bahawiorystyka-art1Moja przy­go­da ze zwie­rzę­ta­mi, zaczę­ła się wte­dy, kie­dy gwał­tow­nie musia­ła się skoń­czyć. Ze wzglę­du na ast­mę i licz­ne aler­gie musia­łam zna­leźć domy — naj­pierw dla uko­cha­nej papu­gi, potem psa rasy Bas­set Hound. Wkrót­ce jed­nak­że zro­zu­mia­łam, że wszyst­ko było czę­ścią więk­sze­go pla­nu.

Spo­ro cza­su minę­ło zanim zde­cy­do­wa­łam się na kolej­ne zwie­rząt­ko. Infor­ma­cji na temat ras hipo­aler­gicz­nych szu­ka­łam dosyć dłu­go. Jesz­cze trzy lata temu, świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa odno­śnie ich ist­nie­nia była bar­dzo niska. Dla zobra­zo­wa­nia — na jed­nym z forum wła­śnie takich ras zna­la­złam defi­ni­cję sło­wa „hipo­aler­gicz­ny”: HIPO — bar­dzo, wiel­ce (tu padło nawet porów­na­nie do hipo­po­ta­ma), ALERGICZNY — uczu­la­ją­cy — czy­li „pies, któ­ry bar­dzo uczu­la”. Nie muszę wspo­mi­nać, iż powyż­sza defi­ni­cja obec­nie zosta­ła prze­nie­sio­na do tzw. „pere­łek” na tym­że forum.

Po licz­nych wizy­tach u hodow­cy (ja rów­nież bar­dzo scep­tycz­nie pod­cho­dzi­łam do tema­tu hipo­aler­gicz­no­ści) zde­cy­do­wa­łam się na sucz­kę rasy West High­land Whi­te Ter­rier, z któ­rą roz­po­czę­łam tre­ning w Ośrod­ku Szko­le­nia Psów Pastel. Wte­dy po raz pierw­szy zro­dził się pomysł, pra­cy ze zwie­rzę­ta­mi i w tym też odna­la­złam praw­dzi­wą pasję. Pomysł ten jesz­cze wte­dy nie two­rzył spój­nej cało­ści — wła­ści­wie był jedy­nie szki­cem, któ­ry ule­ga sta­łym, mniej­szym bądź więk­szym mody­fi­ka­cjom po dzień dzi­siej­szy.

Doświad­cze­nia zdo­by­wa­łam tre­nu­jąc moje psy, do naj­bar­dziej ulu­bio­nych zali­czam tre­nin­gi psich spor­tów. Szko­li­łam rów­nież psy kene­lo­we, w róż­nym wie­ku, a tak­że po róż­nych przej­ściach. Moim dużym suk­ce­sem były wyni­ki mie­sięcz­nej pra­cy z psem, bitym przez poprzed­nie­go szko­le­niow­ca. Odnaj­du­ję się udzie­la­jąc pomo­cy beha­wio­ral­nej wła­ści­cie­lom psów i w tym kie­run­ku chcę się dalej roz­wi­jać.

Dla Związ­ku Kyno­lo­gicz­ne­go, przy odbio­rach mio­tów, robię testy tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt. Obec­nie roz­po­czę­łam doświad­cze­nia, któ­re mam nadzie­ję zapre­zen­to­wać w swo­jej pra­cy, w któ­rej chcę sku­pić się na oce­nach tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt i wpły­wie czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych na ich mody­fi­ka­cję.

Jestem absol­went­ką kur­su dyplo­mo­we­go COAPE, kur­su tre­ner­skie­go prze­pro­wa­dza­ne­go przez ośro­dek szko­le­nia psów PASTEL oraz semi­na­riów orga­ni­zo­wa­nych przez Psią Wach­tę.

W tym dzia­le będę zamiesz­czać arty­ku­ły swo­je­go autor­stwa oraz autor­stwa innych — auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie tera­pii zacho­wa­nia zwie­rząt towa­rzy­szą­cych, oraz przy­szłych beha­wio­ry­stów wraz ze mną bio­rą­cych udział w kur­sie COAPE. Mam nadzie­ję, że oka­żą się one przy­dat­ne dla czy­tel­ni­ków — zapra­szam do lek­tu­ry i wszel­kich komen­ta­rzy, do któ­rych z przy­jem­no­ścią się usto­sun­ku­ję.

Edy­ta Gajew­ska

Wło­cha­ta Pasja

W tym dzia­le znaj­dą pań­stwo: