Rutlands Caramel Passion

rutlands-caramel-passion1

Rutlands Cara­mel Passion


Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle
Numer reje­stra­cji: AES-F10001TC

Kolor: Kar­me­lowy

Sierść: „kędzie­rzawa” kręcona

Wiel­kość: Średni (szcze­nięta Cara­mel dora­stają do roz­mia­rów Średni i Standard)

Testy:

Prcd-PRA: CLEAR (wyniki badań dostępne u hodowcy)
Stawy bio­drowe — dosko­nałe (wyniki badań dostępne u hodowcy)
Stawy łok­ciowe — dosko­nałe (wyniki badań dostępne u hodowcy)
Pro­fil DNALAD 19339 / VHL_ID 24805 (dostępny u hodowcy)

ojciec-rutlands-kelby1

Ojciec: Rutlands Kelby

matka-tp-shania1

Matka: Tegan Park Shania

Cześć, mam na imię Cara­mel i jestem pierw­szym Austra­lij­skim Labra­do­odlem w Pol­sce – tym o któ­rym było tak gło­śno. Wstę­po­wa­łam w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych i radio­wych. Jak mi się podoba w Pol­sce? Cóż, cza­sami bywa zimno, ale uwiel­biam śnieg ponad wszystko! Śle­dzę Edytę wszę­dzie gdzie pój­dzie. Nawet gdy cho­dzę bez smy­czy trzy­mam się bli­sko pani. Uwiel­biam swój wła­sny tor do prze­szkód a kiedy nie ma go w pobliżu ska­czę przez żywopłoty”

Cara­mel Pas­sion. Pierw­szy Austra­lij­ski Labra­do­odle w Pol­sce pocho­dzi z naj­lep­szych linii psów pra­cu­ją­cych. Jej bra­cia i sio­stry już pra­cują poma­ga­jąc ludziom. Jej potom­stwo jest bar­dzo obie­cu­jące jeżeli cho­dzi o zdol­no­ści tera­peu­tyczne, wiele z jej szcze­niąt już speł­nia się w roli psów tera­peu­tów mię­dzy innymi dzieci auty­stycz­nych.

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Caramel

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Caramel

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Caramel

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Caramel

Oto nie­które z dzieci Caramel

Labradoodle Gala

Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Polly

Austra­lian Labra­do­odle Polly

Lina Australian Labradoodle

Lina Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Lina

Austra­lian Labra­do­odle Lina

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mamba

Australian Labradoodle Yindi

Austra­lian Labra­do­odle Yindi

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce