JAK SOCJALIZUJĘ TWOJEGO LABRADOODLA ZANIM TRAFI DO CIEBIE

Czy zda­wa­li­ście sobie Pań­stwo spra­wę z tego, że tyl­ko 15%-20% zacho­wań naszych psów ma pod­ło­że gene­tycz­ne? Ponad 80% to wpływ socja­li­za­cji – to jest bodź­ców na jakie zosta­ło nasta­wio­ne (lub nie nasta­wio­ne) nasze szcze­nię w kry­tycz­nym okre­sie roz­wo­ju (tj. do ok 12–16 tygo­dnia życia).
W okre­sie od uro­dze­nia, w mózgu szcze­nia­ka odby­wa się nie­sa­mo­wi­ty pro­ces – two­rzą się połą­cze­nia pomię­dzy komór­ka­mi mózgo­wy­mi. Nigdy wcze­śniej i już nigdy póź­niej (po zakoń­cze­niu kry­tycz­ne­go okre­su roz­wo­ju) połą­cze­nia te nie będą two­rzy­ły się w tak zawrot­nym tem­pie.

Zbyt duża ilość bodź­ców, lub ich brak wpły­nie na to jakim doro­słym psem będzie Wasz szcze­niak.
Na to czy będzie lękli­wy, agre­syw­ny a może będzie miał róż­ne­go rodza­ju fobie, czy będzie zrów­no­wa­żo­nym, pew­nym sie­bie psem, mają wpływ wyda­rze­nia jakie odbę­dą się w kry­tycz­nym okre­sie życia Waszych szcze­niąt.

Dla­te­go też przy­kła­da­my głów­ną uwa­gę do tego co, w jaki spo­sób robi­my ze szcze­nia­ka­mi i w jakim okre­sie ich życia. W róż­nych fazach roz­wo­ju szcze­nię­ta wraż­li­we są na róż­ne bodź­ce. Kie­dy przy­cho­dzą na świat funk­cjo­nu­ją u nich zmy­sły: ter­micz­ny, doty­ku, węchu. Nie ma więc sen­su nasta­wiać je na bodź­ce słu­cho­we czy wzro­ko­we. Ale już w tym pierw­szym okre­sie może­my pra­co­wać nad pra­wi­dło­wym ich roz­wo­jem.

OKRES PRENATALNY (od poczę­cia do naro­dzin)
W tym okre­sie szcze­nię­ta znaj­du­ją się jesz­cze w maci­cy, ale już w 45 dniu życia pre­na­tal­ne­go są wraż­li­we na dotyk. Nasz bez­piecz­ny dotyk brzu­cha suki (pod warun­kiem, że dzia­ła na nią odprę­ża­ją­co) jest bar­dzo waż­ny dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju szcze­niąt w łonie mat­ki. W 3-cim try­me­strze cią­ży stres odczu­wa­ny przez sukę wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na szcze­nię­ta w łonie mat­ki. Nigdy nie powin­ni­śmy zabie­rać suki w miej­sca, w któ­rych ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że nie będzie się czu­ła kom­for­to­wo. W tym okre­sie nale­ży jej zapew­nić spo­kój i dużo, dużo endor­fin, któ­re wydzie­la­ne są pod wpły­wem doświad­cza­nia przy­jem­nych doznań. Wpły­wa­ją one bowiem w spo­sób bez­po­śred­ni na roz­wi­ja­ją­ce się pło­dy.

Szczeniak w łonie matki

Szcze­niak w łonie mat­ki

Kie­dy nasze suki są w cią­ży nie wpro­wa­dza­my żad­nych zmian w oto­cze­niu, wszyst­ko zosta­je po sta­re­mu. Nie robi­my eks­cy­tu­ją­cych spę­dów rodzin­nych. Dba­my o spo­koj­ne śro­do­wi­sko, spa­ce­ry węszą­ce. Nie zabie­ra­my suk do zna­jo­mych aby pochwa­lić się rosną­cym brzusz­kiem. Nie robi­my też badań USG w celu potwier­dze­nia licz­by szcze­niąt (chy­ba, że ist­nia­ło­by jakieś zagro­że­nie ich zdro­wia), tudzież zaspo­ko­je­nia naszej cie­ka­wo­ści. Nawet ten kil­ku­mi­nu­to­wy stres zwią­za­ny z gole­niem brzusz­ka, przy­kła­da­niem gło­wi­cy, zim­nym żelem może wpły­nąć na roz­wi­ja­ją­ce się pło­dy. Cier­pli­wie czekamy….aż przyj­dzie wła­ści­wy czas.

Labradoodle Caramel

Labra­do­odle Cara­mel

Labradoodle Caramel & Onyxe

Labra­do­odle Cara­mel & Ony­xe

Labradoodle Caramel & Onyxe, czekamy na miot

Labra­do­odle Cara­mel & Ony­xe, cze­ka­my na miot

Labradoodle Caramel & Onyxe śpią

Labra­do­odle Cara­mel & Ony­xe śpią

OKRES NEONATALNY (od naro­dzin do ok 2 tygo­dnia życia (moment otwar­cia oczu))

Szcze­nię rodzi się z zamknię­ty­mi ocza­mi i usza­mi. Bada­nia wyka­za­ły jed­nak, że pomi­mo tak dużej nie­doj­rza­ło­ści i zwią­za­nych z nią ogra­ni­czeń szcze­nię­ta są nie­zwy­kle wraż­li­we na bodź­ce rucho­we ter­micz­ne i doty­ko­we. Dla­te­go tez w tym okre­sie życia już moż­na pra­co­wać nad wcze­sną sty­mu­la­cją neu­ro­lo­gicz­ną. Co to takie­go jest ?

Jest to zestaw pię­ciu ćwi­czeń (szcze­nię gło­wą do góry, szcze­nię gło­wa w dół, szcze­nię na ple­cach, łasko­ta­nie po opusz­kach łap, kła­dze­nie na zim­nym ręcz­ni­ku). Wszyst­kie ćwi­cze­nia mogą być wyko­ny­wa­ne po max 5 sekund każ­de.
Ponie­waż ist­nie­je zbyt duże ryzy­ko prze­sty­mu­lo­wa­nia szcze­nię­cia, począt­ku­ją­cym hodow­com pole­cam tre­no­wa­nie na …maskot­ce. Sty­mu­la­cja wyda­je się łatwa ale z moich obser­wa­cji wyni­ka, że w nie­do­świad­czo­nych rekach czas poszcze­gól­nych ćwi­czeń się prze­cią­ga. Zbyt dużo bodź­ców w tym okre­sie wpły­nie bar­dzo nie­ko­rzyst­nie na dal­szy ich roz­wój i spo­wo­du­je skraj­ne roz­ha­mo­wa­nie ukła­du ner­wo­we­go. Bar­dzo łatwo jest prze­kro­czyć cien­ką gra­ni­cę 5 sekund stąd pole­cam robie­nie ćwi­czeń każ­de po 3 sekun­dy.

Labradoodle na pleach

Labra­do­odle na ple­ach

Labradoodle łaskotanie

Labra­do­odle łasko­ta­nie

Labradoodle głową w dół

Labra­do­odle gło­wą w dół

Labradoodle głowa do gówy

Labra­do­odle gło­wa do gówy

Labradoodle stymulacja termiczna

Labra­do­odle sty­mu­la­cja ter­micz­na

Dobrze wyko­na­na Wcze­sna Sty­mu­la­cja Neu­ro­lo­gicz­na nie­sie za sobą nastę­pu­ją­ce korzy­ści:
1.Poprawa funk­cjo­no­wa­nia naczyń ser­ca
2.Wzmocnienie ukła­du krą­że­nia.
3.Wzmocnienie gru­czo­łów wydzie­la­ją­cych adre­na­li­nę.
4.Zwiększona odpor­ność na stres
5.Większa odpor­ność na cho­ro­by.

Tak wyglą­da sty­mu­la­cja Neu­ro­lo­gicz­na szcze­niąt prze­pro­wa­dzo­na w naszej hodow­li:

Jako zoo­p­sy­cho­log poma­gam pol­skim hodow­com w socja­li­za­cji ich mio­tów oraz prze­pro­wa­dzam testy tem­pe­ra­men­tu szcze­niąt. Bazu­je nie tyl­ko na wyni­kach badań i doświad­czeń prze­pro­wa­dza­nych przez wyspe­cja­li­zo­wa­ne orga­ni­za­cje ale i moich wła­snych obser­wa­cjach socja­li­zo­wa­nych mio­tów w hodow­lach pol­skich. Z moich obser­wa­cji wyni­ka, że dobrze prze­pro­wa­dzo­na sty­mu­la­cja neu­ro­lo­gicz­na przy­no­si dale­ko idą­ce korzy­ści dla roz­wo­ju ukła­du ner­wo­we­go szcze­niąt. Szcze­nię­ta pod­da­ne tej­że sty­mu­la­cji są bar­dziej aktyw­ne i eks­plo­ru­ją­ce od tych, któ­re tej sty­mu­la­cji nie były pod­da­wa­ne. Chęć do eks­plo­ra­cji bez­po­śred­nio wią­że się z tym, ze szcze­nię­ta dużo doświad­cza­ją. Zdo­by­wa­nie doświad­czeń nato­miast budu­je obraz ich przy­szłe­go „ja”.

Co jeże­li „nie” wcze­sna sty­mu­la­cja neu­ro­lo­gicz­na? W przy­pad­ku nie­do­świad­czo­nych hodow­ców pole­cam bra­nie szcze­niąt na ręce, deli­kat­ne gła­ska­nie (dobry dotyk) pod­czas codzien­nych czyn­no­ści takich jak np. waże­nie. Szcze­nię­ta już w tym okre­sie życia muszą prze­cho­dzić sty­mu­la­cję aby mogły się dobrze roz­wi­jać. Sze­ro­ko więc zachę­cam do sty­mu­la­cji doty­ko­wej, jed­nak­że trze­ba pamię­tać, że i z doty­kiem rów­nież nie wol­no prze­sa­dzić, gdyż może przy­nieść to efekt odwrot­ny do ocze­ki­wa­ne­go.
W tym okre­sie pro­ce­sy wydal­ni­cze szcze­niąt regu­lo­wa­ne są głów­nie przez mat­kę. Ta wyli­zu­je im brzu­chy w celu pobu­dze­nia pra­cy jelit – w póź­niej­szym okre­sie pozy­cja „na ple­cach” sta­je się sygna­łem naj­więk­sze­go pod­po­rząd­ko­wa­nia oraz naj­sil­niej­szym sygna­łem uspo­ka­ja­ją­cym.

OKRES PRZEJŚCIOWY (od 2 go tygo­dnia do ok 21 dnia – moment otwar­cia uszu)

W tym okre­sie otwie­ra­ją się prze­wo­dy wzro­ko­we. Może­my więc powo­li wpro­wa­dzać bodź­ce wzro­ko­we.

Labradoodle sight stimulation

Labra­do­odle sight sti­mu­la­tion

Labradoodle sight stimulation

Labra­do­odle sight sti­mu­la­tion

Do 16 go dnia życia wciąż trwa wcze­sna sty­mu­la­cja neu­ro­lo­gicz­na więc nie wpro­wa­dzaj­my innych bodź­ców od razu. Po 16 dniu życia kie­dy to sty­mu­la­cja się zakoń­czy­ła w naszej hodow­li Austra­lij­skich Labra­do­odle wpro­wa­dza­my inny rodzaj doty­ku – masaż (w szcze­gól­no­ści masaż Szan­ta­la). Moje doświad­cze­nia wska­zu­ją na to, że szcze­nię­ta nasta­wio­ne na taki rodzaj doty­ku, w bar­dziej zre­lak­so­wa­ny spo­sób pod­cho­dzą do sytu­acji stre­so­wych. Cia­ło jest spię­te, z powo­du napi­na­nia mię­śni w sytu­acjach stre­so­wych. Zre­lak­so­wa­ne mię­śnie to zre­lak­so­wa­ne cia­ło. Jako zoo­p­sy­cho­log w tera­piach psów lękli­wych, lub z fobia­mi sto­su­ję, jako tera­pię pomoc­ni­czą wła­śnie masaż. Po wyko­na­niu takie­go masa­żu z psa­mi pra­cu­je się łatwiej, gdyż ich mię­śnie są zre­lak­so­wa­ne – łatwiej pod­da­ją się wte­dy tre­nin­go­wi i tera­pii.
Dla­cze­go więc nie wyko­rzy­stać dobro­ci jakie daje nam masaż już u tak mło­dych szcze­niąt?

W świe­cie zwie­rząt pierw­szą rze­czą, jaka robi suka, kie­dy jej mło­de przy­cho­dzi na świat, jest wyli­za­nie go od stóp do głów. Jej język prze­ka­zu­je mózgo­wi szcze­nię­cia począt­ko­wy obraz jego ja. Dodat­ko­wo jeże­li w mio­cie uro­dzi się kil­ka szcze­niąt, któ­re nie­ustan­nie ocie­ra­ją się o sie­bie, wypró­bo­wu­jąc pierw­sze kro­ki, każ­dy mili­metr ich cia­ła wchła­nia dal­szą wie­dzę na temat tego, jakie są i jak funk­cjo­nu­ją. Wzmac­nia to two­rze­nie się ich ogól­ne­go obra­zu sie­bie”
cyt. Ruthy Alon

Oto zdję­cia i wideo prze­pro­wa­dza­ne­go masa­żu.

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

Labradoodle Masaż Shantal

Labra­do­odle Masaż Shan­tal

VIDEO:

VIDEO — MASAŻ AUSTRALIJSKIE LABRADOODLE

Pod­czas jego wyko­ny­wa­nia pusz­cza­my pły­tę CD (szcze­nię­ta usły­szą dźwię­ki dopie­ro po otwar­ciu prze­wo­dów słu­cho­wych) z odgło­sa­mi pre­na­tal­ny­mi (szum wód pło­do­wych i bicie ser­ca) dzia­ła­ją­cy­mi wyci­sza­ją­co na szcze­nię­ta.

Jak dzia­ła masaż?

Uspo­ka­ja, relak­su­je mię­śnie, budu­je pozy­tyw­ną więź pomię­dzy wła­ści­cie­lem a jego psem, szcze­nię roz­po­zna­je go jako pierw­szy bez­piecz­ny dotyk czło­wie­ka. Masaż ma rów­nież wie­le innych wła­ści­wo­ści w zależ­no­ści od tego, któ­ra par­tia cia­ła jest maso­wa­na:

– masaż klat­ki pier­sio­wej: korzyst­ny wpływ na pra­ce płuc, sty­mu­la­cja pra­cy ser­ca, pobu­dze­nie krą­że­nia, odprę­że­nie
– masaż brzu­cha: akty­wi­za­cja pra­cy prze­wo­du pokar­mo­we­go, pobu­dza tra­wie­nie, uspraw­nia pra­cę jeli­ta gru­be­go (efek­ty tego masa­żu widać….a raczej czuć od razu
–masaż koń­czy­ny przed­niej: likwi­da­cja napięć mię­śnio­wych, roz­luź­nie­nie sta­wów, pobu­dze­nie krą­że­nia, odprę­że­nie
– masaż koń­czy­ny tyl­nej: likwi­da­cja napięć, roz­luź­nie­nie sta­wów, pobu­dze­nie krą­że­nia, wzmac­nia kości,
– masaż grzbie­tu + ogon: wzmoc­nie­nie mię­śni grzbie­tu, niwe­lu­je napię­cia w oko­li­cy szyi, grzbie­tu i zadu, odprę­że­nie
– masaż pyska + uszy: uwal­nia­nie napięć, wzma­ga się ukrwie­nie, niwe­lu­je ból gło­wy, dzia­ła­nie koją­ce, odprę­ża­ją­ce

W tym okre­sie wpro­wa­dza­my rów­nież bodź­ce węcho­we – zapa­chy zgro­ma­dzo­ne w fiol­kach. Zapa­chy zwie­rząt, natu­ry, przed­mio­tów, dziw­ne zapa­chy.

Zapachy w fiolkach

Zapa­chy w fiol­kach

Zapachy w fiolkach

Zapa­chy w fiol­kach

OKRES SOCALIZACJI (od 3 go tygo­dnia życia do ok 12 tygo­dnia) Jest to mój oso­bi­sty konik. Uwiel­biam ten okres! Tyle się dzie­je, tyle zmian zacho­dzi i tyle moż­na zapi­sać na pustych kar­tach szcze­niąt.
W tym okre­sie wszyst­kie bodź­ce, na któ­re zosta­nie nasta­wio­ne szcze­nię odbi­ja się na jego póź­niej­szym życiu. Wszyst­kie bodź­ce, na któ­re szcze­nię nie zosta­nie nasta­wio­ne (ubo­gie śro­do­wi­sko) rów­nież. Musi­my być tego świa­do­mi – wszyst­ko to kim będzie nasz szcze­niak zale­ży głów­nie od nas – od hodow­cy i wła­ści­cie­la.
Według nie­któ­rych źró­deł okres socja­li­za­cji trwa do 12 go tygo­dnia życia. Jed­nak­że wie­lo­let­nie bada­nia zna­nych eto­lo­gów m.in. Ray­mon­da Cop­pin­ge­ra potwier­dza­ją, że okres ten może trwać róż­nie – w zależ­no­ści od rasy. Rasy takie jak owczar­ki nie­miec­kie okres socja­li­za­cji maja krót­szy niż 12 tygo­dni, rasy takie jak Labra­do­ry dłuż­szy i może się on roz­cią­gać nawet do 18 tygo­dnia. No dobrze, to skąd wie­my kie­dy ten okres się koń­czy? Pozor­nie jest to dużo łatwiej­sze niż nam się wyda­je.
Każ­dy pies prze­cho­dzi czte­ry okre­sy lęku, każ­dy z nich trwa oko­ło 2 tygo­dnie. Pod­czas okre­su leku nasz pies zaczy­na się zacho­wy­wać dziw­nie. Może bać się rze­czy, któ­rych nie bał się nigdy dotych­czas, na przy­kład szu­ra­nia krze­słem. Jest to nor­mal­ny etap roz­wo­ju – prze­cho­dzi samo­ist­nie, o ile lęk nie zosta­nie przez wła­ści­cie­la wzmoc­nio­ny. Okre­sy lęku poja­wia­ją się: ok 8 tygo­dnia, ok 12–18 tygo­dnia, ok 8 mie­sią­ca oraz ok 13 mie­sią­ca. Kie­dy poja­wia się okres dru­gie­go lęku ok 12–18 mie­sią­ca jest to dla nas znak, że okres socja­li­za­cji wła­śnie się skoń­czył. Z moje­go doświad­cze­nia wyni­ka, że okres socja­li­za­cji Austra­lij­skich Labra­do­odle trwa do oko­ło 16 tygo­dnia życia.

W okre­sie socja­li­za­cji waż­ne jest aby pies poznał do jakie­go gatun­ku nale­ży, oraz poznał gatun­ki z któ­ry­mi w przy­szło­ści będzie dzie­lił swo­je życie.
Bar­dzo waż­ne jest aby szcze­nię zosta­ło posta­wio­ne w róż­nych sytu­acjach, z któ­ry­mi może się zetknąć w przy­szło­ści. Co my robi­my w okre­sie socja­li­za­cji?

1. Szcze­nię­ta otwie­ra­ją uszy i zaczy­na­ją reago­wać pod­sko­kiem na róż­ne dźwię­ki. W tym okre­sie w naszej hodow­li wpro­wa­dza­my pierw­sze spo­koj­ne dźwię­ki. I tutaj – nie­spo­dzian­ka! Pierw­sze dźwię­ki, któ­re sły­szą szcze­nię­ta są to odgło­sy życia pre­na­tal­ne­go. Szum wód pło­do­wych i bicie ser­ca mat­ki odgry­wa­ne na spe­cjal­nie do tego prze­zna­czo­nych CD. Pierw­sze dźwię­ki, któ­re szcze­nię­ta usły­szą u nas to dźwię­ki im już zna­jo­me. Dzię­ki cze­mu wpro­wa­dza­my je w nasz świat spo­koj­nie – pozna­ją go od bez­piecz­nej stro­ny.
Następ­nie wpro­wa­dza­my róż­ne inne dźwię­ki z CD. Są to m. in.: odku­rzacz, cię­ża­rów­ki, heli­kop­te­ry, strza­ły, szcze­ka­ją­ce psy, kla­ska­ją­cy ludzie, suszar­ka, wycie wil­ków, pociąg, tram­waj, pła­czą­ce dzie­ci, karet­ka, poli­cja, straż pożar­na, pral­ka, mik­se­ry, burza, fajer­wer­ki. I wie­le, wie­le innych. Róż­nych odgło­sów na wszyst­kich płyt­kach włącz­nie jest ponad 200.
Jest to jedy­nie począ­tek ponie­waż dźwię­ki z CD nigdy nie zastą­pią bodź­ca praw­dzi­we­go obiek­tu, któ­ry oprócz wyda­wa­nia okre­ślo­nych dźwię­ków, ma okre­ślo­ne roz­mia­ry i poru­sza się. O to dba­my póź­niej a pły­ty CD są jedy­nie wstę­pem do dal­szej pra­cy.
Uwa­ga: pły­ty pusz­cza­my naj­pierw bar­dzo cicho, stop­nio­wo przy­gła­śnia­jąc ina­czej może­my wywo­łać efekt odwrot­ny do zamie­rzo­ne­go i w efek­cie doro­słe psy będą się bały tych i innych dźwię­ków.

Dźwię­ki pre­na­tal­ne:

Dzwieki prenatalne

Dzwie­ki pre­na­tal­ne

Dzwieki prenatalne

Dzwie­ki pre­na­tal­ne

Inne odgło­sy:

Dzwieki na CD

Dzwie­ki na CD

Dzwieki na CD

Dzwie­ki na CD

Dzwieki na CD

Dzwie­ki na CD

3. Szcze­nię­ta powin­ni poznać róż­nych ludzi. Nale­ży pamię­tać, że pies nie zali­cza wszyst­kich ludzi do jed­ne­go gatun­ku. Dla nie­go nie­mow­lak, dziec­ko, nasto­la­tek, chło­pak, dziew­czy­na, męż­czy­zna, kobie­ta, star­sza kobie­ta z laską, męż­czy­zna w oku­la­rach, męż­czy­zna z bro­dą, poli­cjant, listo­nosz, ksiądz – to wszyst­ko przed­sta­wi­cie­le róż­nych gatun­ków. Wszyst­kich tych ludzi powin­no szcze­nię poznać wła­śnie w tym okre­sie. Czy już wie­cie dla­cze­go psy szcze­ka­ją na listo­no­szy?
W naszej hodow­li szcze­nię­ta nasta­wia­my na kon­takt z róż­ny­mi ludź­mi – nawet tymi dziw­ny­mi. Dzię­ki cze­mu (o ile dalej prak­ty­ko­wa­ne przez wła­ści­cie­li) dziw­ni ludzie nie robią na nich wra­że­nia.
Tutaj rów­nież klu­czem jest ton gło­su. Psy wyso­ki on gło­su roz­po­zna­ją jako eks­cy­tu­ją­cy a ten niski jako agre­syw­ny (dla­te­go też wie­le psów boi się męskich gło­sów, lub czu­je przed nimi więk­szy respekt)

Labradoodle, rozni ludzie

Labra­do­odle, roz­ni ludzie

Labradoodle, rozni ludzie.

Labra­do­odle, roz­ni ludzie.

Labradoodle, maly mikolaj

Labra­do­odle, maly miko­laj

Labradoodle, ludzie

Labra­do­odle, ludzie

Labradoodle mikołaj

Labra­do­odle miko­łaj

Labradoodle i rozni ludzie

Labra­do­odle i roz­ni ludzie

Labradoodle dziecko

Labra­do­odle dziec­ko

Labradoodle chłopak

Labra­do­odle chło­pak

Labradoodle, świeta

Labra­do­odle, świe­ta

Labradoodle, rozni ludzie, pozytywne doswiadczenia

Labra­do­odle, roz­ni ludzie, pozy­tyw­ne doswiad­cze­nia

Labradoodle, dziecko, dziewczynka

Labra­do­odle, dziec­ko, dziew­czyn­ka

Labradoodle, ludzie socjalizacja

Labra­do­odle, ludzie socja­li­za­cja

Labradoodle, ludzie różni

Labra­do­odle, ludzie róż­ni

Labradoodle mikołaj w masce

Labra­do­odle miko­łaj w masce

Labradoodle, rozni mężczyzni

Labra­do­odle, roz­ni męż­czy­zni

Labradoodle, wiekszy mikolaj

Labra­do­odle, wiek­szy miko­laj

Labradoodle, tez tak umiem

Labra­do­odle, tez tak umiem

Labradoodle, ludzie, zabawa

Labra­do­odle, ludzie, zaba­wa

labradoodle - bezpieczne dzieci

labra­do­odle — bez­piecz­ne dzie­ci

Labradoodle, rozni ludzie, pozytywne doswiadczenia

Labra­do­odle, roz­ni ludzie, pozy­tyw­ne doswiad­cze­nia

Labradoodle, kobiety brunetki

Labra­do­odle, kobie­ty bru­net­ki

Labradoodle, kobiety blond

Labra­do­odle, kobie­ty blond

Labradoodle, ludzie

Labra­do­odle, ludzie

Labradoodle, ludzie, różni

Labra­do­odle, ludzie, róż­ni

Labradoodle rózni mężczyzni

Labra­do­odle rózni męż­czy­zni

4. Inne psy i zwie­rzę­ta. Szcze­nię­ta powin­ny być nasta­wia­ne na kon­takt z inny­mi psa­mi i szcze­nia­ka­mi. Psy w hodow­li nie maja zna­cze­nia, gdyż szcze­nię trak­tu­je je jako swo­je sta­do. Naj­waż­niej­szy jest kon­takt z inny­mi psa­mi. Uwa­ga nato­miast – psy te musza być BEZPIECZNE. Hodow­ca musi odpo­wied­nio ase­ku­ro­wać taki kon­takt i czy­tać sygna­ły, któ­re wysy­ła doro­sły pies i szcze­niak. Tyl­ko wte­dy szcze­nię uczy się, że inne psy są bez­piecz­ne. Kon­ty­nu­owa­nie takich spo­tkań przez wła­ści­cie­la jest bar­dzo waż­ne. Kon­takt musi być bez­piecz­ny i nie wol­no go prze­ry­wać w momen­cie kie­dy szcze­nię nie czu­je się jesz­cze do koń­ca pew­nie, gdyż wzmoc­ni­my jego nie­pew­ność, co może przy­czy­nić się do stra­chu przed inny­mi psa­mi.

Inne psy i labradoodle

Inne psy i labra­do­odle

Inne psy, labradoodle

Inne psy, labra­do­odle

Labradoodle i chomik

Labra­do­odle i cho­mik

Labradoodle i labrador

Labra­do­odle i labra­dor

Labradoodle i pies

Labra­do­odle i pies

Labradoodle i psy

Labra­do­odle i psy

Labradoodle- inne psy

Labra­do­odle- inne psy

Labradoodle oraz  inne psy

Labra­do­odle oraz inne psy

Labradoodle, chomik

Labra­do­odle, cho­mik

Labradoodle, inne psy

Labra­do­odle, inne psy

Labradoodle, koń

Labra­do­odle, koń

Labradoodle i chomik

Labra­do­odle i cho­mik

Labradoodne i koń

Labra­do­od­ne i koń

5. Róż­ne pod­ło­ża. Zgod­nie z zasa­dą zło­tej dwu­nast­ki Mar­ga­ret Hughes — psy powin­ny posta­wić swo­je łapy na 12 tu róż­nych pod­ło­żach. My budu­je­my tzw. ścież­ki edu­ka­cyj­ne, któ­re skła­da­ją się z róż­nych pod­ło­ży i szcze­nię musi przez nie przejść. Jest ono wzmac­nia­ne po dro­dze nagro­da­mi. Zabie­ra­my szcze­nię­ta rów­nież w róż­ne miej­sca tak aby mogło poznać róż­ne pod­ło­ża.

Labradoodle szlest

Labra­do­odle szlest

Labradoodle, daszek

Labra­do­odle, daszek

Labradoodle, kafelki

Labra­do­odle, kafel­ki

Labradoodle, kamienie

Labra­do­odle, kamie­nie

Labradoodle, kamyczki

Labra­do­odle, kamycz­ki

Labradoodle, karbowane

Labra­do­odle, kar­bo­wa­ne

Labradoodle, karton

Labra­do­odle, kar­ton

Labradoodle, kostka

Labra­do­odle, kost­ka

Labradoodle, lód

Labra­do­odle, lód

Labradoodle, metal

Labra­do­odle, metal

Labradoodle, runo

Labra­do­odle, runo

Labradoodle, sciezka edu

Labra­do­odle, sciez­ka edu

Labradoodle, ścieżka.

Labra­do­odle, ścież­ka.

Labradoodle, ścieżka

Labra­do­odle, ścież­ka

Labradoodle, śnieg

Labra­do­odle, śnieg

Labradoodle, worek

Labra­do­odle, worek

Labradoodle, worek

Labra­do­odle, worek

Labradoodle, wycieraczka

Labra­do­odle, wycie­racz­ka

6. Tre­nin­gi szcze­niąt roz­po­czy­na­my już w 6 tym tygo­dniu życia. Siad, leżeć, przy­bij piąt­kę. Dla­cze­go to robi­my? Szcze­nię­ta już wte­dy uczą się zasad szko­le­nia pozy­tyw­ne­go, uczą się, że faj­nie się pra­cu­je z czło­wie­kiem. Kie­dy idą na szko­le­nie już z nowy­mi wła­ści­cie­la­mi te zasa­dy zna­ją, dzię­ki cze­mu pra­cu­je się z nimi łatwiej i przy­jem­niej. Są bar­dziej skon­cen­tro­wa­ne na prze­wod­ni­ku. Szcze­nię­ta rów­nież ćwi­czą agi­li­ty – tor prze­szkód. Wszyst­ko robi­my w for­mie zaba­wy. Nale­ży pamię­tać aby taki tor prze­szkód robio­ny był na dokład­ność a nie na szyb­kość. Szyb­kość pod­no­si adre­na­li­nę, któ­ra potrze­bu­je aż 1 tygo­dnia aby spaść do akcep­to­wal­ne­go pozio­mu. Nie zbi­ja­jąc go będzie­my mie­li hype­rak­tyw­ne­go psa. Więc tutaj tez nale­ży uwa­żać.

Agility field

Agi­li­ty field

Labradoodle circle

Labra­do­odle circ­le

Labradoodle come on

Labra­do­odle come on

Labradoodle come

Labra­do­odle come

Labradoodle hopa

Labra­do­odle hopa

Labradoodle hopa

Labra­do­odle hopa

Labradoodle slalom.

Labra­do­odle sla­lom.

Labradoodle slalom

Labra­do­odle sla­lom

Labradoodle slaloming

Labra­do­odle sla­lo­ming

Labradoodle tunel

Labra­do­odle tunel

Labradoodle tunnel

Labra­do­odle tun­nel

Labradoodle wheel

Labra­do­odle whe­el

Ćwi­cze­nia:

Labradoodle five

Labra­do­odle five

Labradoodle high five

Labra­do­odle high five

Labradoodle siad.

Labra­do­odle siad.

Labradoodle siad

Labra­do­odle siad

Labradoodle siada

Labra­do­odle sia­da

Labradoodle siadaj

Labra­do­odle sia­daj

7. Szcze­nię­ta sta­wia­ne są w obec­no­ści róż­nych dziw­nych bodź­ców, z któ­ry­mi mogą spo­tkać się w przy­szło­ści. Rekla­mów­ki, balo­ny, pudła, sło­iki, dzwon­ki, rowe­ry, kła­dy, para­so­le, oku­la­ry, maski. Uczą się, że w śro­do­wi­sku w przy­szło­ści może się poja­wić coś dziw­ne­go i zaska­ku­ją­ce­go i nie nale­ży się tego bać.

Labradoodle i kład

Labra­do­odle i kład

Labradoodle, rower

Labra­do­odle, rower

Labradoodle i dziwny kon

Labra­do­odle i dziw­ny kon

Labradoodle dziwne  otoczenie

Labra­do­odle dziw­ne oto­cze­nie

Labradoodle dziwne otoczenie

Labra­do­odle dziw­ne oto­cze­nie

Labradoodle choinka

Labra­do­odle cho­in­ka

Labradoodle goniąc mikołaja

Labra­do­odle goniąc miko­ła­ja

labradoodle hałasy,dziecko

labra­do­odle hałasy,dziecko

Labradoodle namiot

Labra­do­odle namiot

Labradoodle, namiot i balony

Labra­do­odle, namiot i balo­ny

Labradoodle pily

Labra­do­odle pily

Labradoodle, ognie

Labra­do­odle, ognie

Labradoodle i mikolaj

Labra­do­odle i miko­laj

Labradoodle mikolaj

Labra­do­odle miko­laj

Labradoodle i Pan Balooner

Labra­do­odle i Pan Balo­oner

Labradoodle i kon

Labra­do­odle i kon

Labradoodle i dzwony

Labra­do­odle i dzwo­ny

8. Wzbo­ga­co­ne śro­do­wi­sko – to róż­ne przed­mio­ty któ­re roz­kła­da­my po domu, róż­ne mate­ria­ły. W tych mate­ria­łach ukry­wa­my sma­ko­ły­ki. Zada­nie szcze­niąt to węsze­nie, szu­ka­nie i zja­da­nie. Cze­mu to słu­ży? Nie tyl­ko pozna­wa­niu nowych przed­mio­tów ale i wyci­sza­niu. 10 minut węsze­nia męczy bar­dziej psa niż godzin­ne bie­ga­nie, któ­re pod­no­si poziom adre­na­li­ny

Labradoodle - wzbogacone srodowisko.

Labra­do­odle — wzbo­ga­co­ne sro­do­wi­sko.

Labradoodle - wzbogacone srodowisko.

Labra­do­odle — wzbo­ga­co­ne sro­do­wi­sko.

Labradoodle - wzbogacone srodowisko.

Labra­do­odle — wzbo­ga­co­ne sro­do­wi­sko.

Labradoodle wzbogacamy srodowisko

Labra­do­odle wzbo­ga­ca­my sro­do­wi­sko

Labradoodle wzbogacamy srodowisko

Labra­do­odle wzbo­ga­ca­my sro­do­wi­sko

Labradoodle wzbogacamy srodowisko

Labra­do­odle wzbo­ga­ca­my sro­do­wi­sko

Labradoodle wzbogacamy srodowisko

Labra­do­odle wzbo­ga­ca­my sro­do­wi­sko

Labradoodle wzbogacamy srodowisko

Labra­do­odle wzbo­ga­ca­my sro­do­wi­sko

9. Szcze­nię­ta uczą się jak roz­wią­zy­wać pro­ble­my. Wejść do pudła, na pudło, jak zejść z gór­ki, wejść do wody? Dzię­ki temu będą w przy­szło­ści roz­wią­zy­wa­ły pro­ble­my, któ­re po dro­dze mogą się poja­wić.

Labradoodle - jak zejsc

Labra­do­odle — jak zejsc

Labradoodle  w tunelu

Labra­do­odle w tune­lu

Labradoodle jak zejsc

Labra­do­odle jak zejsc

Labradoodle na lodzie

Labra­do­odle na lodzie

Labradoodle podłoża

Labra­do­odle pod­ło­ża

Labradoodle tunel

Labra­do­odle tunel

Labradoodle w koszu

Labra­do­odle w koszu

Labradoodle w pudle

Labra­do­odle w pudle

Labradoodle w rakiecie

Labra­do­odle w rakie­cie

Labradoodle w wodzie

Labra­do­odle w wodzie

Labradoodles - igloo

Labra­do­odles — igloo

10. Szcze­nię­ta powin­ny poznać róż­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, śnieg, deszcz i burzę, powin­ny wycho­dzić w nocy

Labradoodle burza, deszcz

Labra­do­odle burza, deszcz

Labradoodle burza

Labra­do­odle burza

Labradoodle noc.

Labra­do­odle noc.

Labradoodle noc

Labra­do­odle noc

11. W trze­cim tygo­dniu życia przez jeden tydzień, raz dzien­nie wyko­nu­je­my ćwi­cze­nia prze­po­ny u szcze­niąt. Dzię­ki nim, szcze­nię­ta nie cier­pią na cho­ro­bę loko­mo­cyj­ną i bar­dzo dobrze zno­szą jaz­dę samo­cho­dem. Hodow­cy, któ­rzy nie wyko­nu­ją tych ćwi­czeń powin­ni zabie­rać szcze­nię­ta na prze­jażdż­ki samo­cho­dem.

Jazdy samochodem

Jaz­dy samo­cho­dem

To wszyst­ko powi­nien robić hodow­ca a wła­ści­ciel powi­nien dalej kon­ty­nu­ować jego pra­cę inten­syw­nie nawet do ok 16–18 tygo­dnia życia (oczy­wi­ście nauka trwa przez całe życie).
Ubo­gie śro­do­wi­sko, w któ­rym prze­by­wa­ją szcze­nię­ta u hodow­cy (w tzw. hodow­lach klat­ko­wych) nie­ko­rzyst­nie wpły­nie na zdro­wie psy­chicz­ne psa. Ale nie tyl­ko. Rów­nież nie­do­świad­cze­ni hodow­cy, chcą­cy uchro­nić swo­je szcze­nię­ta przez róż­ne­go rodza­ju hała­sa­mi i bodź­ca­mi będą nie­świa­do­mie dzia­łać na ich nie­ko­rzyść. Cza­sa­mi zda­rza się rów­nież, że za namo­wą leka­rza wete­ry­na­rii wła­ści­cie­le nie wycho­dzą na dwór ze swo­im szcze­nia­kiem do 12 tygo­dnia życia (ze wzglę­du na brak szcze­pień). Jed­nak­że takie dzia­ła­nia odbi­ja się na psy­chi­ce już doro­słe­go psa.

Musi­my spra­wić aby doszło do HABITUACJI czy­li przy­zwy­cza­je­nia do okre­ślo­ne­go bodź­ca. Nie chce­my dopu­ścić do SENSYBILIZACJI – czy­li uwraż­li­wie­nia na kon­kret­ny bodziec.
Aby doszło do przy­zwy­cza­je­nia do okre­ślo­ne­go bodź­ca waż­ne jest speł­nie­nie kil­ku warun­ków:
— bodziec wystę­pu­je naj­pierw z małym natę­że­niu
— szcze­nię musi mieć moż­li­wość swo­bod­ne­go odej­ścia od bodź­ca
— kon­takt z bodź­cem musi być powta­rza­ny.

Jeże­li nie zaist­nie­ją te czyn­ni­ki wte­dy doj­dzie do SENSYBILIZACJI – czy­li uwraż­li­wie­nia na bodziec i w przy­szło­ści nasz pies będzie się go bał, co wię­cej – doj­dzie do gene­ra­li­za­cji i wszyst­kie inne podob­ne bodź­ce będą wywo­ły­wa­ły reak­cje lęko­we.

Odpo­wied­nia wie­dza odno­śnie kry­tycz­ne­go okre­su roz­wo­ju, wyczu­cie i zdro­wy roz­sa­dek to rze­czy koniecz­ne w socja­li­za­cji szcze­niąt. Każ­de szcze­nię rodzi się jako czy­sta, nie­za­pi­sa­na kar­ta. Pod­czas pierw­szych tygo­dni życia nastę­pu­je inten­syw­ny roz­wój połą­czeń pomię­dzy komór­ka­mi mózgo­wy­mi. To cze­go szcze­nię doświad­czy pod­czas pierw­szych tygo­dni jego życia WPŁYNIE NA JEGO ZACHOWANIE W PRZYSZŁOŚCI.

Moja pra­ca wła­ści­wie doty­czy dwóch obsza­rów, do któ­rych przy­wią­zu­ję szcze­gól­ną uwa­gę.

Po pierw­sze — obszar pre­na­tal­ny, czy­li spo­sób w jaki dbam o cię­żar­ną sukę.

Po dru­gie — spo­sób, w jaki dbam o pra­wi­dło­wą socja­li­za­cje szcze­niąt, z uwzględ­nie­niem wszyst­kich kry­tycz­nych faz roz­wo­ju, zanim tra­fią do nowych wła­ści­cie­li.

Kie­dy szcze­nię­ta znaj­du­ją się w fazie pre­na­tal­nej

Przede wszyst­kim szcze­gól­nie dbam o zdro­wie cię­żar­nej suki. Nie tyl­ko przez pra­wi­dło­we odży­wia­nie, ale rów­nież dostar­cza­nie pozy­tyw­nych bodź­ców sty­mu­lu­ją­cych.

Bada­nia wyka­za­ły, że potom­stwo mat­ki, któ­ra w cza­sie cią­ży pod­le­ga­ła roz­ma­itym stre­som, będzie ner­wo­we i stra­chli­we” (1).

Celo­wo ogra­ni­czam wszyst­kie sytu­acje stre­so­we (oso­bli­we dla każ­dej z suk), nato­miast dostar­czam wie­lu pozy­tyw­nych bodź­ców sty­mu­lu­ją­cych.

Hor­mo­ny stre­so­po­chod­ne zarów­no jak hor­mo­ny „szczę­ścia” — szcze­gól­nie w trze­cim try­me­strze cią­ży wpły­wa­ją na roz­wi­ja­ją­cy się płód. Mogą one mieć korzyst­ny, lub prze­ciw­nie (w przy­pad­ku stre­su) nie­ko­rzyst­ny wpływ na zdol­no­ści ucze­nia się, skłon­ność do eks­tre­mal­nych zacho­wań czy też nad­wraż­li­wo­ści emo­cjo­nal­nej mło­dych szcze­niąt.

Dla­te­go tak waż­nym jest, aby w tym okre­sie oto­czyć każ­dą z cię­żar­nych suk szcze­gól­ną opie­ką.

Kie­dy szcze­nię­ta ocho­czo przy­cho­dzą na ten świat koń­czy się faza pre­na­tal­na

W fazie neo­na­tal­nej (0- 12 dzień)

Od trze­cie­go dnia naro­dzin każ­de ze szcze­niąt prze­cho­dzi wcze­sną sty­mu­la­cję neu­ro­lo­gicz­ną. Sze­rzej w arty­ku­le „Wcze­sna sty­mu­la­cja neu­ro­lo­gicz­na”.

Codzien­nie, każ­dy szcze­niak prze­cho­dzi krót­kie — 3 minu­to­we sesje, w trak­cie któ­rych jest bra­ny na ręce, obra­ca­ny na ple­cy czy kła­dzio­ny na zim­ny ręcz­nik. Wszyst­ko to po to aby wysta­wić malu­cha na deli­kat­ny stres. Takie regu­lar­ne sty­mu­la­cje wpły­wa­ją korzyst­nie na fizycz­ny i psy­chicz­ny roz­wój malu­cha.

W fazie przej­ścio­wej (12 — 20 dzień)

Kon­ty­nu­uję sty­mu­la­cje dostar­cza­jąc coraz to nowych bodź­ców. Korzy­sta­jąc z tego, że szcze­nię­ta wła­śnie otwie­ra­ją oczy i prze­wo­dy słu­cho­we, do pro­gra­mu włą­czam radio i tele­wi­zor. Pusz­czam nagra­nia burzy w trak­cie posił­ków, aże­by te odgło­sy nie były czymś strasz­nym dla nich w przy­szło­ści, a wręcz prze­ciw­nie — koja­rzy­ły się z peł­ny­mi brzu­cha­mi. Zabie­ram szcze­nia­ki na zwie­dza­nie domu. Bodź­ce daw­ku­ję w spo­sób umiar­ko­wa­ny, tak aby nie prze­sa­dzić — na socja­li­za­cję mamy jesz­cze dużo cza­su, nie musi­my się spie­szyć.

W fazie socjalizacji(3 — 12 tydzień)

Fazę tę dzie­le na kil­ka eta­pów:

  1. Socja­li­za­cja z mio­tem i mat­ką

  2. Socja­li­za­cja z ludź­mi

  3. Wysta­wia­nie szcze­nia­ka na roz­ma­ite bodź­ce

Ad.1 Socja­li­za­cja z mio­tem i mat­ką

Pozwa­lam szcze­nia­kom na wza­jem­ne inte­rak­cje mię­dzy sobą. Nie roz­dzie­lam małych zawa­dia­ków. Muszą wza­jem­nie od sie­bie nauczyć się posłu­gi­wa­nia w psim języ­ku, tak aby w przy­szło­ści potra­fi­ły roz­wią­zy­wać kon­flik­ty. Do koń­ca tej fazy szcze­nia­ki pozo­sta­ną ze sobą. Bar­dzo waż­ną rze­czą jest nauka inhi­bi­cji gry­zie­nia (kon­tro­lo­wa­nia uści­sku szczęk). To bar­dzo faj­na zaba­wa, ale jak­że waż­na nauka. Kie­dy jeden szcze­niak gry­zie dru­gie­go, ten naj­pierw zapisz­czy ale potem odwró­ci się i zakoń­czy zaba­wę — dla szcze­nia­ka, któ­ry ugryzł to kara „ugry­złem zbyt moc­no, teraz zaba­wa się skoń­czy­ła”. Innym razem jed­nak i ten szcze­niak dosta­nie po uchu, aby sam mógł prze­ko­nać się, że to boli. W ten spo­sób szcze­nia­ki uczą się kon­tro­lo­wać siłę uści­sku swo­ich szczęk i wła­śnie uczą się tego od sie­bie. Mat­ka, też daje mło­dym cen­ne nauki, kie­dy to szcze­niak ugry­zie zbyt moc­no sut­ka, dosta­wa smacz­ne­go mle­ka może się skoń­czyć.

Szcze­nię­ta uczą się rów­nież komu­ni­ka­cji za pomo­cą tzw. sygna­łów uspo­ka­ja­ją­cych: obró­co­na gło­wa, obli­zy­wa­nie nosa, zie­wa­nie, czy mer­da­nie ogo­nem. Weź­my na przy­kład mer­da­nie ogo­nem, któ­re nie­ko­niecz­nie może ozna­czać: „jestem do cie­bie przy­jaź­nie nasta­wio­ny”, ale skąd ma to wie­dzieć szcze­niak, któ­ry zbyt wcze­śnie został oddzie­lo­ny od swo­je­go rodzeń­stwa. Dla nie­go każ­de mer­da­nie ogo­nem (nie­za­leż­nie od tego czy będzie to peł­ne entu­zja­zmu wyma­chi­wa­nie na wszyst­kie stro­ny, czy ster­czą­cy, napię­ty ogon, wyko­nu­ją­cy drob­ne i szyb­kie ruchy) będzie ozna­cza­ło to samo. A sko­ro jest róż­ni­ca pomię­dzy ogo­nem zapra­sza­ją­cym do zaba­wy a tym suge­ru­ją­cym intru­zo­wi „nie pod­chodź”, bar­dzo łatwo będzie mogło dojść do kon­flik­tu, kie­dy taki szcze­niak każ­de mer­da­nie będzie rozu­miał jak zapro­sze­nie do zaba­wy. Dla­te­go tak waż­ne są wza­jem­ne inte­rak­cje pomię­dzy szcze­nia­ka­mi w mio­cie i ja przy­wią­zu­ję do tego bar­dzo dużą wagę.

Ad. 2 Socja­li­za­cja z ludź­mi

Socja­li­za­cja z mio­tem jest bar­dzo waż­na — ponie­waż szcze­niak musi wie­dzieć jakie­go gatun­ku jest przed­sta­wi­cie­lem. Jed­nak nie mniej waż­na jest socja­li­za­cja z ludź­mi — to wła­śnie z nimi przyj­dzie w przy­szło­ści dzie­lić wspól­ny kąt. Istot­ną rolę odgry­wa tu pozna­nie róż­nych ludzi. Kobiet, męż­czyzn, dzie­ci, wyso­kich, niskich, gru­bych, szczu­płych, poprze­bie­ra­nych w roż­ne stro­je. Dla­te­go też zapra­szam do sie­bie zna­jo­mych i sama odwie­dzam ich co raz to z innym szcze­nia­kiem. Szcze­nia­ki mają oka­zję zoba­czyć ludzi róż­ne­go pokro­ju. Pro­szę zna­jo­mych aby dawa­li im z ręki sma­ko­ły­ki — jedze­nie jest bar­dzo moc­nym wzmoc­nie­niem pozy­tyw­nym a małe szcze­nia­ki to już duże łasu­chy. W przy­szło­ści szcze­nia­ki nie powin­ny bać się obcych — jeże­li tyl­ko moja pra­ca będzie dalej pod­trzy­ma­na przez nowych wła­ści­cie­li.

Gdy­bym teraz zanie­dba­ła kwe­stię socja­li­za­cji w tym kry­tycz­nym okre­sie, a i wła­ści­cie­le nie przy­wią­zy­wa­li by do tego zbyt dużej wagi, mogli­by­śmy wspól­nie dopro­wa­dzić do poja­wie­nia się pro­ble­mów beha­wio­ral­nych w przy­szło­ści.

Ad. 3 Wysta­wia­nie szcze­nia­ka na roz­ma­ite bodź­ce

Wysta­wia­nie szcze­nia­ka na roz­ma­ite bodź­ce to moja ulu­bio­na dział­ka. W tym celu posłu­gu­ję się „Zło­tą dwu­nast­ką” Mar­ga­ret Hughes.

Jest to napraw­dę świet­na oka­zja do wspól­nej zaba­wy — prze­cho­dze­nie przez otwar­te pudło czy tunel. Szcze­nia­ki po raz pierw­szy sta­ją na sto­le try­mer­skim, gdzie są cze­sa­ne, mają czysz­czo­ne uszy czy obci­na­ne pazur­ki. Czę­sto włą­czam odku­rzacz. Gene­ral­nie wysta­wiam szcze­nia­ki na roz­ma­ite bodź­ce z jaki­mi mogą spo­tkać się w przy­szło­ści. Jest to bar­dzo waż­ne — im wię­cej bodź­ców tym lepiej. Takie doświad­cze­nia w przy­szło­ści będą dzia­ła­ły jako swo­ista szcze­pion­ka, kie­dy to już dora­sta­ją­cy pies będzie musiał zmie­rzyć się z róż­ny­mi wyzwa­nia­mi. Zło­ta dwu­nast­kę przed­sta­wi­łam w dzia­le Fazy Roz­wo­ju szcze­niąt — zapra­szam do lek­tu­ry.

Tak więc zanim Twój szcze­niak tra­fi do Cie­bie, my tutaj mamy dużo robo­ty, ale też dużo fan­ta­stycz­nej zaba­wy!

Musisz jed­nak pamię­tać, że to co zro­bi­li­śmy we Wło­cha­tej Pasji to jedy­nie począ­tek — resz­ta nale­ży do Cie­bie! Miłej zaba­wy!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
SOCJALIZACJA W PRAKTYCE;)

TYDZIEŃ 1.
Szcze­nię­ta pozo­sta­ją z mat­ką. W tym tygo­dniu naj­waż­niej­sze jest zapew­nie­nie szcze­nię­tom, oraz ich mat­ce poczu­cie bez­pie­czeń­stwa

Tydzień 2
W dal­szym cią­gu szcze­nię­ta pozo­sta­ja przy mat­ce

Tydzień 3
Szcze­nię­ta w dal­szym cią­gu pozo­sta­ją przy mat­ce.
W tym tygo­dniu powin­ny zostać wpro­wa­dzo­ne ćwi­cze­nia prze­po­ny szcze­niąt, któ­re eli­mi­nu­ją wystę­po­wa­nie cho­ro­by loko­mo­cyj­nej u szcze­niąt.
Oraz pierw­sze bodź­ce słu­cho­we, wzro­ko­we

Tydzień 4
Szcze­nię­ta zaczy­na­ją eks­plo­ro­wać teren. W dal­szym cią­gu powin­ny być wpro­wa­dza­ne bodź­ce węcho­we – tak zwa­ne „wzbo­ga­co­ne śro­do­wi­sko”

Tydzień5
Szcze­nię­ta pozna­ją róż­nych ludzi (cza­sa­mi dziw­nych), róż­ne przed­mio­ty i dzwię­ki

Tydzień 6
W tym tygo­dniu nale­ży kon­ty­nu­ować zapo­zna­wa­nie z uroz­ma­ico­nym śro­do­wi­skiem, róż­ny­mi pod­ło­ża­mi i pra­cę nad pozna­wa­niem róż­nych dzwie­ków.

Tydzień 7
Tre­ning czas zacząć – szcze­nię­ta zapo­zna­ja się z tre­nin­giem opar­tym na pozy­tyw­nych wzmoc­nie­niach.

Tydzień 8
Kon­ty­nu­acja tre­nin­gu i socja­li­za­cji szcze­niąt z nowy­mi sytu­acja­mi

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
socja­li­za­cja w prak­ty­ce 2:)

Jeste­śmy! Dobrze nam było w brzusz­ku ale tutaj jest o wie­eeeele cie­ka­wiej. Mama mówi, że już za kil­ka dni otwo­rzy­my oczy, opo­wia­da nam jaki ten świat jest pięk­ny. Już nie może­my docze­kać się tej chwi­li. Powie­dzia­ła tyl­ko, żeby­śmy się nie prze­ra­zi­li bo na począt­ku nie będzie­my za dobrze widzieć, tyl­ko przez mgieł­kę. Ale i tak cze­ka­my na ten moment z nie­cier­pli­wo­ścią.
O to nasze zdję­cia jako 1 dnio­wych dzie­ciacz­ków.

Halo to ja!

Halo to ja!

OOOO to jest ten świat!!??

OOOO to jest ten świat!!??

O rrrraaanyy!

O rrr­ra­aanyy!

Co z nami dzie­je się na samym począt­ku? Pani zawią­zu­je spe­cjal­ne wstą­żecz­ki, róż­nych kolo­rów. Codzien­nie nas waży tak żeby wie­dzia­ła, że pra­wi­dło­wo przy­bie­ra­my na wadze. Bo gdy­by­śmy nie chcie­li rosnąć albo co gor­sza – gdy­by­śmy chu­dli, to Pani ma w pogo­to­wiu spe­cjal­ne dla nas mlecz­ko. Jed­nak mlecz­ko Mamu­si­ne naj­smacz­niej­sze i naj­zdrow­sze. Zawie­ra ono tzw. sia­rę i będzie nas zabez­pie­czać przed wiru­sa­mi i inny­mi paskudz­twa­mi dopó­ki nasza Pani nas nie zaszcze­pi.

Pani waży!

Pani waży!

Dzi­siaj już mamy 7 dni. Rośnie­my szyb­ko i jeste­śmy coraz sil­niej­si. Nie­któ­rzy z nas pró­bu­ją już sta­wać na wła­snych łap­kach. Sła­be one jesz­cze ale jak to mówią — tre­ning czy­ni mistrza! Pani zro­bi­ła nam dzi­siaj zdję­cia.

Ale mięciutko!

Ale mię­ciut­ko!

Cieplusio tu!

Cie­plu­sio tu!

Dobrze mi tutaj

Dobrze mi tutaj

Jak miło sie przytulić!

Jak miło sie przy­tu­lić!

W koszyczku

W koszycz­ku

Śliczności

Ślicz­no­ści

Spaaaać!

Spa­aaać!

Od trze­cie­go dnia nasze­go życia Pani robi z nami cuda. Jesz­cze ich nie rozu­mie­my ale mama mówi, że to po to aby­śmy w przy­szło­ści dobrze się roz­wi­ja­li a o korzy­ściach z takiej sty­mu­la­cji mówi tak (choć nie­wie­le z tego rozu­mie­my):
1.Będa Wam lepiej funk­cjo­no­wa­ły naczy­nia ser­du­szek
2.Wzmocni się Wam układ krą­że­nia
3.Wzmocnią się gru­czo­ły wydzie­la­ją­ce adre­na­li­nę
4.Zwiekszy sie odpor­ność na stres
5.Będziecie bar­dziej odpor­ni na cho­ro­by
Dla nas ozna­cza to, że jeste­śmy bra­ni na rącz­ki, łasko­ta­ni po stóp­kach i ukła­da­ni na zim­ny ręcz­ni­czek. Nie maru­dzi­my przy tym dużo – sko­ro dla dobra spra­wy…

Łaskotanko po łapkach

Łasko­tan­ko po łap­kach

Na pleckach

Na plec­kach

Głową do góry

Gło­wą do góry

Głową w dół

Gło­wą w dół

Zimny ręczniczek

Zim­ny ręcz­ni­czek

Wię­cej o wcze­snej sty­mu­la­cji neu­ro­lo­gicz­nej na:
https://www.wlochata-pasja.com.pl/behawiorystyka/artykuly/wczesna-stymulacja-neurologiczna/


A gdy już mamy 3 tygo­dnie.

Otwar­ły się nam oczka i uszka! Pani nas bie­rze na rącz­ki i opro­wa­dza po wszyst­kich poko­jach. Poka­zu­je nam świat. Pusz­cza też nam radyj­ko. Poka­zu­je róż­ne powierzch­nie.

U Pani

U Pani

U Pani na rączkach

U Pani na rącz­kach

Na ręczniczku

Na ręcz­nicz­ku

Ręczniczek

Ręcz­ni­czek

A co to?

A co to?

Ładnie siedzę?

Ład­nie sie­dzę?

Obwąchać kanapę

Obwą­chać kana­pę

Na kafelkach

Na kafel­kach

Na kafelkach

Na kafel­kach

Na ręczniku

Na ręcz­ni­ku

Już wstaję

Już wsta­ję

Prawie wstałem

Pra­wie wsta­łem

Zaczy­na­my sta­wiać pierw­sze kro­ki a „ja to nawet ugry­złem bra­ta w ucho” cyt. kar­me­lo­wy chłop­czyk. Faj­nie mieć bra­ci i sio­stry wkrót­ce będzie­my się razem bawić. Pani obie­ca­ła faj­ne zabaw­ki.

Z rodzeństwem fajnie jest

Z rodzeń­stwem faj­nie jest

Na kanapie

Na kana­pie

Siostry mogą być fajne

Sio­stry mogą być faj­ne

Wtulić sie w siebie

Wtu­lić sie w sie­bie

Mięciusio

Mię­ciu­sio

Zaczy­na­my już sami kon­tro­lo­wać swo­je jeli­ta a Pani po span­ku wypro­wa­dza nas na gaze­ty. Tam nas uczy zała­twiać swo­je potrze­by. Jesz­cze nie rozu­mie­my o co cho­dzi z tymi gaze­ta­mi ale to chy­ba po to żeby nasze łóżecz­ko było suche bo mama to już za nami nie nadą­ża sprzą­tać.

Wieczorna toaleta

Wie­czor­na toa­le­ta

W toalecie fajnie jest

W toa­le­cie faj­nie jest

Pani obcię­ła nam dzi­siaj pazur­ki bo podob­no już dra­pa­li­śmy mamę. Ale nic nie poczu­li­śmy za bar­dzo byli­śmy pochło­nię­ci pysz­nym śnia­dan­kiem.

Pani nas dzi­siaj zwa­ży­ła. Każ­dy z nas waży już ponad kilo­gram :) a w zasa­dzie 1,10 — 1,25. Potem dosta­ły­śmy taką pastę na odro­ba­cza­nie. W sumie nie maru­dzi­li­śmy za bar­dzo — wresz­cie inny smak niż mle­ko:) Ale mama mówi, że jesz­cze tro­chę pod­ro­śnie­my a wte­dy będzie­my dosta­wać praw­dzi­we rary­ta­sy:)

Dosta­ły­śmy tez nowy kojec. Taki z drzwicz­ka­mi dla nas żeby­śmy mogli wycho­dzić i wcho­dzić kie­dy nam sie podo­ba (kie­dy tyl­ko drzwicz­ki są otwar­te, no i nie­ste­ty kie­dy Pani pil­nu­je, ale i tak na pew­no będzie sie dało coś zło­bu­zo­wać). Jest tam też obni­żo­na ścian­ka żeby i mamu­sia mogła wska­ki­wać. Zobacz­cie sami.

Nowy domek

Nowy domek

Nasz nowy dom

Nasz nowy dom

Pani tyl­ko obie­ca­ła zro­bić nam dodat­ko­wy poko­ik ze ścia­nek meta­lo­we­go koj­ca zaraz po wyj­ściu z nasze­go dom­ku. Juz nie może­my sie docze­kać.
A gdy już mamy 5 tygo­dni
Pani czę­sto uży­wa pew­ne­go sło­wa, któ­re powo­lut­ku zaczy­na­my koja­rzyć. SOCJALIZACJA.

Pani mówi, że w tym okre­sie naj­waż­niej­szy jest kon­takt z mamu­sią, naszym rodzeń­stwem, ale tak­że ludz­ki­mi domow­ni­ka­mi. Pani zapo­zna­je nas z masą przed­mio­tów na któ­re ska­cze­my, pod któ­ry­mi prze­cho­dzi­my, na któ­re się wspi­na­my. To jest cał­kiem nie­zła zaba­wa.

Słu­cha­my też róż­nych dźwię­ków. Odku­rza­cze, pisz­czą­ce zabaw­ki a nawet praw­dzi­we burze! O tej porze roku bar­dzo dużo ich – ale one faj­ne są bo wte­dy dosta­je­my róż­ne smacz­ne sma­ko­ły­ki. Pani mówi, że to dla­te­go żeby­śmy w przy­szło­ści się ich nie bali.

Pani rów­nież uczy nas, ze klat­ka trans­por­to­wa może być cał­kiem ok. Tam zawsze moż­na zna­leźć jakieś super dobre rze­czy do jedze­nia. Pani mówi, że to po to aby­śmy powo­li przy­zwy­cza­ja­li się do ken­nel klat­ki, z któ­rą będzie­my mie­li stycz­ność w naszych nowych dom­kach.

To jest fan­ta­stycz­ny dla nas czas – czas eks­plo­ra­cji :).

Pani mówi, ze okres socja­li­za­cji będzie jesz­cze trwał kil­ka tygo­dni i czę­sto powta­rza (przy­ta­cza­jąc sło­wa jakie­goś Pana) jak ten okres jest dla nas waż­ny: „Wszyst­kie wyda­rze­nia, któ­re mia­ły miej­sce i te, któ­re się nie wyda­rzy­ły ukształ­tu­ją zacho­wa­nie psa na zawsze” S. Coren „Taje­mi­ce Psie­go umy­słu”

A oto kil­ka fotek naszych har­ców:

Uczy­my się jeść z róż­nych mise­czek (meta­lo­wych, por­ce­la­no­wych, pla­sti­ko­wych)

Nowa Miseczka

Nowa Misecz­ka

Serduszkowa miseczka

Ser­dusz­ko­wa misecz­ka

Porcelanowa micha

Por­ce­la­no­wa micha

Pozna­je­my róż­ne przed­mio­ty!

Czy to jest ...jadalne??

Czy to jest …jadal­ne??

Mięciusie to

Mię­ciu­sie to

Interesujace!

Inte­re­su­ja­ce!

Niebieskie....Puchate

Niebieskie.…Puchate

Zabawa z reklamówką

Zaba­wa z rekla­mów­ką

A ja sie zważę

A ja sie zwa­żę

Zabawy z piłeczką

Zaba­wy z piłecz­ką

Eks­plo­ru­je­my teren:

Magiel??Pierwsze widzę!!

Magiel??Pierwsze widzę!!

Z wieszakiem...

Z wie­sza­kiem…

Na kartonie

Na kar­to­nie

Baaaaardzo interesujace miejsce ta szafka

Baaaaar­dzo inte­re­su­ja­ce miej­sce ta szaf­ka

Schodzimy

Scho­dzi­my

Jada­my w trans­po­tre­rze:

Jamy w transportówce

Jamy w trans­por­tów­ce

aaaaaale pycha

aaaaaale pycha

A potem wygla­da­my tak:

Potem wygladamy tak...

Potem wygla­da­my tak…

W TYM TYGODNIU CZEKA NAS PIERWSZA WIZYTA U WETERYNARZA.…

Wię­cej o socja­li­za­cji i fazach roz­wo­ju szcze­niąt:
https://www.wlochata-pasja.com.pl/behawiorystyka/artykuly/fazy-rozwoju-szczeniat/
https://www.wlochata-pasja.com.pl/behawiorystyka/artykuly/okresy-krytyczne-rozwoju-szczeniat/

Ostat­nio mamy samych gości. Oj ale mamy hasa­nia i lata­nia – zobacz­cie sami;)

A dzi­siaj przy­jeż­dża­ją kolej­ni goście- będzie­my prze­cho­dzić testy tem­pe­ra­men­tów.

A co Ty robisz?

A co Ty robisz?

Ale Radość

Ale Radość

Chyba lubicie po mnie chodzić

Chy­ba lubi­cie po mnie cho­dzić

A mogę na plecki?

A mogę na plec­ki?

Oddawaj tego lizaka

Odda­waj tego liza­ka

Dogonie Cie!

Dogo­nie Cie!

Już jestem prawie tak duży jak Ty

Już jestem pra­wie tak duży jak Ty

Kto to za nowy domownik?

Kto to za nowy domow­nik?

Slicznosci

Slicz­no­sci

Taaak przytulaj! Byle delikatnie

Taaak przy­tu­laj! Byle deli­kat­nie

TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ NAJNOWSZE RAPORTY Z SOCJALIZACJI SZCZENIĄT

http://www.labradoodle.com.pl/news/we-have-australian-labradoodle-puppies-fili-1-st-time-mom/

http://www.labradoodle.com.pl/news/we-have-australian-labradoodle-puppies/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce