REZERWACJE I LISTA OCZEKUJĄCYCH

Jak wygląda pro­ces rezer­wa­cji szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odli we Wło­cha­tej Pasji?
Mając na uwa­dze dobro przy­szłych szcze­niąt naszych Australiskich Labradoodle, chcemy być pewni, że trafią one w dobre ręce. W związku z czym uru­cho­mi­li­śmy pro­ces kwa­li­fi­ka­cyjny.

W pierwszej kolejności wszystkich zainteresowanych naszym szczeniakiem prosimy o przedstawienie się. Napisanie parę słów o swojej rodzinie. Z ilu osób się składa, jakie są temperamenty, jak wygląda Państwa styl życia i czy mają Państwo jakieś zwierzęta. Wszystko co o sobie napiszecie jest dla nas bardzo ważne, im bardziej spontanicznie tym lepiej.

W następnej kolejności spotykamy się osobiście. Jeżeli nie jesteście w stanie Państwo przyjechać z powodu zbyt dużej odległości, spotykamy się na SKYPE. Wtedy jesteście Państwo w stanie zobaczyć nasze Labradoodle a my Państwa możemy poznać jeszcze lepiej w bezpośredniej rozmowie face to face.

Pod­czas tej roz­mowy chcemy się rów­nież upew­nić, że nasz szcze­niak będzie miał tro­skli­wych wła­ści­cieli, cie­pły i bez­pieczny dom. Te kwe­stie są dla nas bar­dzo ważne, dla­tego rów­nież popro­simy Cię o wizytę u nas.

Po obustronnej zgodzie wpisania na listę oczekujących przygoda się zaczyna!
Infor­mu­jemy Cię jak tylko suczka dosta­nie cieczki oraz kiedy potwier­dzimy, że jest w ciąży. Pod­czas tego okresu bie­rzemy udział w Two­ich przy­go­to­wa­niach do adop­cji i jeste­śmy gotowi, aby odpo­wie­dzieć na wszel­kie pyta­nia i wąt­pli­wo­ści jakie mogą się poja­wić, jed­no­cze­śnie dostar­cza­jąc wielu źró­deł infor­ma­cji, z któ­rymi będziemy chcieli abyś się zapo­znał.
Kiedy tylko szcze­nięta Australijskich Labradoodle uro­dzą się, infor­mu­jemy Cię o tym jak się roz­wi­jają, jak je socja­li­zu­jemy oraz wysy­łamy całą doku­men­ta­cję foto­gra­ficzną. Chcemy abyś uczest­ni­czył z nami w tej wspa­nia­łej przy­go­dzie. W 7 tygo­dniu prze­pro­wa­dzamy testy tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt. Testy te nakła­damy na dyna­mikę każ­dej rodziny i w ten spo­sób dopa­so­wu­jemy naj­lep­szego szcze­niaka dla Cie­bie. Każdy test prze­pro­wa­dzany jest przez kwa­li­fi­ko­wa­nego beha­wio­ry­stę.
Jest to bar­dzo ważny ele­ment naszej pracy i bie­rzemy za niego pełną odpo­wie­dzial­ność. W tej kwe­stii pro­simy Cię o Twoje zaufa­nie, gdyż jedy­nie w ten spo­sób jeste­śmy w sta­nie zagwa­ran­to­wać suk­ces naszemu pro­gra­mowi.
Każdy jeden szcze­niak jest dowo­żony na miej­sce do nowych wła­ści­cieli w asy­ście hodowcy i beha­wio­ry­sty. Jest to bar­dzo ważny (jak nie naj­waż­niej­szy) punkt całego pro­gramu! Wizyta trwa około 3–4 godzin. Dla­czego kła­dziemy aż tak duży nacisk na spo­tka­nie w domu nowych wła­ści­cieli? Otóż w takich warun­kach rodzina zacho­wuje się naj­bar­dziej natu­ral­nie. W związku z tym jeste­śmy w sta­nie zaob­ser­wo­wać wza­jemne inte­rak­cje – rodzina – szcze­niak. Auto­ma­tycz­nie jeste­śmy w sta­nie sko­ry­go­wać pewne zacho­wa­nia, udzie­lić sto­sow­nych porad, upew­nić się czy oto­cze­nie jest „bez­pieczne” dla szcze­niaka. Cza­sami może zda­rzyć się, że popro­simy o pewne zmiany w oto­cze­niu (np.: usu­nię­cie kon­kret­nych roślin z pola widze­nia psa, itp.:) Doświad­cze­nie poka­zuje, że takie wizyty są bar­dzo ważne. Nie wyni­kają one z nad­mier­nej potrzeby kon­troli sytu­acji;) ale ze zwy­kłej tro­ski o dobro szcze­nię­cia i jego nowej rodziny. Poza tym oszczę­dzamy szcze­nię­ciu stresu zwią­za­nego z podróżą samo­cho­dem z zupeł­nie nowymi ludźmi, któ­rzy zabie­rają go w zupeł­nie nowe oto­cze­nie. Żegnamy się dopiero wtedy, kiedy widzimy, że szcze­nię obwą­chało wszyst­kie kąty, czuje się dobrze w towa­rzy­stwie nowej rodziny.
Na spo­tka­niu udzie­lamy rów­nież prak­tycz­nych rad odno­śnie żywie­nia Australijskich Labradoodle, opieki, szko­leń, pie­lę­gna­cji oraz kwe­stii beha­wio­ral­nych.

Jeżeli jest taka potrzeba aby szczeniaka odebrać samemu (kiedy jest to dla Państwa okazja zobaczenia środowiska w jakim przebywają nasze psy) oczywiście jest to możliwe. W takim wypadku jednak wymagamy aby taka wizyta trwała dłużej, tak aby szczenię zdążyło Państwa poznać zanim zostanie od nas zabrane.
Przez cały okres jeste­śmy z Tobą w kon­tak­cie, w razie potrzeby jeste­śmy zawsze do dyspozycji.

 

 

—————————————————

Włochata Pasja
Hodowla Australijskich Labradoodli w Polsce
Pierwsze Australijskie Labradoodle w Polsce

Następny post?

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Następny post? 

pl_PL