W naszej hodowli cud — urodziły się szczenięta Australijskich Labradoodle

Fili­gree Sur­pri­se czy­li nasza Fili­gra­no­wa Nie­spo­dzian­ka

Naj­lep­sza z moż­li­wych mam na świe­cie. Fila zawsze zaska­ku­je mnie swo­im
wewnętrz­nym spo­ko­jem. Gdy­by była czło­wie­kiem była­bym pew­na, że ćwi­czy jogę
lub medy­tu­je. Poważ­nie. Oglą­da­nie jej zacho­wa­nia przed, w trak­cie i po
poro­dzie jest jak oglą­da­nie natu­ral­nych zacho­wań dzi­kich zwie­rząt na
Natio­nal Geo­gra­phic. Ona po pro­stu instynk­tow­nie wie, jak zarzą­dzać odde­chem,
jakie ruchy wyko­ny­wać aby uśmie­rzyć ból zwią­za­ny ze skur­cza­mi (któ­ry
oczy­wi­ście poja­wia się na wie­le godzin przed poro­dem). Wdech….Wydech….

Szcze­rze mówiąc, nie wszyst­kie sunie są takie. Jed­ne dyszą bar­dzo na kil­ka
dni przed poro­dem, kopią, wyka­zu­ją się nie­po­ko­jem co oczy­wi­ście nie jest złe
– wręcz natu­ral­ne. Ale obser­wo­wa­nie Fili jak sobie radzi z tym wszyst­kim
jest nie­sa­mo­wi­te. Ona po pro­stu cze­ka. Na kil­ka dni przed poro­dem rusza się
już mniej, dużo śpi i po pro­stu w spo­ko­ju cze­ka. Obser­wo­wa­nie jej….bezcenne.
Noc przed poro­dem przy­szła do moje­go łóż­ka, Sie­dzia­ła w nim, była spo­koj­na.
Spra­wi­łam jej relak­su­ją­cy masaż. Wie­dzia­łam już wte­dy, że przy­szła po
wspar­cie.

Pod­czas poro­du Fili współ­pra­co­wa­ła bez stre­su i nie­po­ko­ju. Cały poród trwał
3 godzi­ny. Wyda­wa­ło się, że i wszyst­kie szcze­nię­ta odbie­ra­ją jej spo­kój i
one były ciche i zre­lak­so­wa­ne.

Fabian zre­zy­gno­wał ze swo­ich ferii u bab­ci Eli, kie­dy oka­za­ło się, że jest
już czas. Powie­dział, żebym go nie zmu­sza­ła do wyjaz­du po czym dorzu­cił „Nie
będziesz mnie już zmu­szać?”

Przy­go­to­wy­wał ręcz­ni­ki, butle z cie­płą woda, kawał­ki nitek. Miał swo­je
ręka­wi­ce latek­so­we. Powie­dział, żebym nie mówi­ła do nie­go Fabian. „Teraz
jestem wete­ry­na­rzem Janem “. „Panie Janie pro­szę o ręcz­nik, nożycz­ki, pro­szę
deli­kat­nie umie­ścić szcze­niacz­ki w pudeł­ku”. Pan Jan wyka­zał się dużą
współ­pra­cą, choć jesz­cze cięż­ko mu zro­zu­mieć, że szcze­niacz­ków jesz­cze nie
wol­no tulić i brać na rącz­ki, że trze­ba jesz­cze pocze­kać aż tro­chę doro­sną….

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

5 little hearts

5 lit­tle hearts

Video Poni­żej:

TYDZIEŃ 1

Dro­gie rodzi­ny!

Cały tydzień minął nam pod zna­kiem cie­peł­ka i rosną­cych brzusz­ków. Mamu­sia
bar­dzo dobrze się nami opie­ku­je. Pani nam dogrze­wa poko­ik ponie­waż my
jesz­cze nie umie­my sami utrzy­my­wać tem­pe­ra­tu­ry swo­ich cia­łek. Mama nas tez
ogrze­wa swo­im cie­płem. Pani nas waży, żeby wie­dzia­ła czy odpo­wied­nio
przy­bie­ra­my na wadze. Musi­my podwo­ić swo­ja wagę w prze­cią­gu jed­ne­go tygo­dnia
— tak mówi.

Pani zaczę­ła wyko­ny­wać na nas dziw­ne ćwi­cze­nia zwa­ne wcze­sną sty­mu­la­cją
neu­ro­lo­gicz­ną. Wię­cej na ten temat w Arty­ku­le Ear­ly Neu­ro­lo­gi­cal Sti­mu­la­tion
— Car­men Bat­ta­gi­la. W prze­ło­że­niu na pol­ski moż­na poczy­tać arty­kuł o
wcze­snej sty­mu­la­cji neu­ro­lo­gicz­nej tłu­ma­czo­ny przez A. Klo­siń­skie­go

Wcze­sna Sty­mu­la­cja neu­ro­lo­gicz­na poma­ga w zbu­do­wa­niu odpor­ne­go sys­te­mu
ner­wo­we­go u szcze­niąt.

Korzy­ści ze sty­mu­la­cji
Zaob­ser­wo­wa­no nastę­pu­ją­ce korzy­ści jakie daje wcze­sno­ro­zwo­jo­wa sty­mu­la­cja
neu­ro­lo­gicz­na:
1.Poprawa funk­cjo­no­wa­nia naczyń ser­ca
2.Wzmocnienie ukła­du krą­że­nia.
3.Wzmocnienie gru­czo­łów wydzie­la­ją­cych adre­na­li­nę.
4.Zwiększona odpor­ność na stres
5.Większa odpor­ność na cho­ro­by.

Dla nas w prak­ty­ce ozna­cza, ze cza­sa­mi znaj­du­je­my się 5 róż­nych pozy­cjach:

On the back

On the back

Head down

Head down

Head up

Head up

Paws tickled - sensory stimuli

Paws tic­kled — sen­so­ry sti­mu­li

cold towel - thermal stimuli

cold towel — ther­mal sti­mu­li

Uwa­ga jed­nak, Pani mówi, że korzy­ści są duże jed­nak­że ze sty­mu­la­cją nie
wol­no prze­sa­dzić i wszyst­kie ćwi­cze­nia Pani wyko­nu­je jedy­nie po 3 sekun­dy.
Moż­na zoba­czyć jak szyb­ko na jed­nym z fil­mi­ków. Jeże­li Pai prze­sa­dzi­ła­by z
cza­sem wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń lub tez oprócz nich robi­ła­by inne ćwi­cze­nia
doty­ko­we z nami. Nasze sys­te­my ner­wo­we mogły­by się roz­re­gu­lo­wać.

Pani mówi, że teraz naj­waż­niej­sze jest aby­śmy czu­li się bez­piecz­nie.
Oczy­wi­ście moż­na nas pogła­skać kie­dy jeste­śmy przy mamu­si. Poprzez dotyk
bowiem budu­je­my sobie obraz wła­sne­go cia­ła. Ale i z tym doty­kiem nie wol­no
prze­sa­dzić.

Oto nasze zdjąt­ka i fil­mi­ki;)

Australian Labradoodle mama

Austra­lian Labra­do­odle mama

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle pup­py

VIDEO

EARLY NEUROLOGICAL STIMULATION VIDEO

PUPPIES SLEAPING, MILKING VIDEO

TYDZIEÑ 2

Pani się z nas śmie­je, że teraz zaczy­na­my wyglą­dać jak małe psy. Nie­któ­re z nas otwie­ra­ją oczka. Nie­któ­re zaczy­na­ją się bawić . Te aktyw­no­ści trwa­ją ok 30 sekund i zno­wu zasy­pia­my – oczy­wi­ście. Nasze pazur­ki zosta­ły obcię­te tak aby­śmy nie dra­pa­li mamu­si pod­czas śnia­dan­ka.

Pani nadal z nami ćwi­czy wcze­sną sty­mu­la­cję neu­ro­lo­gicz­ną, nam to nie prze­szka­dza. Jeste­śmy bar­dzo zre­lak­so­wa­ni pod­czas tych ćwi­czeń.

Pani nadal z nami śpi, więc nie­któ­rzy z nas wczoł­gu­ją się na jej mate­rac. W ten spo­sób wdru­ku­je­my wzo­rzec ludz­kie­go zapa­chu. Pierw­sze wspo­mnie­nie czło­wie­ka źró­dło cie­pła.

Poza tym cza­sa­mi wącha­my dziw­nych rze­czy: cebu­la, ziem­nia­ki, czo­snek, zio­ła, kwia­ty, cyna­mon, gle­ba, koty – wszyst­ko ukry­te w małych fiol­kach.

Nie robi­my nic a połą­cze­nia w naszym mózgu się two­rzą.

Pani przy­go­to­wu­je nas na sesje masa­żu. Kie­dy leży­my z mamu­sia jeste­śmy deli­kat­nie doty­ka­ni po brzusz­kach, łap­kach, bocz­kach, uszkach.

Pani mówi, że szcze­nię­ta nie­sty­mu­lo­wa­ne mają 30% mniej połą­czeń mózgo­wych w mózgu od tych sty­mu­lo­wa­nych już w 8 tygo­dniu życia.

Oto nasze zdję­cia i wideo:

PRÓBKI ZAPACHOWE:

scent samples

scent sam­ples

NASZE ZDJÉCIA:

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell sam­ples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell sam­ples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell sam­ples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell sam­ples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell sam­ples

Australian Labradoodle Puppies and smell samples

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies and smell sam­ples

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

Australian Labradoodle Puppies

Austra­lian Labra­do­odle Pup­pies

VIDEO:

LABRADOODLE PUPPIES AND FABIAN

AUSTRALIAN LABRADOODLES AND SCENTS

TYDZIEŃ 3

Dużo się dzia­ło w zeszłym tygo­dniu. Oj baaaar­dzo dużo. Po pierw­sze
otwar­li­śmy już nasze uszka i Edy­ta zaczę­ła nas wpro­wa­dzać w cudow­ny świat
dźwię­ków. Ale nie­spo­dzian­kę nam zro­bi­ła, kie­dy pierw­sze dźwię­ki jakie
usły­sze­li­śmy były dźwię­ka­mi życia pło­do­we­go i szu­mu wód pło­do­wych. Pani ma
nagra­ne te dźwię­ki spe­cjal­nie po to aby­śmy w nowy fascy­nu­ją­cy świat weszli
bar­dzo powo­lut­ku i sły­sząc już cos co jest nam bar­dzo dobrze zna­ne. Aby­śmy
sko­ja­rzy­li ten nowy świat z czymś bez­piecz­nym.

Pani rów­nież masu­je nasze ciał­ka upra­wia­jąc tak zwa­ny masaż Shan­ta­la. Nasze
recep­to­ry wła­śnie otrzy­mu­ją infor­ma­cje o naszym cie­le. Masaż ma bar­dzo wie­le
pozy­tyw­nych zalet, a w zależ­no­ści któ­ra część cia­ła jest maso­wa­na:
— pozy­tyw­nie wpły­wa na orga­ny wewnętrz­ne
— sprzy­ja szyb­szej odbu­do­wie uszko­dzo­nych komó­rek naskór­ka
— popra­wia prze­mia­nę mate­rii,
— zwięk­sza prze­pływ krwi w orga­ni­zmie
— nor­ma­li­zu­je wydzie­la­nie soków tra­wien­nych
— dzia­ła relak­su­ją­co
A co naj­waż­niej­sze dzię­ki nie­mu pies może nabyć umie­jęt­ność świa­do­me­go
roz­luź­nia­nia się.

Ćwi­czy­my też rów­nież nasze błęd­ni­ki i prze­po­ny. W jakim celu? A w takim
żeby­śmy w przy­szło­ści nie mie­li cho­ro­by loko­mo­cyj­nej pod­czas jaz­dy
samo­cho­dem. Kie­dy wsią­dzie­my do samo­cho­du po raz pierw­szy już będzie­my na to
przy­go­to­wa­ni a nasza pierw­sza jaz­da prze­bie­gnie bez­stre­so­wo.
Nadal poznaj­my róż­ne zapa­chy. Pani zacho­wu­je się jak psia mama przy­no­sząc je
na rękach i ubra­niu. Daje się wąchać a my tym samym pozna­je­my świat.

zdję­cia i video poni­żej:

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle pup­pies

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle pup­pies

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle pup­pies

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies and massage

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and mas­sa­ge

Australian labradoodle puppies and massage

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and mas­sa­ge

Australian labradoodle puppies and massage

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and mas­sa­ge

Australian labradoodle puppies and scents

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and scents

Australian labradoodle puppies and scents

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and scents

Australian labradoodle puppies and kid

Austra­lian labra­do­odle pup­pies and kid

Australian labradoodle puppies

Austra­lian labra­do­odle pup­pies

Australian labradoodle puppy and bells

Austra­lian labra­do­odle pup­py and bells

SCENT EXERCISES

MASSAGE SESSION

WEEK 4

Pani mówi, że w tym tygo­dniu zro­bi­li­śmy bar­dzo duże postę­py.

Cały czas nas Pani masu­je i robi ćwi­cze­nia błęd­ni­ka i prze­po­ny, aby­śmy w
przy­szło­ści nie mie­li cho­ro­by loko­mo­cyj­nej.

Bar­dzo dużo słu­cha­my teraz róż­nych hała­sów. Ale Pani uży­wa trud­ne­go sło­wa
HABITUACJA czy­li przy­zwy­cza­je­nie do bodź­ca. Pani mówi, że dźwię­ki nale­ży
pusz­czać w takiej odle­gło­ści i o takim natę­że­niu aby­śmy się nie prze­lę­kli,
nie prze­ra­zi­li. Czy­li tak aby nastą­pi­ło stop­nio­we przy­zwy­cza­je­nie do bodź­ca.
W odróż­nie­niu od UWRAŻLIWIENIA na bodziec czy­li sytu­acji, w któ­rej
prze­lęk­nie­my się dane­go bodź­ca i zapad­nie on w naszej pamię­ci tak dłu­go, że
kie­dyś może­my mieć róż­ne fobie z nim zwią­za­ne.

A wiec słu­cha­my: fajer­wer­ków, burzy, szu­mu morza, odgło­sów róż­nych zwie­rząt
(małp, szcze­ka­nia psa, sło­ni, lwów, wil­ków, niedź­wie­dzi, pta­ków, sępów, sowy,
war­czą­cych i szcze­ka­ją­cych psów) cię­ża­ró­wek, syren poli­cji i karet­ki, ruchu
ulicz­ne­go, heli­kop­te­rów, samo­lo­tów, wrzesz­czą­cych dzie­ci, wystrza­łów.

Teraz zaczę­li­śmy już wyle­gać na nowe pomiesz­cze­nia. Pani dała nam dziw­ne
przed­mio­ty — butel­ki, któ­re wyda­ją róż­ne dziw­ne dźwię­ki. Nooo, to była
dopie­ro fraj­da.

Jest taki chłop­czyk, któ­ry z nami nie­złe rze­czy wydzi­wia. Pusz­cza nam róż­ne
dźwię­ki i masu­je nas. Wszyst­ko powo­lut­ku gdyż ten tydzień jesz­cze minął na
dużej ilo­ści odpo­czyn­ku i głę­bo­kie­go snu.

Zapra­sza­my do oglą­da­nia zdjęć i wideo;)

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

VIDEO

LABRADOODLES AND DIFFERENT NOISES

LABRADOODLES AND NOISES 2

LABRADOODLE NOISES

FABIAN MASSAGING PUPPIES

LABRADOODLE PUPPIES AND NOISES

TYDZIEŃ 5

Wciąż słu­cha­my róż­nych dźwię­ków: tłu­czo­ne szkło, krzy­czą­ce kobie­ty,
męż­czyź­ni, dzie­ci, trza­ska­ją­ce drzwi, burzę, wypad­ki samo­cho­do­we, skrzyp­ce
(bar­dzo ktoś fał­szu­je), klak­so­nów samo­cho­dów itp. Wszyst­ko brzmi bar­dzo
cie­ka­wie a Pani przy­gła­śnia nam te dźwię­ki bar­dzo powo­lut­ku
Nadal Pani ćwi­czy nasze prze­po­ny aby­śmy nie mie­li cho­ro­by loko­mo­cyj­nej
Pani nadal nas codzien­nie masu­je.

Dzi­siaj to nawet musia­ła nam obciąć pazur­ki po strasz­nie już mie­li­śmy dłu­gi.

Zaczę­li­śmy pozna­wać inne psy w domu i dalej pozna­je­my róo­ooż­ne zapa­chy
oto­cze­nia.

Teraz jed­nak pani wpro­wa­dzi­ła coś co się nazy­wa wzbo­ga­co­ne śro­do­wi­sko. Coś
co wyglą­da jak strasz­ny bała­gan, ale ma dla nas bar­dzo duże zna­cze­nie
edu­ka­cyj­ne.
Po pierw­sze pozna­je­my róż­ne fak­tu­ry, róż­nych mate­ria­łów. Roz­wią­zu­je­my
nie­skom­pli­ko­wa­ne pro­ble­my. Jak wejść na pudło a potem z nie­go zejść? Co
kry­je się w wia­drze? Nastę­pu­je­my na róż­ne powierzch­nie. Cza­sa­mi prze­wró­ci
się jakaś butel­ka albo bra­ci­szek w nią ude­rzy a wte­dy jest nagły hałas.
Uczy­my się reago­wać spo­ko­jem na takie sytu­acje.
Dzię­ki takim ćwi­cze­niom nabie­ra­my pew­no­ści sie­bie, uczy­my się jak sobie
radzić. Przy­go­to­wu­je­my się już teraz do tego co cze­ka na nas w przy­szło­ści
kie­dy po raz pierw­szy wyj­dzie­my na dwór.
Takie śro­do­wi­sko ma jesz­cze jeden waż­ny aspekt — dzia­ła wyci­sza­ją­co. Psy -
Pani mówi mają dosko­na­ły węch i dzię­ki węsze­niu — czy­li uży­wa­niu wspa­nia­łe­go
mecha­ni­zmu jaki posia­da­my (naszych nosków) wyci­sza­my się i uspa­ka­ja­my.
Dla­te­go Pani ukry­ła dla nas prze­róż­ne nagro­dy w róż­nych miej­scach nasze­go
pla­cu zabaw. Węszy­my, szu­ka­my, znaj­du­je­my i baaaar­dzo szyb­ko zasy­pia­my na
następ­ne 2–3 godzin­ki.

* węsze­nie, żucie i liza­nie ma efekt wyci­sza­ją­cy. Bie­ga­nie za piłecz­ką lub
aktyw­ne zaba­wy pod­no­szą adre­na­li­nę, któ­ra aby mogła samo­czyn­nie opaść
potrze­bu­je aż 1 tygo­dnia cza­su. To dzię­ki węsze­niu, żuciu i liza­niu nasze
psy będą spo­koj­ne. Bar­dziej inten­syw­ne aktyw­no­ści spo­wo­du­ją iż szcze­nię nie
będzie umia­ło pora­dzić sobie ze woja ener­gią. Czy w związ­ku z tym pozwa­lać
naszym psom bie­gać, apor­to­wać? Tak, jed­nak­że bar­dzo krót­ko, po czym
każ­do­ra­zo­wo nale­ży psu podać pysz­na kość do żucia. Pis powi­nien żuć ok 30
min do 1 h dzien­nie.

Oto nasze zdję­cia i fil­my:

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies

Fil­my:

AUSTRALIAN LABRADOODLE AND CHILD

AUSTRALIAN LABRADOODLE PUPPIES AND AUNT NESSIE

LABRADOODLE PUPPIES RELAXING

LABRADOODLE PUPPIES TIRED AFTER EDUCATIONAL GAMES

TYDZIEŃ 6

W tym tygo­dniu spo­tka­li­śmy dużo ludzi i roz­da­li­śmy dużo dudlo­wych
poca­łun­ków. Cią­gle Pani ser­wu­je nam wzbo­ga­co­ne śro­do­wi­sko z roż­ny­mi
dźwię­ka­mi. Pozna­je­my róż­ne poko­je i zeszli­śmy wresz­cie na dół gdzie
powięk­szył się teren naszych eks­plo­ra­cji. Wciąż oczy­wi­ście jeste­śmy maso­wa­ni
i wciąż zmie­nia się nasze oto­cze­nie dzię­ki cze­mu uczy­my się, że zmia­na jest
dobra. Zmia­na jest bez­piecz­na.

Oto nasze zdję­cia:

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

I JESZCZE:

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle in new environment

Austra­lian Labra­do­odle in new envi­ron­ment

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Wideo

LABRADOODLE PUPPIES AND ENRICHED ENVIRONMENT

ENRICHED ENVIRONMENT

LABRADOODLES AND FIRST ADVENTURE WITH VACUM CLEANER

PUPPIES AND HAIR DRYER

TYDZIEŃ 7

To był milut­ki tydzień. Tydzień eks­plo­ra­cji.

Pani nam mówi, że do cza­su aż skoń­czy­my 7 tygo­dni powin­ni­śmy posta­wić swo­je
nóż­ki juz na 7- miu róż­nych powierzch­niach. Dla­te­go eż Pani zbu­do­wa­ła dla
nas tunel. Może­cie tam zoba­czyć kamień, piach, tra­wę, pla­stik, drew­no, metal,
gumę itd. Pani ukry­wa tam róż­ne sna­ki dzię­ki cze­mu eks­plo­ro­wa­nie sta­je się
na praw­dę fan­ta­stycz­ne!

Wciąż odwie­dza­ją nas nowi ludzie, kobie­ty, męż­czyź­ni, dzie­ci

Tre­nu­je­my już w naszych klat­kach trans­por­to­wych

Wciąż bawi­my się na zor­ga­ni­zo­wa­nym wzbo­ga­co­nym śro­do­wi­sku.

Labradoodle puppies and bench

Labra­do­odle pup­pies and bench

Labradoodle puppies and bench

Labra­do­odle pup­pies and bench

Labradoodle puppies watching TV

Labra­do­odle pup­pies wat­ching TV

Labradoodle puppies

Labra­do­odle pup­pies

Labradoodle puppies

Labra­do­odle pup­pies

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies

Labra­do­odle pup­pies

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

educational field

edu­ca­tio­nal field

VIDEO

AUSTRALIAN LABRADOODLES AND SOME KITCHEN STUFF:)

LABRADOODLE PUPPIES OUTSIDE;)

LABRADOODLE PUPPIES FIRST TIME OUTSIDE

LABRADOODLE PUPS ENRICHED ENVIRONMENT

TYDZIEŃ 8ZDJĘCIA

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups in the rain

Labra­do­odle pups in the rain

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups solving problems

Labra­do­odle pups solving pro­blems

Labradoodle pups and noises

Labra­do­odle pups and noises

Labradoodle pups at night

Labra­do­odle pups at night

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a hor­se sta­ble

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a hor­se sta­ble

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a hor­se sta­ble

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a hor­se sta­ble

Labradoodle pups in a car

Labra­do­odle pups in a car

Labradoodle pups meeting bicycle

Labra­do­odle pups meeting bicyc­le

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting fisherman

Labra­do­odle pups meeting fisher­man

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups and street noices

Labra­do­odle pups and stre­et noices

VIDEO:

AUSTRALIAN LABRADOODLE AND DING DONG

LABADOODLE PUPPIES AND THE STREET NOISE

JUŻ ZA TYDZIEŃ ZAMIEŚCIMY TUTAJ RELACJE Z SOCJALIZACJI NASZYCH SZCZENIĄT

———————————————————————————————————————–
STYMULOWAĆ? SOCJALIZOWAĆ?

Na temat socja­li­za­cji i sty­mu­la­cji szcze­niąt jest dużo teo­rii. Jed­ne mówią żeby sty­mu­lo­wać i socja­li­zo­wać inne prze­ciw­nie – zdać się na mat­kę, na natu­rę. Mat­ka nie robi wcze­snej sty­mu­la­cji neu­ro­lo­gicz­nej na szcze­nia­kach. Czyż­by?

Na począ­tek musi­my wyja­śnić sobie rzecz nastę­pu­ją­cą. To my ludzie, prze­nie­śli­śmy psa z jego natu­ral­ne­go śro­do­wi­ska. Zamknę­li­śmy go w domu. Mat­ka wycho­wu­je swo­je szcze­nię­ta w koj­cu dla szcze­niąt gdzie jedy­nym zapa­chem jest zapach mat­ki i ew. prosz­ku do pra­nia, w któ­rym hodow­ca pie­rze posła­nia szcze­niąt. Szczę­ście mają te szcze­nię­ta, któ­re przez pierw­sze tygo­dnie życia wycho­wy­wa­ne są tam gdzie dzie­je się życie, skąd docho­dzą zapa­chy przy­go­to­wy­wa­nych potraw…
Po co sty­mu­lo­wać węch szcze­niąt? Po co robić wcze­sną neu­ro­lo­gicz­ną sty­mu­la­cję? Prze­cież mat­ka w natu­rze tego nie robi. Ale czy aby na pew­no?
W natu­rze mat­ka przy­no­si róż­ne zapa­chy z zewnątrz na swo­im futrze – zapach powie­trza, gle­by, śmiet­ni­ka, innych zwie­rząt. Czy to samo przy­no­szą mat­ki suk wysta­wo­wych zawi­nię­te w swo­je papi­lo­ty?
W natu­rze psia mat­ka musi dostar­czyć szcze­nię­tom jedze­nie. Zosta­wia je na chwi­lę, a gdy aku­rat jest zim­no? Faj­nie– sty­mu­la­cja ter­micz­na. Ich ciał­ka nie są kła­dzio­ne na mięk­kim kocy­ku a pomiesz­cze­nie, w któ­rym prze­by­wa­ją nie jest dogrze­wa­ne. Cza­sa­mi znaj­du­ją się gło­wą do góry, cza­sa­mi w dół a cza­sa­mi na ple­cach. Warun­ki nie są ste­ryl­ne a mło­de szcze­nię­ta doświad­cza­ją deli­kat­ne­go stre­su dzię­ki warun­kom śro­do­wi­sko­wym. Z zewnątrz dobie­ga­ją róż­ne hała­sy oto­cze­nia o róż­nym natę­że­niu i szcze­nię­ta sły­szą je jak tyl­ko otwo­rzą uszy czy­li ok 21 dnia. Nikt nie cze­ka, aż będą goto­we, nikt się z nimi nie cac­ka. I to jest natu­ra.
Natu­ra nie jest zamknię­ta w ste­ryl­nym koj­cu i jeże­li rze­czy­wi­ście chce­my zosta­wić wszyst­ko natu­rze powin­ni­śmy przy­bli­żyć naszym szcze­nię­tom warun­ki, jak naj­bar­dziej zbli­żo­ne do warun­ków natu­ral­nych. Po kil­ku tygo­dniach wyj­dą na zewnątrz i to będzie ich natu­ral­ne śro­do­wi­sko i one muszą je zacząć pozna­wać bar­dzo wcze­śnie.

A teraz cie­ka­wost­ka:

Już w 8 tygo­dniu życia szcze­nię­ta sty­mu­lo­wa­ne mają 30% połą­czeń mózgo­wych wię­cej niż te, któ­re nie były sty­mu­lo­wa­ne” Zofia Mrze­wiń­ska

, , ,