TRENING POSŁUSZEŃSTWA (STYMULACJA MENTALNA)

Austra­lij­skie Labra­do­odle to bar­dzo mądre stwo­rze­nia. Szko­le­nie ich jest kwe­stią klu­czo­wą. Uczą się bar­dzo szyb­ko, tych przez nas nie­po­żą­da­nych rze­czy rów­nież. Dla­te­go też spra­wą klu­czo­wą jest edu­ka­cja we wcze­snym okre­sie życia psa.
Pierw­szą fazę edu­ka­cji szcze­nię­cia powi­nien zapew­nić hodow­ca. Odpo­wie­dzial­ny hodow­ca socja­li­zu­je szcze­nię­ta i socja­li­zu­je je każ­de­go dnia – a nie tyl­ko w celach wyko­na­nia doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej i video (dla uzy­ska­nia infor­ma­cji nt. socja­li­za­cji odwiedź temat „Jak socja­li­zu­ję szcze­nia­ka zanim tra­fi do Cie­bie”). Kie­dy odbie­rzesz swo­je­go szcze­nia­ka – kolej na Cie­bie.
Pierw­szym kro­kiem jaki powi­nie­neś zro­bić jest zapi­sa­nie szcze­nię­cia Austra­lij­skie­go Labra­do­odla do “psie­go przed­szko­la”. Takie przed­szko­la poświę­ca­ją wię­cej cza­su na socja­li­za­cje a niże­li na wła­ści­we szko­le­nia. Oczy­wi­ście nauczysz się pod­sta­wo­wych komend jak siad, waruj, przy­wo­ła­nia, cho­dze­nie na smy­czy, wra­ca­nie na dźwięk gwizd­ka. Acz­kol­wiek wszyst­ko pole­ga na tym aby do ukoń­cze­nia 16 tygo­dnia życia, kie­dy okres socja­li­za­cji koń­czy się — zapew­nić psu dużo roz­ma­itych bodź­ców. Tre­ner powi­nien w indy­wi­du­al­ny spo­sób pod­cho­dzić do każ­de­go szcze­nia­ka, tak aby mógł dla każ­de­go dobrać odpo­wied­ni kie­ru­nek ku dal­szej pra­cy.
Bar­dzo waż­nym jest aby szko­ła, do któ­rej się udasz ofe­ro­wa­ła kur­sy opar­te na tre­nin­gach meto­da­mi pozy­tyw­nych wzmoc­nień. Gdy spy­taw­szy – czy kol­czat­ka czy obro­ża zaci­sko­wa są dozwo­lo­ne na szko­le­niu uzy­skasz odpo­wiedź „TAK”, jest to szko­ła na zaję­cia któ­rej nie chcesz uczest­ni­czyć.
Psie szko­ły ofe­ru­ją róż­ne kur­sy. Takie kur­sy mogą spra­wić wie­le rado­ści Tobie i Two­je­mu psu a na pew­no wzmoc­nią więź pomię­dzy Wami. Nie­któ­re szko­ły ofe­ru­ją tre­nin­gi ogól­ne­go posłu­szeń­stwa (obi­dien­ce), psie spor­ty (agi­li­ty), dog trek­king a nawet kur­sy węsze­nia. Ogól­ny tre­ning posłu­szeń­stwa jest spra­wą koniecz­ną a potem możesz zde­cy­do­wać czy i w jakim kie­run­ku chcesz iść dalej.
Koń­cząc — parę słów o kur­sach psich spor­tów (agi­li­ty). Tre­no­wa­nie psich spor­tów i uczest­ni­cze­nie w zawo­dach powo­du­je, że pies jest bar­dzo nakrę­co­ny (co nie jest dobrą rze­czą), pod­no­si się poziom adre­na­li­ny a nie­licz­ni wie­dzą, że potrze­ba aż jed­ne­go tygo­dnia cza­su aby ten poziom obni­żył się do nor­mal­ne­go sta­nu. Nie­któ­rzy eks­per­ci zaczy­na­ją pro­mo­wać kur­sy „Agi­li­ty stress free”, któ­re wyda­ja się być dobrym roz­wią­za­niem, acz­kol­wiek jest to bar­dzo nowa wie­dza, jesz­cze nie roz­po­wszech­nio­na na sze­ro­ka ska­lę.
Nie powi­nie­neś nie­po­trzeb­nie nakrę­cać swo­je­go psa.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce