Nowości Nowości!!!

Witamy Ponow­nie!

Chcie­li­śmy poin­for­mo­wać, iż uak­tu­al­ni­li­śmy stronę inter­ne­tową o austra­lij­skich labra­do­odle. Doda­li­śmy nowe cie­kawe i przy­datne artykuły:

1. Pie­lę­gna­cja okrywy wło­so­wej
2. Dieta
3. Wysi­łek fizyczny
4. Tre­ning posłu­szeń­stwa
5. Socja­li­za­cja szcze­niąt w praktyce

i wiele, wiele innych.

Powstał rów­nież dział NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ, w któ­rym pyta­nia zada­je­cie Wy a odpo­wiada na nie eks­pert. Pyta­nia wraz z odpo­wie­dziami będa publi­ko­wane na stronie.

Zapra­szamy serdecznie

Elż­bieta Gajew­ska
Wło­chata Pasja
Pierw­sza hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odle W Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce