JAK WYBIERAM LABRADOODLA DLA CIEBIE

Zanim dopa­su­ję odpo­wied­nie­go szcze­nia­ka pozna­ję dyna­mi­kę Two­jej rodzi­ny.

Po naro­dzi­nach szcze­nię­ta są bacz­nie przez nas obser­wo­wa­ne. I zaraz po naro­dzi­nach zaczy­na się cały pro­ces dopa­so­wa­nia do odpo­wied­niej rodzi­ny. W 49 dniu prze­pro­wa­dza­ne są testy tem­pe­ra­men­tu szcze­niąt. Prze­pro­wa­dza­ne są one przez oso­bę z zewnątrz i w nie­zna­nym dla psów śro­do­wi­sku, tak aby reak­cje szcze­niąt były jak naj­bar­dziej natu­ral­ne.

Z naszych doświad­czeń wyni­ka, że wyni­ki testów pokry­wa­ją się z tym co obser­wu­je hodow­ca przez kolej­ne tygo­dnie życia szcze­niąt. Rezul­ta­ty zapi­sy­wa­ne są w spe­cjal­nej tabli­cy, któ­ra jed­no­cze­śnie jest nakła­da­na na opis dyna­mi­ki rodzi­ny i jej pre­fe­ren­cje. W ten spo­sób dopa­so­wu­je­my dla Cie­bie naj­bar­dziej odpo­wied­nie­go szcze­nia­ka. Za to dopa­so­wa­nie bie­rze­my na sie­bie peł­ną odpo­wie­dzial­ność.
Może­my wziąć pod uwa­gę Two­je pre­fe­ren­cje jed­nak­że cza­sa­mi pre­fe­ro­wa­ny przez Cie­bie szcze­niak (co do kolo­ru lub płci) nie pasu­je do dyna­mi­ki Two­jej rodzi­ny i w tym wypad­ku nie będzie­my w sta­nie Ci go zaofe­ro­wać. Im bar­dziej ela­stycz­ny jesteś w swo­ich pre­fe­ren­cjach tym lepiej, gdyż wybór jest szer­szy. Trak­tu­je­my tą spra­wę bar­dzo poważ­nie i bie­rze­my na sie­bie cał­ko­wi­tą odpo­wie­dzial­ność za ten wybór.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce