Australijskie Labradoodle na wystawie psów rasowych!

Dnia 26 Maja (w Dzień Mat­ki;)) wzię­li­śmy udział w Mię­dzy­na­ro­do­wej Wysta­wie Psów Raso­wych orga­ni­zo­wa­nej przez PKPR (Pol­ski Klub Psa Raso­we­go). Wysta­wa mia­ła miej­sce w Łowi­czu.

Co to było za prze­ży­cie!!! Przy­wieź­li­śmy ze sobą aż 4 meda­le i 3 pucha­ry!!!
Naszy­mi gwiaz­da­mi byli:

Wlo­cha­ta Pasja Deli­ca­te Gala
Wlo­cha­ta Pasja Earth God­dess
Rutland WH Lil Don­nan

Samą wysta­wą byli­śmy zachwy­ce­ni, zor­ga­ni­zo­wa­na w bar­dzo przy­ja­znej atmos­fe­rze. Dużo przy­jaź­niej­sza dla samych psów i ich wła­ści­cie­li a niże­li te orga­ni­zo­wa­ne przez Zwią­zek Kyno­lo­gicz­ny. Te zawsze koja­rzy­ły mi się ze zbyt wygó­ro­wa­ny­mi ambi­cja­mi hodow­ców, tona­mi pudru i lakie­ru (przy­ja­ciół­mi dziu­ry ozo­no­wej), psa­mi przy­wią­za­ny­mi do sto­łów try­mer­skich raz po raz spa­da­ją­cy­mi z nich, tu i uwdzie się przy­du­sza­jąc.
W Łowi­czu było ina­czej, spo­koj­niej, psy wcho­dzi­ły na ring tak jak sta­ły (dzień wcze­śniej wyką­pa­ne i wycze­sa­ne). Sami sędzio­wie bar­dzo przy­jaź­nie nasta­wie­ni – co było widać nawet w posta­wie psów jaką pre­zen­to­wa­ły do „obma­cu­ją­cych”. I z inny­mi wystaw­ca­mi też uda­ło się nawią­zać sym­pa­tycz­ny kon­takt, bez zawi­ści, patrze­nia jeden na dru­gie­go nie­przy­ja­znym wzro­kiem.
Oczy­wi­ście dużo mniej­sza impre­za bo i zrze­szo­nych mniej niż w Związ­ku Kyno­lo­gicz­nym, ale zawsze byłam zda­nia, że wszyst­ko da się zor­ga­ni­zo­wać… jeże­li tyl­ko się chce.

A oto psia­ki, któ­re w trak­cie wysta­wy pre­zen­to­wa­ły się tak:

Australian Labradoodle - Earth Goddess

Austra­lian Labra­do­odle — Earth God­dess

Australian Labradoodle - Delicate Gala

Austra­lian Labra­do­odle — Deli­ca­te Gala

Australian Labradoodle - Lil Donnan

Austra­lian Labra­do­odle — Lil Don­nan

Australian Labradoodle - Lil Donnan

Austra­lian Labra­do­odle — Lil Don­nan

Australian Labradoodle - Earth Goddess

Austra­lian Labra­do­odle — Earth God­dess

Australian Labradoodle - Delicate Gala

Austra­lian Labra­do­odle — Deli­ca­te Gala

A potem waż­na spra­wa – przy­dzie­la­nie miejsc i nadzie­ja na podium.…i.….

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle God­dess

Australian Labradoodle Gala 2-nd place

Austra­lian Labra­do­odle Gala 2-nd pla­ce

Wyni­ki:
Wlo­cha­ta Pasja Earth God­dess — BIS 1 baby in show
Wlo­cha­ta Pasja Deli­ca­te Gala — Naj­lep­sza suka w rasie, BOB, 2-miej­sce naj­lep­szy pies wysta­wy (kate­go­ria mło­dzież)
Rutlands Wh Lil Don­nan — Naj­lep­szy pies w rasie

A po wysta­wie wyglą­da­li­śmy tak.….

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle God­dess

Australian Labradoodle Donnan

Austra­lian Labra­do­odle Don­nan

Australian Labradoodle Gala

Austra­lian Labra­do­odle Gala

A następ­nie.……

Australian Labradoodle play

Austra­lian Labra­do­odle play

Australian Labradoodle play

Austra­lian Labra­do­odle play

Australian Labradoodle swimming

Austra­lian Labra­do­odle swim­ming

Australian Labradoodle run

Austra­lian Labra­do­odle run

Australian Labradoodle and Ania

Austra­lian Labra­do­odle and Ania

Australian Labradoodle way back home

Austra­lian Labra­do­odle way back home

Don­nan na wysta­wie kąpał się w rzecz­ce kie­dy pod­cho­dzi do mnie męż­czy­zna.

on: „Nie chcę się wtrą­cać ale to jest szam­bo”
ja: “Taak???”
on: „Nie widać?”
myśle: No nie widać, ani nie czuć (przy­naj­mniej dla mnie)

A ja i tak jestem zda­nia „Szczę­śli­wy pies to pies, któ­ry sam sobie wybie­ra per­fu­my jaki­mi chce pach­nieć”

Don­nan niby w szam­bie:

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labra­do­odle

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labra­do­odle

Donnan Australian Labradoodle

Don­nan Austra­lian Labra­do­odle

—————————————————————————————
Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , , ,