Wlochata Pasja Filigree Surprise

Australijski Labradoodle Filigree Surprise Wlochata Pasja

Austra­lij­ski Labra­do­odle Fili­gree Sur­prise Wlo­chata Pasja

Imię: Wło­chata Pasja Fili­gree Sur­prise
Numer Reje­stra­cyjny: AES-F11011T-C
Kolor: złoty
Sierść: Kędzie­rzawa falo­wana
Wiel­kość: Śred­nia – 45 cm w kłę­bie (jej szcze­nięta mogą być wiel­ko­ści minia­tu­ro­wej i średniej)

Rodzice:
Rutlands WH Gol­den Gla­mour (matka)
Rutlands Knos­sos (ojciec)

Testy:
PRCD-PRA – wynik CLEAR
Stawy bio­drowe – dosko­nałe
Stawy łok­ciowe — doskonałe

Fili

Fili

Fili

Fili

Fili

Fili

Wlochata Pasja Filigree Surprise

Wlo­chata Pasja Fili­gree Surprise

A co do powie­dze­nia ma sama Fila?
„Nazy­wają mnie „Nie­spo­dzianką” Dla­czego? Ponie­waż byłam bar­dzo nie­win­nie wyglą­da­ją­cym szcze­niacz­kiem z pun­kiem na gło­wie. I tylko wyglą­da­łam na tak nie­winną. Mam bar­dzo wyostrzony zmysł węchu – ukryj gdzieś sma­ko­łyk lub moją zabawkę a i tak ja znajdę! Mam w sobie duże pokłady ener­gii. Naj­bar­dziej ulu­bioną zabawą jest aport z Fabian­kiem. No i oczy­wi­ście – uwiel­biam wodę!!”

Fili­gra­nowa nie­spo­dzianka – to cała ona, żadne inne imię by jej nie paso­wało. Jako 10 tygo­dniowy szcze­niak już nosiła nasze klu­cze od samo­chodu! Fila to uoso­bie­nie dobra;) uwiel­bia towa­rzy­stwo ludzi (szcze­gól­nie dzieci), spa­nie na kana­pie i bycie roz­piesz­czaną. Kochana wariatka;)

Here are some of my children:

Australian Labradoodle Tahko

Austra­lian Labra­do­odle Tahko

Australian Labradoodle Bauke

Austra­lian Labra­do­odle Bauke

Australian Labradoodle Bauke

Austra­lian Labra­do­odle Bauke

Australian Labradoodle Bo

Austra­lian Labra­do­odle Bo

Australian Labradoodle Bob

Austra­lian Labra­do­odle Bob

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce

, , , ,