Polecana literatura

 1. Turid Ruga­as “Sygna­ły uspa­ka­ja­ją­ce. Jak psy uni­ka­ją kon­flik­tów”; Galak­ty­ka
 2. Turid Rugas „ Mój pies cią­gnie na smy­czy. Co robić?”; Fun­da­cja Psia Wach­ta
 3. Ter­ry Ryan, Kri­sten Mor­ten­sen “Prze­chy­trzyć psa”; Galak­ty­ka
 4. Jean Donald­son “Pies i czło­wiek. Jak żyć zgod­nie pod jed­nym dachem”; Galak­ty­ka
 5. Jacek Gałusz­ka „ Aria do mnie! Sku­tecz­na nauka przy­wo­ła­nia”, Galak­ty­ka
 6. Gwen Bailey “Szcze­nię dosko­na­łe”; Galak­ty­ka
 7. Karen Pry­or “Naj­pierw wytre­suj kur­cza­ka”; Media Rodzi­na
 8. Stan­ley Coren “Tajem­ni­ce psie­go umy­słu”; Galak­ty­ka
 9. Inki Sjösten “Posłu­szeń­stwo na codzień”; Galak­ty­ka
 10. Inki Sjösten “Obe­dien­ce. Tre­ning posłu­szeń­stwa”; Galak­ty­ka
 11. Nicho­las Dodman “Pies, któ­ry kochał zbyt moc­no. Opo­wie­ści i pora­dy z dzie­dzi­ny psy­cho­lo­gii psa”; Galak­ty­ka
 12. G.Firlit „Stra­cho­pies. Porad­nik postę­po­wa­nia z bojaź­li­wym psem”, Książ­ka i wie­dza
 13. Bir­me­lin Imma­nu­el „Mądry Pies”, Muza
 14. Agniesz­ka Boczu­la „Dobre Psy”, Bel­lo­na

DLA ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM

 1. Karen Pry­or “Kli­ker — sku­tecz­ne szko­le­nie psa”; Galak­ty­ka
 2. Andrzej Kło­siń­ski “Kli­ker. Pod­sta­wo­we wia­do­mo­ści na temat tre­nin­gu z uży­ciem kli­ke­ra”; Ami­Chien
 3. Pat Mil­ler “Nasz wier­ny przy­ja­ciel pies”; Wyd. Książ­ka i Wie­dza
 4. Bar­ba­ra Wal­doch “Pozy­tyw­ne szko­le­nie psów”, Wer­set
 5. Pame­la Den­ni­son “Pozy­tyw­ne szko­le­nie psów dla żół­to­dzio­bów…”; Rebis
 6. Geri­lyn J. Bie­la­kie­wicz “Tre­su­ra psów. I kto tu kogo pro­wa­dzi na smy­czy?”; Wydaw­nic­two Helion
 7. Kyra Sun­dan­ce i Chal­cy „101 psich sztu­czek”, Muza

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce