Szczenieta Australijskich Labradoodle Caramel & Donnan 2013

TYDZIEÑ 1

Przy­szli­śmy na ten świat, dokład­nie 62 -go dnia cią­ży naszej mamu­si kar­mel­ki.
Dzień wcze­śniej mama prze­stra­szy­ła naszą Panią ponie­waż bar­dzo pod­nio­sła się jej tem­pe­ra­tu­ra. Myśla­ła, że zaraz się uro­dzi­my ale były to tyl­ko i wyłącz­nie pro­ble­my z jeli­ta­mi.
Następ­ne­go dnia przy­szli­śmy na świat. Naj­pierw gigan­ci po 360 gra­mów a następ­nie malusz­ki po 260 gram. To duża róż­ni­ca ale nad­ro­bi­my. Uro­dzi­ło się nas 8 (4 dziew­czyn­ki i 4 chłop­ców). Każ­dy z nas dostał wstą­żecz­kę o innym kolo­rze aby­śmy byli do odróż­nie­nia.
Jeste­śmy waże­ni każ­de­go dnia aby Pani mogła być spo­koj­na, że odpo­wied­nio przy­bie­ra­my na wadze.
Pani cały czas nam powta­rza, że musi­my podwo­ić swo­ja wagę w prze­cią­gu tygo­dnia. No to jemy…ile wle­zie.
Teraz śpi­my z naszą mamu­sią .
Ach — jesz­cze jed­no . Pani zaczę­ła robić wcze­sną sty­mu­la­cję neu­ro­lo­gicz­ną
Trzy­ma nas do góry , cza­sa­mi jeste­śmy do góry noga­mi, cza­sa­mi na ple­cach, nasze łap­ki są łasko­ta­ne i kła­dzio­ne na zim­nym ręcz­ni­ku.
Takie ćwi­cze­nia w mło­dym wie­ku już roz­wi­ja­ją połą­cze­nia pomię­dzy komór­ka­mi w naszych mózgach. Dzię­ki nim sta­ją się one bar­dziej odpor­ne na stres , popra­wia się nasze krą­że­nie, rytm bicia naszych ser­du­szek sta­bi­li­zu­je się itp. Aby dowie­dzieć się wię­cej zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia arty­ku­łu Cara­men Bat­tal­gia – Ear­ly Neu­ro­lo­gi­cal Sti­mu­la­tion.
Pani jed­nak powta­rza, że takie ćwi­cze­nia nie powin­ny być wyko­ny­wa­ne przez nie­do­świad­czo­nych hodow­ców gdyż prze sty­mu­lo­wa­nie może spo­wo­do­wać roz­re­gu­lo­wa­nie naszych sys­te­mów ner­wo­wych. Prze sty­mu­lo­wać jest bar­dzo łatwo – wystar­czy prze­dłu­żyć czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń o 2 sekun­dy. Dla­te­go nigdy, prze­nig­dy nie nale­ży tego robić.

ZDJECIA

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies

WCZESNA STYMULACJA NEUROLOGICZNA

Labradoodle on the back

Labra­do­odle on the back

Labradoodle paws tickled

Labra­do­odle paws tic­kled

Labradoodle head up

Labra­do­odle head up

Labradoodle head down

Labra­do­odle head down

Labradoodle on the towel

Labra­do­odle on the towel

TYDZIEÑ 2

Co za miły tydzień. Oczy nasze jesz­cze zamknię­te a my już pozna­li­śmy tyy­y­le zapa­chów. Grzy­by,
zie­lo­na her­ba­ta , cyna­mon , kawa , sko­rup­ki od jajek, kwia­ty , liście , zio­ła … itd. . Nasza Pani mówi , że nawet gdy śpi­my , połą­cze­nia pomię­dzy komór­ka­mi w naszym mózgu się two­rzą. Roz­wi­ja­my się bar­dzo szyb­ko – oczy jesz­cze zamknię­te a my już zaczy­na­my pierw­sze zaba­wy w pod­gry­za­nie sie­bie nawza­jem.
Pani musia­ła już przy­ciąć nasze paznok­cie ponie­waż jedząc, dra­pa­li­śmy naszą mamu­się. Nadal duuużo śpi­my i jemy – to cięż­ka pra­ca nad naszym roz­wo­jem.
Wciąż trwa wcze­sna sty­mu­la­cja neu­ro­lo­gicz­na. Kil­ka sekund stre­su dobrze wpły­wa na nasz sys­tem ner­wo­wy.
Powo­li zaczy­na­my cho­dzić, wyglą­da to zabaw­nie ponie­waż chwie­je­my się na naszych nóż­kach. Nie­któ­rzy z nas pod koniec 2 tygo­dnia otwie­ra­ją oczka. Jesz­cze nie widzi­my – jedy­nie cie­nie, świa­tło, ruch.
Pani bar­dzo dużo czy­ta o sty­mu­la­cji wzro­ko­wej. No i z nami śpi. Cza­sa­mi do niej przy­peł­znie­my jak mama odej­dzie w odle­gły kąt nasze­go poko­iku.
Fabian poma­ga baaar­dzo dużo. Ponie­waż nasza Pani zła­ma­ła nogę Fabian zano­si jedze­nie naszej mamu­si.
Dosta­li­śmy rów­nież po raz pierw­szy pastę na odro­ba­cza­nie ale mama zaraz wyli­za­ła nasze pyszcz­ki. Pani mówi, że musi­my być zdro­wi i sil­ni. No więc się słu­cha­my – jesz­cze ; -)

PICTURES:

SMELL SAMPLES:

SMELL SAMPLES

SMELL SAMPLES

PICTURES:

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

Australian Labradoodle Pups

Austra­lian Labra­do­odle Pups

WIDEO PONIZEJ

WCZESNA STYMULACJA NEUROLOGICZNA

PRACA NAD ZMYSLEM POWONIENIA

TYDZIEÑ 3

A więc rośnie­my I rośnie­my. I to bar­dzo szyb­ko. W tym tygo­dniu Pani robi tro­chę inne ćwi­cze­nia.
Skoń­czy­li­śmy już wcze­sną sty­mu­la­cję neu­ro­lo­gicz­ną i pani teraz dzia­ła na nasze prze­po­ny i błęd­ni­ki. Te ćwi­cze­nia – jak mówi, uod­por­nia nas na cho­ro­bę loko­mo­cyj­ną. Pani mówi, że do cza­su kie­dy po raz pierw­szy wsią­dzie­my do samo­cho­du będzie­my już na to przy­go­to­wa­ni.
Oczy­wi­ście nie chce­my wymio­to­wać w samo­cho­dzie – chce­my cie­szyć jaz­dą samo­cho­dem z naszy­mi rodzi­na­mi;)
Po raz pierw­szy pró­bo­wa­li­śmy tro­szecz­kę jogur­tu.
Nasze uszka są już otwar­te a my słu­cha­my cze­goś co już zna­my. Pani pusz­cza nam płyt­kę z dźwię­ka­mi pre­na­tal­ny­mi — bicie ser­dusz­ka naszej mamu­si i szum wód pło­do­wych. Pani mówi, że to bar­dzo waż­ne aby­śmy po raz pierw­szy jak otwo­rzy­my nasze uszka usły­sze­li takie wła­śnie dźwię­ki. Koja­rzą się one nam bowiem z bez­pie­czeń­stwem a naszej Pani zale­ży na tym aby­śmy bez­piecz­nie wkro­czy­li w nowy nie­zna­ny świat – świat dźwię­ków.
Dźwię­ki te uży­wa­ne są na sze­ro­ką ska­lę w schro­ni­skach w celu uspo­ko­je­nia prze­by­wa­ją­cych tam zwie­rząt. Pani opo­wia­da­ła nam jak pusz­cza­ła te dźwię­ki nasze­mu tatu­sio­wi kie­dy po przy­lo­cie z Austra­lii nie lubił jaz­dy samo­cho­dem.
Pani nas tak­że masu­je. Jest to spe­cjal­ny masaż Shan­ta­la. Uwiel­bia­my to i jeste­śmy wszy­scy wyma­so­wa­ni od stóp do głów co dru­gi dzień.
Podzi­wia­my też zabu­tel­ko­wa­ne zapa­chy inne­go świa­ta – świa­ta z zewnątrz. Bar­dzo nam to pomo­że kie­dy będzie­my tam sta­wiać nasze pierw­sze kro­ki.
Te bia­ło czar­ne kar­ty, któ­re Pani przy­go­to­wa­ła będą słu­ży­ły do zabaw wizu­al­nych.
Zaczę­li­śmy już bie­gać, bie­ga­my tak szyb­ko jak tyl­ko nasze nóż­ki pozwa­la­ją. Cza­sa­mi wczoł­ga­my się do Pani na mate­rac – kie­dy oglą­da film doku­men­tal­ny:)

ZDJÉCIA:

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

WIDEO PONIZEJ

MASUJEMY SZCZENIACZKI

TYDZIEÑ 4

Ach co to za przy­go­da była w zeszłym tygo­dniu! Robi­li­śmy tak wie­le rze­czy. Pani pozwa­la nam słu­chać wie­lu dźwię­ków z CD. Na samym począt­ku aby nastą­pi­ła habi­tu­acja (żeby­śmy się nie prze­stra­szy­li ponie­waż ina­czej bali­by­śmy się ich do koń­ca życia) dźwię­ki muszą być bar­dzo cichut­kie. Potem mogą być pusz­cza­ne tro­szecz­kę gło­śniej. Zna­my już: róż­ne pta­ki , burza, pio­run , deszcz , wiatr ,
Krzy­czą­ce dzie­ci, śmiech dzie­ci, wie­lo­ry­by, szcze­ka­nie psów , wil­ków , rycze­nie tygry­sa , mał­py, sło­nie , niedź­wie­dzie, świ­nie , żaby, świersz­cze , konie , owce, kury, kogu­ty, war­cze­nie psów , fajer­wer­ki, wystrza­ły bro­ni, karet­ka pogo­to­wia, dmu­cha­nie balo­nów.
Pani mówi, że to naj­waż­niej­szy dla nas okres. Naj­waż­niej­szy czas w naszym życiu, teraz jeste­śmy otwar­ci na ota­cza­ją­cy nas świat. Dla­te­go tak waż­na jest z nami pra­ca wła­śnie teraz — w tym momen­cie kie­dy cie­ka­wi nas wszyst­ko.
Nie­któ­rzy z nas sypia­ją w misce z jedze­niem;)
Dużo węszy­my kie­dy wcho­dzi­my do nowe­go śro­do­wi­ska i wyko­rzy­stu­je­my cały arse­nał sygna­łów uspo­ka­ja­ją­cych. Pozna­li­śmy rów­nież inne psy w rodzi­nie.
Pani wyko­nu­je z nami coś co nazy­wa się sty­mu­la­cja wzro­ko­wą.
Pozna­je­my zapa­chy róż­nych zwie­rząt. A Pani nadal nas duuuzo masu­je co oczy­wi­ście UWIELBIAMY.
Nasze prze­po­ny będą sty­mu­lo­wa­ne aż do przy­szłe­go tygo­dnia.
Pozna­je­my już inne poko­je. Pani zro­bi­ła nam wzbo­ga­co­ne śro­do­wi­sko, któ­re skła­da­ło się z pude­łek po jogur­cie i pysz­nych smacz­ków (naszej kar­my) ukry­tych w środ­ku. Węszy­li­śmy, zja­da­li­śmy a potem wszy­scy popa­da­li­śmy. Pani mówi, że kil­ka minut takie­go węsze­nia męczy nas bar­dziej jak 15 minut bie­ga­nia.
Słu­cha­my jej oczy­wi­ście!

ZDJÉCIA

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

Australian labradoodle pups

Austra­lian labra­do­odle pups

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

labradoodles and enriched environment

labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

labradoodles and child

labra­do­odles and child

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and Fabi

labra­do­odles and Fabi

labradoodles and Fabi

labra­do­odles and Fabi

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and mommy

labra­do­odles and mom­my

labradoodles and quests

labra­do­odles and quests

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles and smells

labra­do­odles and smells

labradoodles meeting toys

labra­do­odles meeting toys

labradoodles meeting hamster

labra­do­odles meeting ham­ster

labradoodles meeting different room

labra­do­odles meeting dif­fe­rent room

labradoodles sleeping in a bowl

labra­do­odles sle­eping in a bowl

labradoodles and visual tables

labra­do­odles and visu­al tables

WIDEO PONIZEJ

SOCJALIZACJAROZNE ODGLOSY

ODGLOSY I ZAPACHY

STYMULACJA WIZUALNA

TYDZIEÑ 5

W tym tygo­dniu Pani i jej rodzi­na zaczę­li robót­ki ręcz­ne. Wszy­scy byli zaan­ga­żo­wa­ni w robie­nie jakichś dziw­nych rze­czy. Wypeł­nia­li jakieś dziw­ne butel­ki kamycz­ka­mi, skle­ja­li pudeł­ka, rol­ki papie­ru toa­le­to­we­go.

Dłu­go się zasta­na­wia­li­śmy co oni takie­go robi­li? Ale potem oka­za­ło się. Te róż­ne rze­czy wyda­wa­ły róż­ne dźwię­ki. Butel­ki ze szkła, pla­sti­ku, meta­lu – każ­de brzmi zupeł­nie ina­czej! Pudeł­ka i rol­ki papie­ru zosta­ły prze­kształ­co­ne w „inte­li­gent­ne” zabaw­ki do węsze­nia i roz­wią­zy­wa­nia smacz­nych zaga­dek.
W ten spo­sób Edy­ta i Fabian przy­go­to­wa­li dla nas wspa­nia­łe wzbo­ga­co­ne śro­do­wi­sko. Teraz więk­szość naszej kar­my dosta­je­my węsząc. W ten spo­sób wyci­sza­my się i jeste­śmy zre­lak­so­wa­ni po takiej daw­ce węszą­cej zaba­wy. Idzie­my potem natych­miast spać. Dodat­ko­wo pod­czas węsze­nia pozna­je­my róż­ne dźwię­ki – prze­cież te przed­mio­ty prze­wra­ca­ją się. Pod­czas węsze­nia Pani rów­nież poka­zu­je nam mik­ser, suszar­kę, blen­der, odku­rzacz.
Wszyst­ko widać na fil­mi­kach. Spo­ty­ka­my inne psy w naszym dom­ku oraz innych ludzi, któ­rzy nas odwie­dza­ją.
Teraz rów­nież roz­wi­ja­ją się nasze tem­pe­ra­men­ty i Pani mówi, że miło na to patrzeć. Wsze­dzie za nia cho­dzi­my : )

ZDJECIA

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Preparing enriched environment

Pre­pa­ring enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and other dogs

Austra­lian Labra­do­odles and other dogs

Australian Labradoodles and other dogs

Austra­lian Labra­do­odles and other dogs

Australian Labradoodles and other dogs

Austra­lian Labra­do­odles and other dogs

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Australian Labradoodles meeting people

Austra­lian Labra­do­odles meeting people

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched envi­ron­ment

WIDEO PONIZEJ

WZBOGACONE SRODOWISKO I DZWIEKI

DZWIEKI I WZBOGACONE SRODOWISKO 2

PRZYZWYCZAJAMY DO ODGLOSOW SUSZARKI

SZCZENIAKI I SUSZARA

SZCZENIAKI I MIKSER

TYDZIEÑ 6

Ale teraz dużo się dzie­je! Wciąż pozna­je­my nowych ludzi, po raz pierw­szy byli­śmy na zewnątrz. Wierz­cie lub nie, nicze­go się nie bali­śmy! Jest to wyni­kiem pra­cy nad wcze­sną sty­mu­la­cją neu­ro­lo­gicz­ną. Nasze łap­ki sta­ły już na czymś zim­nym. Pamię­ta­cie?
Pani rów­nież wzię­ła nas na spacer…w nocy. Mogli­śmy spo­tkać cie­nie, któ­rych cza­sa­mi boja się doro­słe psy. Po raz pierw­szy poje­cha­li­śmy do wete­ry­na­rza. I wie­cie co? W samo­cho­dzie czu­li­śmy się jak w domu! Fabian przy nas sie­dział, doda­wał nam otu­chy swo­im zapa­chem.
Nasze wzbo­ga­co­ne śro­do­wi­sko powięk­szy­ło się. Mamy teraz balony…czasami strze­la­ją. Jedli­śmy też nasze pierw­sze wędzo­ne kości. Pani była z nas bar­dzo dum­na – wca­le się o nie kłó­ci­li­śmy.
Oczy­wi­ście dalej jeste­śmy maso­wa­ni co nam się baaaar­dzo podo­ba – natu­ral­nie!

ZDJECIA

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched envi­ron­ment

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian labradoodles having visitors

Austra­lian labra­do­odles having visi­tors

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing at night

Austra­lian Labra­do­odles play­ing at night

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

WIDEO PONIZEJ

WZBOGACONE SRODOWISKO, DZWIEKI I RUSZAJACE SIE PRZEDMIOTY

SZCZENIETA I ODKURZACZ

SZCZENIAKI I GOSCIE

TYDZIEÑ 7

To był miły tydzień. Kon­cen­tro­wa­li­śmy się na:

- Pozna­wa­niu nowych ludzi
— Wycho­dze­niu w nocy i pod­czas desz­czu
— Roz­wią­zy­wa­niu drob­nych pro­ble­mów (jak zejść ze sto­su drze­wa)
— Byli­śmy w róż­nych miej­scach (poje­cha­li­śmy w góry, do wete­ry­na­rza)
-Byli­śmy w lesie
— Nad jezio­rem
— Widzie­li­śmy Kacz­ki — bar­dzo cie­ka­we spo­tka­nie
— Cho­dzi­li­śmy po róż­nych powierzch­niach
— Spo­ty­ka­li­śmy dziw­nych ludzi — małych cudzo­ziem­ców;)

