Czy na pewno mój Australijski Labradoodle ma sierść przyjazną alergikom?

Skąd się tego dowiem?
Euro­pej­ska orga­ni­za­cja zrze­sza­jąca hodow­ców Austra­lij­skich Labra­do­odli ALFA EUROPE, jako pierw­sza na świe­cie, pro­wa­dzi prace nad nało­że­niem obo­wiązku na hodow­ców co do wyko­ny­wa­nia testów sier­ści psów w swo­ich hodow­lach. Próbki sier­ści będą wysy­łane do reno­mo­wa­nych labo­ra­to­riów, a ich wyniki publi­ko­wane na stro­nach inter­ne­to­wych hodow­ców. Włochata-Pasja jest pierw­szą hodowlą w Pol­sce i jedną z pierw­szych w Euro­pie, która będzie wyko­ny­wała takie testy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce