta, któ­ry chęt­nie odpo­wie na nur­tu­ją­ce Was pyta­nia doty­czą­ce zacho­wa­nia zwie­rząt.

Już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my!!

Zało­ży­li­śmy rów­nież nasz Fan­pa­ge na face­bo­oku zapra­sza­my w odwie­dzi­ny:

http://www.facebook.com/WlochataPasjaLabradoodles

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce