Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Mamy szczeniaczki

.….Kie­dy już zadba­my o odpo­wied­ni mate­riał gene­tycz­ny — rodzi­ce o pożą­da­nym wyglą­dzie i cha­rak­te­rze musi­my pamię­tać, że to jedy­nie pocza­tek naszej dro­gi. Geny bowiem, mogą się “włą­czać” bądź “wyłą­czać” w zależ­no­ści od tego co zaser­wu­je im oto­cze­nie. Więc jest bar­dzo moż­li­we, że geny ujaw­nią się jako bar­dzo pozy­tyw­na cecha lub też bar­dzo nie­po­żą­da­na — nega­tyw­na […], , ,


Cymbrogis Irresistible Renesemee

  Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle Imię: Cym­bro­gis Irre­si­sti­ble Rene­se­mee (Nes­sie) Numer reje­stra­cyjny: AES-F15007TC Kolor: Bia­ły Sierść: „kedzie­rzawa” falo­wa­na Wiel­kość: śred­ni Testy: Prcd-PRA: wynik — CLEAR by paren­ta­ge Sta­wy biordowe/łokciowe zgod­nie z nor­ma­mi FCI: Excel­lent Pro­fil DNA: VHL_ID H57534   Kocha­na Nes­sie, jest iskier­ką w naszej rodzi­nie;) To praw­da, że jest bar­dzo roz­piesz­czo­na, ale odwdzię­cza się wiel­ką miło­ścią. Nes­sie potra­fi naj­więk­sze­go […], ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle