Witamy Australijskiego Labradoodle — LIL DONNAN — nasz kochany włochacz.

Australijski Labradoodle

Austra­lij­ski Labra­do­odle

Wita­my Don­na­na! Cał­kiem nie­daw­no swo­je miej­sce zagrzał u nas nowy wło­chacz (Austra­lij­ski Labra­do­odle — Rutlands WH LIL Don­nan). DONNAN po irlandz­ku ozna­cza mały, brą­zo­wy. Don­nan to Austra­lij­ski Labra­do­odle roz­mia­ru minia­tu­ro­we­go o sier­ści w typie runo (fali­sta) i bar­dzo rzad­kim umasz­cze­niu — brą­zo­wym, pod­pa­la­nym na kar­me­lo­wo. Sko­ja­rze­nie z sucz­ką o tym samym fak­to­rze sier­ści spo­wo­du­je przyj­ście na świat szcze­niacz­ków o umasz­cze­niu par­ti-color (czy­li dwu­ko­lo­ro­wych).

Don­nan będzie szko­lo­ny do nie­ty­po­wych zadań spe­cjal­nych, któ­re na razie pozo­sta­ją naszą tajem­ni­cą. Mamy nadzie­je, że wkrót­ce będzie­my mogli pochwa­lić się rezul­ta­ta­mi naszych dzia­łań.

Nasz chło­pak na razie cie­szy się uro­ka­mi bło­gie­go okre­su szcze­nię­ce­go.

Wyso­kość w kłę­bie – 40 cm
Sierść: runo falo­wa­na
sierść: brown — fac­to­red

A oto mama Don­na­na

Australian Labradoodle Brolly - photo by Rutland Manor

Austra­lian Labra­do­odle Brol­ly — pho­to by Rutland Manor

, , , ,