Austra­lij­ski Labradoodle

labradoore-info

Przez ostat­nie kilka lat Austra­lij­skie Labra­do­odle, stały się jedną z naj­bar­dziej popu­lar­nych ras w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Coraz czę­ściej o nich sły­chać także w Euro­pie. Wielu ludzi zain­te­re­so­wało się dudlami głów­nie ze względu na ich nie linie­jącą i przy­ja­zną aler­gi­kom sierść. Austra­lij­skie Labra­do­odle to psy, które pra­gną współ­pracy z czło­wie­kiem, szybko się uczą a swo­jej ludz­kiej sfo­rze oka­zują duże przy­wią­za­nie.
Jest to jedna z nie­licz­nych ras nale­żą­cych do kate­go­rii — HIPOALERGICZNY. Więk­szość aler­gi­ków bar­dzo scep­tycz­nie pod­cho­dzi do posia­da­nia psów. Znam to z wła­snego doświad­cze­nia, kiedy po kolei musia­łam szu­kać domów zastęp­czych, naj­pierw dla mojej papugi a potem psa rasy bas­set hound. Mogę jedy­nie zapro­po­no­wać wizytę we Wło­cha­tej Pasji, która na pewno pozwoli się Pań­stwu prze­ko­nać czy wystąpi reak­cja aler­giczna na psy czy też nie.
Moje aler­gie nasi­lały się z roku na rok, potem poja­wiła się astma a lekarz aler­go­log sta­now­czo odra­dził posia­da­nie psa. Zosta­łam wysłana na bada­nia, które oczy­wi­ście potwier­dziły moje obawy. Bałam się, że nigdy nie będę w sta­nie reali­zo­wać swo­jej pasji, pasji którą wła­śnie są psy i praca z nimi. Bar­dzo dużo czy­ta­łam o psach przy­ja­znych aler­gi­kom a i tak pod­cho­dzi­łam do tematu bar­dzo scep­tycz­nie. Zanim zde­cy­do­wa­łam się na takiego psa odwie­dzi­łam hodowlę kilka razy, aby zaob­ser­wo­wać czy wystą­pią u mnie reak­cje aler­giczne.
Jesz­cze trzy lata temu, świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa na temat ist­nie­nia takich ras była bar­dzo niska. Kiedy prze­szu­ki­wa­łam prze­glą­darkę (na pol­skich stro­nach infor­ma­cje były bar­dzo ubo­gie) natknę­łam się na jedno z forum (wła­śnie rasy, która jest zali­czana do hipo­aler­gicz­nych), na któ­rym zna­la­złam zabawną defi­ni­cję słowa HIPOALERGICZNY. HIPO — czyli bar­dzo, ogrom­nie, wielce, tutaj nawet padło przy­rów­na­nie do hipo­po­tama. ALERGICZNY, powo­du­jący aler­gię, uczu­la­jący = pies który sil­nie (mocno) uczula. Dosyć zabawne, jak nie­któ­rzy potra­fią budo­wać swoje wła­sne teo­rie, nie­praw­daż?
Przez jakiś czas moja głowa była zaprząt­nięta jedną myślą — na świe­cie jest tak wiele osób z pro­ble­mem z jakim i ja się bory­kam, a nie­stety wszystko wska­zuje na to, że przy­bę­dzie ich jesz­cze wię­cej. Zasta­na­wia­łam się ile w tej puli znaj­dzie się osób nie­peł­no­spraw­nych potrze­bu­ją­cych psa asy­stu­ją­cego? Ilu aler­gi­ków czy ast­ma­ty­ków będzie potrze­bo­wało psa pra­cu­ją­cego? Za cel posta­no­wi­łam sobie zna­leźć rasę odpo­wied­nią do pracy z ludźmi i posia­da­jącą wszelki poten­cjał ku temu, a jed­no­cze­śnie rasę która jest przy­ja­zna aler­gi­kom.
Po jakimś cza­sie, w mie­sięcz­niku “Mój Pies” natknę­łam sie na arty­kuł napi­sany przez Magdę Urban z Fun­da­cji “Psia Wachta” . Był to arty­kuł o Bever­ley Man­ners z Austra­lii i jej cudow­nych Austra­lij­skich Labra­do­odlach wie­dzia­łam, że to jest to czego szu­ka­łam. Długo nie zwle­ka­łam i nawią­za­ły­śmy ze sobą fan­ta­styczną zna­jo­mość. Bever­ley przez około rok czasu dzie­liła się ze mną swo­imi cen­nymi doświad­cze­niami. Dziś czuję się na tyle pew­nie, aby kon­ty­nu­ować jej pro­gram i two­rzyć histo­rię Austra­lij­skich Labra­do­odli w Polsce.

Moją misją jest nie­sie­nie pomocy tym, z myślą o któ­rych Bever­ley pod­jęła decy­zję o stwo­rze­niu rasy.

Hodowlą Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce zaj­muje się moja mama Elż­bieta Gajew­ska, ja wspie­ram ją na eta­pach, w któ­rych wspar­cie beha­wio­ry­sty zwie­rzę­cego jest nie­zbędne. Sama z kolei zapra­szam ser­decz­nie do mojego działu „beha­wio­rystka”, gdzie zamiesz­czam arty­kuły swo­jego autorstwa.

Edyta Gajew­ska

Odwiedź gale­rię austra­lij­skich labradoodle

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

——————————————————————————————————————————————————————————————————————