Australijski Labradoodle — FILIGREE SURPRISE zarejestrowana jako suka hodowlana

Australijski Labradoodle Filigree Surprise Wlochata Pasja

Austra­lij­ski Labra­do­odle Fili­gree Sur­pri­se Wlo­cha­ta Pasja

klik­nij aby powięk­szyć

Miło nam poin­for­mo­wać iż nasza sucz­ka Wło­cha­ta Pasja Fili­gree Sur­pri­se (Austra­lij­ski Labra­do­odle) zosta­ła zare­je­stro­wa­na jako suka hodow­la­na w orga­ni­za­cji ALFA EUROPE. Dosta­ła ona swój numer reje­stra­cyj­ny.
Fila jest prze­ba­da­na pod kątem dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych i łok­cio­wych (wyni­ki bada­nia sta­wów nor­mal­ny (A) dla bio­der i (0,0) dla sta­wów łok­cio­wych (są to naj­wyż­sze oce­ny).
Zro­bi­li­śmy rów­nież obli­ga­to­ryj­ne bada­nia PRCD-Pra (wynik CLEAR — brak nosi­ciel­stwa). Jest to bada­nie na postę­pu­ją­cy zanik siat­ków­ki.

Fila przy­szła na świat w maju 2009 r. Fil­ka jest bar­dzo zabaw­na, uwiel­bia ludzi a w szcze­gól­no­ści dzie­ci. Bar­dzo ład­nie pra­cu­je na śla­dzie. Już jako 10 tygo­dnio­we szcze­nię Fila nosi­ła nam klu­cze od samo­cho­du (a jaka była z tego dum­na;))

Fila jest sucz­ką o kre­mo­wym kolo­rze, roz­miar śred­ni — 45 cm w kłę­bie. Waży 13 kg. Jest jedwa­bi­sta sierść w typie runo jest bar­dzo łatwa w utrzy­ma­niu.

W tym momen­cie przyj­mu­je­my zapi­sy na miot Fili­gran­ki.

Oto stro­na FILI

———————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza pro­fe­sjo­nal­na Hodow­la AUSTRALIJSKICH LABRADOODLE w Pol­sce

, , ,