Atrak­cją numer jeden jest oczy­wi­ście Fabian, któ­ry z nami śpi i o nas dba. Jest bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ny w pra­cę z nami. Już ostat­nio tak bar­dzo był zmę­czo­ny, że usnął na pod­ło­dze u wete­ry­na­rza. Pani musia­ła zro­bić zdjęcie…usłyszała tyl­ko chra­pa­nie

Australian Labradoodles and alien

Austra­lian Labra­do­odles and alien

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visi­tors

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visi­tors

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visi­tors

Australian Labradoodles and visitors

Austra­lian Labra­do­odles and visi­tors

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles visit at the lake

Austra­lian Labra­do­odles visit at the lake

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles visit to the woods

Austra­lian Labra­do­odles visit to the woods

Australian Labradoodles visit to the woods

Austra­lian Labra­do­odles visit to the woods

Australian Labradoodles visit to the woods

Austra­lian Labra­do­odles visit to the woods

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles playing outside

Austra­lian Labra­do­odles play­ing out­si­de

Australian Labradoodles solving problems

Austra­lian Labra­do­odles solving pro­blems

Australian Labradoodles solving problems

Austra­lian Labra­do­odles solving pro­blems

Australian Labradoodles solving problems

Austra­lian Labra­do­odles solving pro­blems

Australian Labradoodles and alien

Austra­lian Labra­do­odles and alien

Australian Labradoodles and alien

Austra­lian Labra­do­odles and alien

TYDZIEÑ 8

W tym tygo­dniu:
— Poczu­li­śmy śnieg pod naszy­mi łap­ka­mi
— Poje­cha­li­śmy zoba­czyć konie, ale nie­ste­ty nie zosta­ły wypro­wa­dzo­ne ze staj­ni. Za to my pobie­ga­li­śmy sobie na torze agi­li­ty.
— mie­li­śmy gości z psem – co bar­dzo nam się podo­ba­ło
— spo­ty­ka­li­śmy róż­nych ludzi
— cho­dzi­li­śmy pomię­dzy szcze­bla­mi dra­bi­ny. Spe­cjal­ne ćwi­cze­nie wyci­sza­ją­ce i dzia­ła­ją­ce na kon­cen­tra­cję wymy­ślo­ne przez Panią Tel­ling­ton
— uczy­my się pod­sta­wo­wych komend tak aby­śmy wie­dzie­li co ozna­cza tre­ning pozy­tyw­nych wzmoc­nień
— przy­szli do nas dziw­ni ludzie i robi­li nam coś co się zwa­ło – testy tem­pe­ra­men­tu
— uda­ło nam się poko­nać praw­dzi­wy tor agi­li­ty
— cho­dzi­li­śmy po 12 róż­nych powierzch­niach zgod­nie z zasa­da­mi zło­tej dwu­nast­ki Mar­ga­ret Hughes

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal sur­fa­ces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal sur­fa­ces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal sur­fa­ces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal sur­fa­ces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal sur­fa­ces

Australian Labradoodles and 12 different educational surfaces

Austra­lian Labra­do­odles and 12 dif­fe­rent edu­ca­tio­nal sur­fa­ces

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­li­ty field

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­li­ty field

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­li­ty field

Australian Labradoodles and agility field

Austra­lian Labra­do­odles and agi­li­ty field

Australian Labradoodles and dog visitor

Austra­lian Labra­do­odles and dog visi­tor

Australian Labradoodles and dog visitor

Austra­lian Labra­do­odles and dog visi­tor

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian Labradoodles and first snow

Austra­lian Labra­do­odles and first snow

Australian labradoodles and ladder

Austra­lian labra­do­odles and lad­der

Australian labradoodles and nylabone

Austra­lian labra­do­odles and nyla­bo­ne

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and temperament testing

Austra­lian labra­do­odles and tem­pe­ra­ment testing

Australian labradoodles and visitors

Austra­lian labra­do­odles and visi­tors

Australian labradoodles chilling with aunt

Austra­lian labra­do­odles chil­ling with aunt

Australian labradoodles sit exercises

Austra­lian labra­do­odles sit exer­ci­ses

Australian labradoodles sit exercises

Austra­lian labra­do­odles sit exer­ci­ses

WIDEO PONIZEJ

POKAZUJEMY RUCH ULICZNY

RUCH ULICZNY CZESC 2

———————————————————————————————

Hodow­la Austa­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , ,