Czy na pewno mój Australijski Labradoodle ma sierść przyjazną alergikom?

Skąd się tego dowiem?
Euro­pej­ska orga­ni­za­cja zrze­sza­ją­ca hodow­ców Austra­lij­skich Labra­do­odli ALFA EUROPE, jako pierw­sza na świe­cie, pro­wa­dzi pra­ce nad nało­że­niem obo­wiąz­ku na hodow­ców co do wyko­ny­wa­nia testów sier­ści psów w swo­ich hodow­lach. Prób­ki sier­ści będą wysy­ła­ne do reno­mo­wa­nych labo­ra­to­riów, a ich wyni­ki publi­ko­wa­ne na stro­nach inter­ne­to­wych hodow­ców. Wło­cha­ta-Pasja jest pierw­szą hodow­lą w Pol­sce i jed­ną z pierw­szych w Euro­pie, któ­ra będzie wyko­ny­wa­ła takie testy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce