Czy mój Australijski Labradoodle to Oryginał?

Skąd mam być pewien czy mój Austra­lij­ski Labra­do­odle to ory­gi­nał? Pre­sti­żo­wa orga­ni­za­cja ALFA EUROPE nakła­da na hodow­ców zrze­szo­nych w tej orga­ni­za­cji obo­wią­zek robie­nia testów DNA szcze­niąt. Jak dotąd jest to jedy­na orga­ni­za­cja z tak rygo­ry­stycz­ny­mi prze­pi­sa­mi.
A jak to wyglą­da w prak­ty­ce? Prób­ki DNA pobie­ra­ne są od rodzi­ców i od wszyst­kich szcze­niąt (rodzi­ce jak i szcze­nię­ta są trwa­le iden­ty­fi­ko­wal­ni przez nume­ry wsz­cze­pio­nych mikro­czi­pów). Parę tygo­dni póź­niej labo­ra­to­rium wysy­ła wyni­ki testów DNA do orga­ni­za­cji ALFA Euro­pe. Orga­ni­za­cja ta reje­stru­je szcze­nię­ta pod warun­kiem, iż test pokre­wień­stwa jest pozy­tyw­ny. Tyl­ko w ten spo­sób możesz być pew­ny, że nie kupu­jesz kota w wor­ku.

Wyma­gaj­cie tego od swo­je­go hodow­cy! Tyl­ko w ten spo­sób będzie­cie mie­li pew­ność, że Wasz Austra­lij­ski Labra­do­odle jest rze­czy­wi­ście auten­tycz­nym Austra­lij­skim Labra­do­odlem

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce