MOJE PSY

Psy z Wło­cha­tej Pasji pocho­dzą od samej twór­czy­ni rasy Rutland Manor, z naj­lep­szych linii psów pra­cu­ją­cych.

Nasze Austra­li­skie Labra­do­odle to człon­ko­wie nasze rodzi­ny. Nie wyobra­żam sie­bie życia bez swo­ich psów. Posia­da­nie takiej weso­łej szóst­ki wca­le nie jest pro­stą spra­wą i jest to ogrom­ny obo­wią­zek, jed­nak­że radość, któ­rą dostar­cza każ­de z nich jest nie do opi­sa­nia. Każ­dy Labra­do­odle jest nie­sa­mo­wi­tą indy­wi­du­al­no­ścią. Sta­ra­my się roz­kła­dać aktyw­ność naszym dudel­kom wedle ich potrzeb.

Ony­xe uwiel­bia jog­ging, Fila ćwi­czy poszu­ki­wa­nie osób zagi­nio­nych, God­dess  — obe­dien­ce, Cara­mel pre­fe­ru­je bycie psem kola­no­wym a Nes­sie poszła­by z nami wszę­dzie i w zasa­dzie robi­ła­by wszyst­ko.

Nie wszyst­kie psy miesz­ka­ją z nami   — na przy­kład Don­nan, któ­ry miesz­ka z moją kole­żan­ką i jej Labra­do­odla­mi (ok 10 km od nas). Posia­da­nie w hodow­li wię­cej niż jed­ne­go sam­ca jest spra­wą trud­ną. Nie jeste­śmy hodow­lą Ken­ne­lo­wą i nie trzy­ma­my psia­ków w klat­kach więc napraw­dę cięż­ko jest upil­no­wać sam­ce i sami­ce pod­czas okre­su cie­czek. Może się rów­nież wywią­zać kon­ku­ren­cja pomię­dzy psa­mi. Dla­te­go też Don­dzio miesz­ka z Anią a ja swo­je­go cza­su tre­no­wa­łam go i przy­go­to­wy­wa­łam do pra­cy węcho­wej.

Z dużą sta­ran­no­ścią dobie­ram Austra­lij­skie Labra­do­odle do swo­jej hodow­li jeże­li cho­dzi o ich zdro­wie. Nie chcę żad­nych nie­spo­dzia­nek w posta­ci cho­rób gene­tycz­nych. Dla­te­go, każ­dy nowy psiak w naszym sta­dzie musi być bar­dzo porząd­nie prze­ba­da­ny.

 

Nasze Psy:

 

1. Rutlands WH Gol­den Gla­mo­ur (Gol­die) (już nie jest kry­ta)
2. Rutlands Cara­mel Pas­sion (Cara­mel), (już nie jest kry­ta)
3. Wlo­cha­ta Pasja Fili­gree Sur­pri­se (Fili)
4. Wlo­cha­ta Pasja Char­ming Mol­ly (Mol­ly) (rodzi­na zastęp­cza)
5. Wlo­cha­ta Pasja Earth God­dess (God­dess)

6.Cym­bro­gis Irre­si­sti­ble Rene­se­mee (Nes­sie)

oraz dwóch dżen­tel­me­nów -

1. Rutlands Black Ony­xe (Ony­xe)

2. Rutlands WH LIL Don­nan (Don­nan)

Chcesz wie­dzieć wię­cej o naszych psach klik­nij poni­żej damy lub dżen­tel­me­ni

Damy

Dżentelmeni

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , , ,