REZERWACJE I LISTA OCZEKUJĄCYCH

Jak wyglą­da pro­ces rezer­wa­cji szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odli we Wło­cha­tej Pasji?
Mając na uwa­dze dobro przy­szłych szcze­niąt naszych Austra­li­skich Labra­do­odle, chce­my być pew­ni, że tra­fią one w dobre ręce. W związ­ku z czym uru­cho­mi­li­śmy pro­ces kwa­li­fi­ka­cyjny.

W pierw­szej kolej­no­ści wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych naszym szcze­nia­kiem pro­si­my o przed­sta­wie­nie się. Napi­sa­nie parę słów o swo­jej rodzi­nie. Z ilu osób się skła­da, jakie są tem­pe­ra­men­ty, jak wyglą­da Pań­stwa styl życia i czy mają Pań­stwo jakieś zwie­rzę­ta. Wszyst­ko co o sobie napi­sze­cie jest dla nas bar­dzo waż­ne, im bar­dziej spon­ta­nicz­nie tym lepiej.

W następ­nej kolej­no­ści spo­ty­ka­my się oso­bi­ście. Jeże­li nie jeste­ście w sta­nie Pań­stwo przy­je­chać z powo­du zbyt dużej odle­gło­ści, spo­ty­ka­my się na SKYPE. Wte­dy jeste­ście Pań­stwo w sta­nie zoba­czyć nasze Labra­do­odle a my Pań­stwa może­my poznać jesz­cze lepiej w bez­po­śred­niej roz­mo­wie face to face.

Pod­czas tej roz­mowy chce­my się rów­nież upew­nić, że nasz szcze­niak będzie miał tro­skli­wych wła­ści­cieli, cie­pły i bez­pieczny dom. Te kwe­stie są dla nas bar­dzo waż­ne, dla­tego rów­nież popro­simy Cię o wizy­tę u nas.

Po obu­stron­nej zgo­dzie wpi­sa­nia na listę ocze­ku­ją­cych przy­go­da się zaczy­na!
Infor­mu­jemy Cię jak tyl­ko sucz­ka dosta­nie ciecz­ki oraz kie­dy potwier­dzimy, że jest w cią­ży. Pod­czas tego okre­su bie­rzemy udział w Two­ich przy­go­to­wa­niach do adop­cji i jeste­śmy goto­wi, aby odpo­wie­dzieć na wszel­kie pyta­nia i wąt­pli­wo­ści jakie mogą się poja­wić, jed­no­cze­śnie dostar­cza­jąc wie­lu źró­deł infor­ma­cji, z któ­rymi będzie­my chcie­li abyś się zapo­znał.
Kie­dy tyl­ko szcze­nięta Austra­lij­skich Labra­do­odle uro­dzą się, infor­mu­jemy Cię o tym jak się roz­wi­jają, jak je socja­li­zu­jemy oraz wysy­łamy całą doku­men­ta­cję foto­gra­ficzną. Chce­my abyś uczest­ni­czył z nami w tej wspa­nia­łej przy­go­dzie. W 7 tygo­dniu prze­pro­wa­dzamy testy tem­pe­ra­men­tów szcze­niąt. Testy te nakła­damy na dyna­mikę każ­dej rodzi­ny i w ten spo­sób dopa­so­wu­jemy naj­lep­szego szcze­niaka dla Cie­bie. Każ­dy test prze­pro­wa­dzany jest przez kwa­li­fi­ko­wa­nego beha­wio­ry­stę.
Jest to bar­dzo waż­ny ele­ment naszej pra­cy i bie­rzemy za nie­go peł­ną odpo­wie­dzial­ność. W tej kwe­stii pro­simy Cię o Two­je zaufa­nie, gdyż jedy­nie w ten spo­sób jeste­śmy w sta­nie zagwa­ran­to­wać suk­ces nasze­mu pro­gra­mowi.
Każ­dy jeden szcze­niak jest dowo­żony na miej­sce do nowych wła­ści­cieli w asy­ście hodow­cy i beha­wio­ry­sty. Jest to bar­dzo waż­ny (jak nie naj­waż­niej­szy) punkt całe­go pro­gramu! Wizy­ta trwa oko­ło 3–4 godzin. Dla­czego kła­dziemy aż tak duży nacisk na spo­tka­nie w domu nowych wła­ści­cieli? Otóż w takich warun­kach rodzi­na zacho­wuje się naj­bar­dziej natu­ral­nie. W związ­ku z tym jeste­śmy w sta­nie zaob­ser­wo­wać wza­jemne inte­rak­cje – rodzi­na – szcze­niak. Auto­ma­tycz­nie jeste­śmy w sta­nie sko­ry­go­wać pew­ne zacho­wa­nia, udzie­lić sto­sow­nych porad, upew­nić się czy oto­cze­nie jest „bez­pieczne” dla szcze­niaka. Cza­sami może zda­rzyć się, że popro­simy o pew­ne zmia­ny w oto­cze­niu (np.: usu­nię­cie kon­kret­nych roślin z pola widze­nia psa, itp.:) Doświad­cze­nie poka­zuje, że takie wizy­ty są bar­dzo waż­ne. Nie wyni­kają one z nad­mier­nej potrze­by kon­troli sytu­acji;) ale ze zwy­kłej tro­ski o dobro szcze­nię­cia i jego nowej rodzi­ny. Poza tym oszczę­dzamy szcze­nię­ciu stre­su zwią­za­nego z podró­żą samo­cho­dem z zupeł­nie nowy­mi ludź­mi, któ­rzy zabie­rają go w zupeł­nie nowe oto­cze­nie. Żegna­my się dopie­ro wte­dy, kie­dy widzi­my, że szcze­nię obwą­chało wszyst­kie kąty, czu­je się dobrze w towa­rzy­stwie nowej rodzi­ny.
Na spo­tka­niu udzie­lamy rów­nież prak­tycz­nych rad odno­śnie żywie­nia Austra­lij­skich Labra­do­odle, opie­ki, szko­leń, pie­lę­gna­cji oraz kwe­stii beha­wio­ral­nych.

Jeże­li jest taka potrze­ba aby szcze­nia­ka ode­brać same­mu (kie­dy jest to dla Pań­stwa oka­zja zoba­cze­nia śro­do­wi­ska w jakim prze­by­wa­ją nasze psy) oczy­wi­ście jest to moż­li­we. W takim wypad­ku jed­nak wyma­ga­my aby taka wizy­ta trwa­ła dłu­żej, tak aby szcze­nię zdą­ży­ło Pań­stwa poznać zanim zosta­nie od nas zabra­ne.
Przez cały okres jeste­śmy z Tobą w kon­tak­cie, w razie potrze­by jeste­śmy zawsze do dys­po­zy­cji.

 

 

—————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , , ,