Księga Gości

ksiega-gosci

Serdecznie witamy! Zostaw swój wpis, będzie nam bardzo miło.

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

 1. #1 Ryszard - Marzec 5th, 2009 at 16:21

  Cze­ka­łem na taką stro­nę. Gra­tu­lu­ję per­fek­cyj­nie zro­bio­na — a naj­waż­niej­sze że zna­la­złem inte­re­su­ją­cy mnie temat.
  Będę zaglą­dał regu­lar­nie.
  Pozdra­wiam

 2. #2 ania - Marzec 5th, 2009 at 18:48

  te psia­ki są ślicz­ne i kocha­ne

 3. #3 Gosia (Muppet&Gromit) - Marzec 6th, 2009 at 12:24

  Edy­ta, super stron­ka a psy pię­ę­ę­ę­ę­ęk­ne. Daj pro­szę znać kie­dy może­my zor­ga­ni­zo­wać jakiś romp dudlo­wy. My z chło­pa­ka­mi jeste­śmy chęt­ni w każ­dej chwi­li :-)

 4. #4 piotr - Marzec 6th, 2009 at 14:02

  pięk­ne pie­ski!! stron­ka bar­dzo pro­fe­sjo­nal­na, widać że robio­na z pasją, BRAWO!!! gdzie i kie­dy będzie moż­na kupić pie­ski???

 5. #5 Kuba. - Marzec 9th, 2009 at 23:37

  Naresz­cie !!! wie­lu miło­śni­ków rasy cze­ka­ło aż te ślicz­ne, wyjąt­ko­we, wło­cha­te psia­ki poja­wia się u nas,tylko pozaz­dro­ścic osoba,które jako pierw­sze będą mogły nabyć szcze­niacz­ka :)

 6. #6 Krzysz­tof - Marzec 15th, 2009 at 12:43

  Wspa­nia­łe pie­ski, jestem bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny. Sły­sza­łem ‚że trze­ba będzie dłu­go cze­kać na szcze­nia­ki. Mam nadzie­ję, że będę pierw­szym w Pol­sce wła­ści­cie­lem jed­ne­go z nich.

 7. #7 Edy­ta Gajew­ska - Marzec 16th, 2009 at 13:39

  Witam!

  Dzię­ku­je wszyst­kim za nie­zmier­nie miłe komen­ta­rze. Zapra­szam w odwie­dzi­ny ponow­nie gdyż stron­ka sta­le sie zmie­nia. Wkrót­ce dowie­cie się gdzie, w Pol­sce, moż­na spo­tkać sie z dudlem ponie­waż wkrót­ce cze­ka nas dużo cie­ka­wych imprez, w któ­rych bedzie­my brac udział.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z AUSTRALIJSKIM LABRADOODLEM!!

  Edy­ta Gajew­ska
  Wło­cha­ta Pasja

 8. #8 MK - Marzec 18th, 2009 at 10:04

  Witam,

  Napraw­dę pięk­ne psy i wspa­nia­ła stro­na :-) Zabra­kło mi jedy­nie infor­ma­cji dla poten­cjal­nych chęt­nych, że labra­do­odle nie są uzna­ne przez FCI i wysta­wiać się ich w Pol­sce nie da.

 9. #9 Edy­ta Gajew­ska - Marzec 18th, 2009 at 12:06

  Witam!
  Dzie­ku­je ser­decz­nie za komen­tarz. W związ­ku z wnie­sio­ną uwa­gą pra­gnę zapro­sić do lek­tu­ry tek­stu (raso­wy czy kun­del)
  — Austra­lij­skie Labra­do­odle
  — Infor­ma­cje o rasie
  - Raso­wy czy kun­del

 10. #10 Krzysz­tof - Marzec 26th, 2009 at 21:23

  Witam Pani Edy­to,
  pięk­ne pie­ski, bar­dzo łąd­na stro­na, świet­ne zdję­cia — te z par­ku w kato­wi­cach. Pro­sze uwa­żać na odsło­nie­te ner­ki, niby już wio­sna ale jesz­cze chłod­no.

  Z postu MK, widze że wsród hodow­ców psów, nawet takich któ­re nie maja ron­ku­re­cji w rasie, jadu jest nie­ma­ło.

  Niech się Pani nie da zjeść.
  pozdra­wiam

 11. #11 P(J)olka - Marzec 27th, 2009 at 08:09

  Cześć !
  Życzę Wam obu wytrwa­ło­ści i cier­pli­wo­ści !!!

  Pozdra­wiam Jola

 12. #12 Mag­da­le­na - Marzec 27th, 2009 at 11:39

  Prze­pięk­ne psia­ki, zako­cha­łam się :) w tej rasie
  Mam nadzie­je że będę w przy­szło­ści wła­ści­ciel­ką takie­go słod­kie­go psia­ka.
  Będę Waszą stro­nę odwie­dzać regu­lar­nie i pod­glą­dać co się dzie­je w hodow­li.
  Pozdra­wiam ser­decz­nie
  I życzę powo­dze­nia
  Mag­da­le­na

 13. #13 Rena­ta - Marzec 27th, 2009 at 12:11

  Cóż za prze­pięk­ne pieski,mam yor­ka ale jeśli tyl­ko będą dostep­ne szcze­niacz­ki tej rasy zaraz sobie takie­go spra­wię oczy­wi­ście york pozostanie.Pozdrawiam i życzę wytrwa­ło­ści

 14. #14 Andrzej - Marzec 27th, 2009 at 12:41

  połą­cze­nie inte­li­gen­cji Labra­do­ra i Pudla…zastanawiałem się nad tym od jakie­goś czasu…a tu taka niespodzianka…taki pies ist­nie­je. Psu o takich moż­li­wo­ściach do pra­cy, tyl­ko życzyć spo­sob­no­ści do wyka­za­nia się i szczę­sli­we­go psie­go żywo­ta.

 15. #15 Zuzan­na - Marzec 28th, 2009 at 05:04

  Pięk­ny pies.
  Mia­łam kie­dyś pudla królewskiego,u któ­re­go domi­no­wa­ły cechy psa pasterskiego.Teraz mam 13letniego Rexa, łaj­kę zachodniosyberyjską.To zupeł­nie inny charakter.Jego żywot dobie­ga koń­ca i cza­sem zasta­na­wia­łam się co będzie potem.Teraz już wiem.To wyma­rzo­na rasa dla mnie,osoby nie w peł­ni sprawnej.Pozdrawiam.

 16. #16 Anka - Marzec 28th, 2009 at 09:24

  Super psiak! Gra­tu­lu­ję pomy­słu i życzę wytrwa­ło­ści w dzia­ła­niu! Ser­decz­nie pozdra­wiam.

 17. #17 Joan­na - Marzec 28th, 2009 at 18:09

  Fan­ta­stycz­ne psiaki!Mam kocha­ne­go labra­do­ra i uwiel­biam tę rasę,a tu proszę…Coś nowego:)Gratuluję pomy­słu!
  Pozdra­wiam Asia.

 18. #18 Dag­ma­ra - Marzec 28th, 2009 at 20:44

  Wspa­nia­łe przedsięwzięcie!!!!Szczere gra­tu­la­cje za pomysł spro­wa­dze­nia rasy do Pol­ski i PASJE z jaką pro­mu­jesz psia­ki. A WłO­CHA­TE zwie­rza­ki są wprost cudow­ne. Trzy­mam kciu­ki za Cie­bie i psia­ki.

 19. #19 Justy­na - Marzec 29th, 2009 at 18:20

  Jestem pod wra­że­niem!!! :)
  Pozdra­wiam wraz z moją sunią!
  Justy­na S.

 20. #20 Iwo - Marzec 29th, 2009 at 21:20

  Edyt­ko… jutro wsta­je o szó­stej i oglą­dam cię w tele­wi­zji…

  Powo­dze­nia trzy­mam kciu­ki!!! :)

 21. #21 ami - Marzec 30th, 2009 at 07:04

  psia­czek jest cud­ny, chcia­ła bym mieć takie­go!!!!
  jak maskot­ka

 22. #22 Woj­tek - Marzec 30th, 2009 at 09:12

  Widzia­łem dziś repor­taż w Dzień Dobry TVN. Faj­ne psy a Edy­ta prze­pięk­na.

 23. #23 kasia - Marzec 30th, 2009 at 09:14

  slo­dziut­kie pie­ski cho­ciaz dla mnie nie­ma roz­ni­cy czy jest to raso­wy pies czy nie
  świet­na stron­ka
  pozdr

 24. #24 MK - Marzec 30th, 2009 at 09:15

  Pani Edy­to,

  Świet­ny tekst, dokład­nie to mia­łam na myśli :-) O labra­do­odlach czy­ta­łam od daw­na, głów­nie na zagra­nicz­nych listach dys­ku­syj­nych o psach ser­wi­so­wych, pet the­ra­py i asy­stach — nie­mal same super­la­ty­wy, natu­ral­nie :-)

  A Panu Krzysz­to­fo­wi życzę trosz­kę opa­no­wa­nia, nie jestem hodow­cą, ale m.in. wystaw­cą i wiem, ile osób jest zain­te­re­so­wa­nych poka­zy­wa­niem tej rasy na wysta­wach — stąd moja uwa­ga.

  Pozdra­wiam wło­cha­cze :-)

 25. #25 Agniesz­ka - Marzec 30th, 2009 at 09:16

  Super pie­ski, :)

 26. #26 Mag­da - Marzec 30th, 2009 at 09:18

  Witam.
  Psy prze­pięk­ne. Z pyszcz­ka jak moja sunia- pude­lek ;-)
  Życzę wszyst­kie­go naj­lep­sze­go dla Wszyst­kich czwo­ro­noż­nych !!

 27. #27 Wero­ni­ka - Marzec 30th, 2009 at 09:20

  Te psia­ki są ślicz­ne!

 28. #28 Mar­ta - Marzec 30th, 2009 at 09:22

  Te pie­ski są ślicz­ne!!!
  Od razu się w nich zako­cha­łam!!!
  Pozdra­wiam…

 29. #29 maR­ty­Na ;) - Marzec 30th, 2009 at 09:30

  Slicz­ne psia­ki..:) Mysle Ze Kaz­dy Chcial By MieC Takie­Go Pupi­La jaK Car­meL :)) ZYczE PoWo­DzE­niA. PozDRa­wiAm..:=)

 30. #30 boze­na - Marzec 30th, 2009 at 09:59

  Witam
  Super cze­ka­lam z synem na takie­go psia­ka jest alergikiem,nie moze­my sie docze­kac kie­dy unas zamiesz­ka.
  Pozdra­wiam Ser­decz­nie Boze­na P

 31. #31 Pio­trek - Marzec 30th, 2009 at 11:54

  Witam
  Ja teraz posia­dam Beagle ale kie­dy te piek­ne psia­ki bedzie mozna kupic to od razu takie­go zaku­pie :)

 32. #32 Mał­go­rza­ta - Marzec 30th, 2009 at 12:42

  Ogla­da­lam dzis pro­gram !nie umia­la Pani powie­dziec jakie jesz­cze rasy w genach mają ‚z calo­sci mate­ria­lu wyni­ka ze kaz­dy pies z mio­tu powi­nien przejsc testy na alergeny,wiec ?wca­le nie jest powie­dzia­ne ze kaz­dy pies bedzie hypoalergiczny,a tak napraw­de to w Pol­sce tez juz mamy takie psy i nie jest to rasa bo nie uzna­na przez FCI a moze widzia­la Pani te stro­nę?http://www.ekokynologia.pl/ jak dla mnie to nie jest wia­ry­god­ne ‚ale swiet­nie nada­je sie na robie­nie pieniedzy!pozdrawiam

 33. #33 Asia - Marzec 30th, 2009 at 16:58

  ślicz­ne pie­ski — jak je zoba­czy­łam w TVNie to nor­mal­nie ahhhh chy­ba w przy­szło­ści takie­go sobię spra­wię :-))

 34. #34 Kamil - Marzec 30th, 2009 at 19:40

  Pięk­na rasa!
  Chciał­bym kie­dyś zaopie­ko­wać się takim pie­skiem.
  Życzę powo­dze­nia.
  Kamil.

 35. #35 Ani­ta - Marzec 30th, 2009 at 20:08

  Witam!Przepiękne pie­ski a do tego dla alergików,ja i moje dzie­ci nale­ży­my do tej gru­py :(ale jak widze dla mnie psia­ry jest nadzieja!!!!Po dzi­siej­szym pro­gra­mie w TVN-ie moje dziec­ko zaczy­na zbie­rać pie­niąż­ki na pie­ska :))))
  życzę powo­dze­nia! I trzy­mam kciu­ki za wszyst­kie pie­ski te duże i małe i te jesz­cze nie naro­dzo­ne-oby tra­fia­ły do dobrych dom­ków.

 36. #36 Klau­dia - Marzec 30th, 2009 at 21:40

  Witam
  Jestem ocza­ro­wa­na, rów­niez jestem aler­gicz­ką a za razem uwiel­biam psy. Oba­wiam sie ‚że moja córcia(14- mie­się­cy) rów­niesz będzie uczu­lo­na a na widok każ­de­go pie­ska pisz­czy z rado­ści.
  Cie­szę się z suk­ce­su utwo­rze­nia takiej rasy i uszczę­śli­wie­nia wie­lu osób.
  Pozdra­wiam i gra­tu­lu­ję z całe­go ser­ca. Klau­dia.

 37. #37 Joan­na - Marzec 30th, 2009 at 22:13

  Witam!
  Musze powie­dziec , ze jestes nie­sa­mo­wi­ta!
  Zycze powo­dze­nia!
  Joan­na

 38. #38 AGNIESZKA - Marzec 30th, 2009 at 22:44

  Witam ser­decz­nie :-) Widzę, że dzi­siej­szy pro­gram w tele­wi­zji swo­je zro­bił ;-)
  Czy­ta­łam o rasie pra­wie 11 lat temu, byłam wte­dy po stra­cie pudla i jed­no­cze­śnie wła­ści­ciel­ką małe­go labra­dor­ka. Dzi­saj tera­pię dzie­ci upo­śle­dzo­nych pro­wa­dzę przy pomo­cy lab­ków, ale bar­dzo się cie­szę, że labra­do­odle poja­wi­ły się w Pol­sce.
  Życzę Pani wie­le rado­ści z hodow­li, pro­mo­wa­nia rasy i pra­cy tera­peu­tycz­nej:-)
  http://www.azjata_labrador.akcja.pl

 39. #39 Doro­ta - Marzec 30th, 2009 at 23:17

  Edy­ta gra­tu­lu­je­my Ci ser­decz­nie i życzy­my dal­szych suk­ce­sów. Cie­szy­my się ‚że sunia z naszej hodow­li tra­fi­ła w takie ręce to się nie­ste­ty nie czę­sto zda­rza. Widzi­my, że zła­pa­łaś praw­dzi­we­go bak­cy­la. Wspa­nia­ła stron­ka ! Jeste­śmy pod wra­że­niem. Pozdra­wiam Doro­ta i Dariusz

 40. #40 jola - Marzec 31st, 2009 at 11:40

  te pie­ski są cudow­ne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 41. #41 Edy­ta Gajew­ska - Marzec 31st, 2009 at 13:44

  Andrzej :

  połą­cze­nie inte­li­gen­cji Labra­do­ra i Pudla…zastanawiałem się nad tym od jakie­goś czasu…a tu taka niespodzianka…taki pies ist­nie­je. Psu o takich moż­li­wo­ściach do pra­cy, tyl­ko życzyć spo­sob­no­ści do wyka­za­nia się i szczę­sli­we­go psie­go żywo­ta.

  Witam! Dzię­ku­ję za komen­tarz. Rze­czy­wi­ście ist­nie­je, jed­nak chcia­ła­bym uwraż­li­wić czy­tel­ni­ków, że moim celem nie jest pro­mo­wa­nie Krzy­żó­wek (Labra­dor + Pudel) – spra­wa­mi gene­ty­ki powin­ni zaj­mo­wać się Ci, któ­rzy się na tym zna­ją. Oso­bi­ście pozna­łam Bever­ley Man­ners z Rutland Manor, któ­ra dzie­li­ła się ze mną swo­imi doświad­cze­nia­mi i wyni­ka­mi badań. Wiem rów­nież, że począt­ki Austra­li­ja­skie­go Labra­do­odla nie były łatwe. Na samym począt­ku two­rze­nia rasy – krzy­żów­ka (Labra­dor + Pudel) nie była nigdy do prze­wi­dze­nia pod wzglę­dem tem­pe­ra­men­tu, wyglą­du, sier­ści oraz fak­tu „bycia” przy­ja­znym dla aler­gi­ków. To lata selek­tyw­nej hodow­li (20 lat) dopro­wa­dzi­ły do tego co dziś roz­po­zna­je­my jako ASD Austra­lij­ski Labra­do­odle, do któ­re­go zosta­ły wpro­wa­dzo­ne inne linie (Ame­ry­kań­ski i Angiel­ski Coc­ker Spa­niel, Irlandz­ki Spa­niel Wod­ny, Soft Coated Whe­aten Ter­rier) Wszyst­kie wpro­wa­dzo­ne w kon­kret­nym celu (wyeli­mi­no­wa­nia kon­kret­nych wad), w kon­kret­nym cza­sie i ogra­ni­czo­ną ilość razy, przy czym czas ma tu zna­cze­nie klu­czo­we. W tym momen­cie w Austra­lii trwa­ją sta­ra­nia o uzna­nie rasy w Austra­lij­skim Związ­ku Kyno­lo­gicz­nym. Zapew­ne potrwa to jakiś czas ale wszyst­ko ma swój począ­tek….

 42. #42 Edy­ta Gajew­ska - Marzec 31st, 2009 at 13:49

  Mał­go­rza­ta :

  Ogla­da­lam dzis pro­gram !nie umia­la Pani powie­dziec jakie jesz­cze rasy w genach mają ‚z calo­sci mate­ria­lu wyni­ka ze kaz­dy pies z mio­tu powi­nien przejsc testy na alergeny,wiec ?wca­le nie jest powie­dzia­ne ze kaz­dy pies bedzie hypoalergiczny,a tak napraw­de to w Pol­sce tez juz mamy takie psy i nie jest to rasa bo nie uzna­na przez FCI a moze widzia­la Pani te stro­nę?http://www.ekokynologia.pl/ jak dla mnie to nie jest wia­ry­god­ne ‚ale swiet­nie nada­je sie na robie­nie pieniedzy!pozdrawiam

  Witam! Ser­decz­nie dzię­ku­ję za komen­tarz. Odpo­wia­da­jąc na Pani pyta­nia. Po pierw­sze w krwi ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli pły­ną domiesz­ki krwi: Angiel­skie­go i Ame­ry­kań­skie­go Coc­ker Spa­nie­la, Irlandz­kie­go Spa­nie­la Wod­ne­go, Soft Coated Whe­aten Ter­rie­ra. Rasy te zosta­ły wpro­wa­dzo­ne w kon­kret­nym celu, kon­kret­nym cza­sie i kon­kret­ną ilość razy przy czym czas i celo­wość ma tutaj bar­dzo duże zna­cze­nie. Selek­tyw­na hodow­la (20 let­nia) była prze­pro­wa­dza­na przy uwzględ­nie­niu 3 głów­nych zało­żeń:
  1. Psy mia­ły być dosko­na­ły­mi psa­mi pra­cu­ją­cy­mi
  2. Zacho­wa­nie wyso­kich stan­dar­dów zdro­wot­nych
  3. Psy mia­ły być przy­ja­zne aler­gi­kom.
  To lata selek­tyw­nej hodow­li dopro­wa­dzi­ły do tego co dziś roz­po­zna­je­my jako ASD Austra­lij­ski Labra­bra­do­odle (uwa­ga – tu nale­ży odróż­nić krzy­żów­kę Labra­dor + Pudel to nie jest to samo a ama­tor­skim two­rze­niem bez­po­śred­nich krzy­żó­wek nigdy nie będę pro­mo­wać – spra­wy gene­ty­ki zostaw­my tym, któ­rzy się na tym zna­ją). Zawsze będę zapra­szać do Wło­cha­tej Pasji aler­gi­ków i ast­ma­ty­ków, któ­rzy chcą spraw­dzić czy reak­cje aler­gicz­ne wystą­pią czy nie. Sama scep­tycz­nie pod­cho­dzi­łam do tema­tu zanim naby­łam swo­ją pierw­szą sucz­kę. Obec­nie nie jest to rasa zare­je­stro­wa­na przez FCI nato­miast z tego co się orien­tu­je nie jest to orga­ni­za­cja zamknię­ta i nowe rasy są reje­stro­wa­ne po dzień dzi­siej­szy, nie­praw­daż? W chwi­li obec­nej w Austra­lii ALA (Austra­lian Labra­do­odle Asso­cia­tion) wraz z Austra­lij­skim Związ­kiem Kyno­lo­gicz­nym pra­cu­ją nad wpro­wa­dze­niem rasy do reje­stru. Przed nami dłu­ga dro­ga jed­nak­że tyl­ko odro­bi­na praw­dzi­wych hodow­ców (na świe­cie ok. 30-tu. Tyl­ko ci hodow­cy są upraw­nie­ni do uży­wa­nia logo ASD i jego nale­ży szu­kać na ich stro­nach) zacho­wa geny ASD Austra­lij­skie­go Labra­do­odla dla przy­szłych poko­leń i tyl­ko te będą reje­stro­wa­ne przez Związ­ki Kyno­lo­gicz­ne na świe­cie. Wszyst­ko ma swój począ­tek … w tym momen­cie trwa­ją sta­ra­nia o powsta­nie orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej hodow­ców ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli w Euro­pie . Orga­ni­za­cja ta będzie narzu­cać bar­dzo rygo­ry­stycz­ny kod etycz­ny, któ­ry będzie ukie­run­ko­wa­ny głów­nie na: wyso­kie stan­dar­dy zdro­wot­ne, kwe­stię odpo­wied­nie­go tem­pe­ra­men­tu oraz kwe­stie bycia przy­ja­znym dla aler­gi­ków. Pro­szę rów­nież zwró­cić uwa­gę na pro­cent inbre­du — w mio­tach Wło­cha­tej Pasji wyno­si mak­sy­mal­nie 2,6%. Zachę­cam do prze­stu­dio­wa­nia tek­stów źró­dło­wych odno­śnie celów powsta­nia, użyt­ko­wo­ści oraz rygo­ry­stycz­ne­go kodu etycz­ne­go usta­no­wio­ne­go dla ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli.

 43. #43 Madzio­rek - Marzec 31st, 2009 at 14:45

  Edyt­ko gra­tu­lu­ję Ci wspa­nia­łej Cara­mel oraz pro­fe­sjo­nal­nie zro­bio­nej stron­ki! Stron­ka jest bar­dzo cie­ka­wa, napew­no czę­sto będę tutaj zaglą­da­ła! Odwa­li­łaś kawał dobrej robo­ty! Razem z moimi bia­ła­ska­mi kibi­cu­je­my Ci :) Pozdra­wiam!

 44. #44 Edy­ta Gajew­ska - Kwiecień 1st, 2009 at 10:44

  Doro­ta :

  Edy­ta gra­tu­lu­je­my Ci ser­decz­nie i życzy­my dal­szych suk­ce­sów. Cie­szy­my się ‚że sunia z naszej hodow­li tra­fi­ła w takie ręce to się nie­ste­ty nie czę­sto zda­rza. Widzi­my, że zła­pa­łaś praw­dzi­we­go bak­cy­la. Wspa­nia­ła stron­ka ! Jeste­śmy pod wra­że­niem. Pozdra­wiam Doro­ta i Dariusz

  Od Blan­ki wszyst­ko sie zaczęło…to ja powin­nam dzię­ko­wać WAM!

 45. #45 Ewe­li­na - Kwiecień 2nd, 2009 at 13:03

  Jestem aler­gicz­ką, kocham psy i nie wyobra­żam sobie bez nich domu… to rasa ide­al­na dla mnie… Jed­nak cena spro­wa­dza mnie na zie­mie… Pozdra­wiam ser­decz­nie

 46. #46 Moni­ka - Kwiecień 2nd, 2009 at 16:55

  Witam.
  Powiem szcze­rze, że nie jestem zwo­len­nicz­ką two­rze­nia nowych ras, sko­ro jest ich już tyle i na praw­dę każ­dy ma z cze­go wybie­rać.
  Prze­czy­ta­łam z uwa­gą wszyst­kie dzia­ły na stro­nie, wiem, że głów­nym zało­że­niem stwo­rze­nia labra­do­odla była mię­dzy inny­mi sierść nie powo­du­ją­ca reak­cji aler­gicz­nej osób uczu­lo­nych na psa… Ale co z oso­ba­mi, uczu­lo­ny­mi np. na śli­nę zwie­rzę­cia?
  Z całym sza­cun­kiem, ale uwa­żam, że cała ta otocz­ka medial­na wokół Pani hodow­li wyda­je mi się tyl­ko chwy­tem rekla­mo­wym. Jakie­kol­wiek rekla­mo­wa­nie rasy i przed­sta­wia­nie jej w spo­sób ide­ali­zu­ją­cy (pro­szę wyba­czyć, ale nie wie­rzę, że ist­nie­je coś takie­go jak “pies ide­al­ny”) jest dla niej poten­cjal­nie nie­bez­piecz­ne. Nie­ste­ty ama­to­rzy łatwe­go zarob­ku na pew­no nie prze­oczą takiej oka­zji i szyb­ko schro­ni­ska wypeł­nią się szcze­nia­ka­mi w typie labra­do­odle… Obym się myli­ła, bo uwa­żam, że żad­ne żywe stwo­rze­nie nie powin­no cier­pieć z powdu ludz­kiej bez­myśl­no­ści czy wręcz bez­względ­no­ści.

  Pro­szę, tego co napi­sa­łam, nie trak­to­wać jako ata­ku na Panią bądź pie­ski (są ślicz­ne i pew­nie bar­dzo mądre). Życzę powo­dze­nia i oby zawsze naj­waż­niej­sze było dla Pani dobro zwie­rząt.
  Pozdra­wiam
  Moni­ka

 47. #47 Edy­ta Gajew­ska - Kwiecień 2nd, 2009 at 16:56

  Pani Moni­ko
  Dzię­ku­je za komen­tarz. Oka­zu­je się jed­nak, ze nie prze­czy­ta­ła Pani stro­ny dokład­nie. Żal mi jest odpo­wia­dać na takie komen­ta­rze ponie­waż spę­dza­nie cza­su na to co jest moją pasją jest dla mnie waż­niej­sze ani­że­li edu­ka­cja osób, któ­re mimo obszer­nych źró­deł wolą komen­to­wać przed zapo­zna­niem się z tema­tem.
  W cza­sie trwa­nia 20 lat selek­cji (mię­dzy inny­mi w kie­run­ku przy­ja­zno­ści aler­gi­kom) do labo­ra­to­riów były wysy­ła­ne prób­ki i sier­ści i śli­ny psów. Owszem nawet kał czy mocz mogą uczu­lać, złusz­cza­ją­cy się naskó­rek rów­nież (szcze­gól­nie psa któ­ry jest źle odży­wia­ny bądź jego sierść jest nie­od­po­wied­nio pie­lę­gno­wa­nia – nie rzad­ko takie spo­tkać na spa­ce­rach) jed­nak przez odpo­wied­nie odży­wia­nie i pie­lę­gna­cje ilość złusz­cza­ją­ce­go naskór­ka moż­na zmniej­szyć. Do Wło­cha­tej Pasji zawsze będę zapra­sza­ła rodzi­ny, któ­re będą chcia­ły spraw­dzić czy reak­cje aler­gicz­ne wystą­pią czy tez nie. Sama jestem aler­gi­kiem i ast­ma­ty­kiem i leka­rze odra­dza­li posia­da­ne psa. W Austra­lii prze­by­wa­łam w oto­cze­niu 25 ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli i nic się nie dzia­ło. A co mówią leka­rze – NIE MOŻE PANI MIEĆ PSA! Tyl­ko że jesz­cze 5 lat temu Ci sami mówi­li mi rów­nież, że papu­gi nie uczu­la­ją w efek­cie cze­go wylą­do­wa­łam w szpi­ta­lu na tydzień z ata­kiem ast­my.
  Co do chwy­tu rekla­mo­we­go. Rozu­miem, ze nie ma Pani doświad­cze­nia co do tego co i jak poda­ja media. Otóż ostat­nio dowie­dzia­łam się, że musia­łam wyda­wać koty – to tyl­ko taka mała namiast­ka (kotów nigdy nie mia­łam) Moja akcja mar­ke­tin­go­wa będzie skie­ro­wa­na głów­nie na uświa­do­mie­niu spo­łe­czeń­stwu, iż krzy­żów­ka Labra­do­ra + Pudla to nie jest to samo! Pierw­sze lata pra­cy nad rasa były cięż­kie. Wiem to z doświad­czeń, któ­ry­mi dzie­li­ła się ze mną twór­czy­ni rasy. W przy­pad­ku F1 cięż­ko jest prze­wi­dzieć to czy sierść będzie uczu­lać czy nie, to czy nie wystą­pią wady gene­tycz­ne oraz to jaki będzie tem­pe­ra­ment i rze­czy­wi­ście! Z taki­mi psa­mi któ­re nie­jed­no­krot­nie były olbrzy­mie i hype­rak­tyw­ne cięż­ko było sobie pora­dzić (cho­dzi mi tutaj o bez­po­śred­nia krzy­żów­kę Labra­dor + Pudel) Począt­ki tej „rasy” to była nie­ste­ty zwy­kła lote­ria. A cho­ro­by gene­tycz­ne? Zamy­ka­jąc się w pułap­ce genów (krzy­żu­jąc tyl­ko labra­do­ry z pudlem , potem ich potom­stwo) nie­ste­ty ale rze­czy­wi­ście może­my spo­wo­do­wać, że psy będą scho­ro­wa­ne. Dla­te­go też twór­czy­ni rasy pod­ję­ła decy­zje o wpro­wa­dze­niu do linii innych ras – tyl­ko w kon­kret­nym celu! O tym też pisa­łam na stro­nie!
  A teraz pro­szę mi odpo­wie­dzieć na pyta­nie – czy jaka­kol­wiek orga­ni­za­cja aktyw­nie zapo­bie­ga krzy­żo­wa­niu nie rodo­wo­do­wych psów i sprze­da­wa­niu ich na bazar­ku? Niby raso­we Husky, owczar­ki czy dober­ma­ny? Czy ktoś robi w tym kie­run­ku? Moje akcje w cią­gu naj­bliż­sze­go cza­su będą skie­ro­wa­ne na to aby uświa­do­mić spo­łe­czeń­stwo jak waż­nym jest kupo­wa­nie psa z pew­ne­go źró­dła – ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli – któ­re nie są krzy­żów­ka Labra­do­ra z pudlem (bo to tak jak­bym Beagla nazwa­ła krzy­żów­ką Bas­se­ta i Ame­ry­kań­skie­go Foxho­un­da tyl­ko dla­te­go że z tych raz się wywo­dzą!).
  Pro­szę rów­nież zwró­cić uwa­gę na licz­na część hodow­li, któ­ra zaj­mu­je się pro­duk­cja taśmo­wą psów i porów­nać z tym jak są trak­to­wa­ne i co robią psia­ki Wło­cha­tej Pasji.
  Życzę wszyst­kim hodow­cą tyle pasji lub nawet wię­cej niż mam ja!

 48. #48 Ewa - Kwiecień 2nd, 2009 at 18:13

  Nie chcę, by moją wypo­wiedź uzna­no za zło­śli­wą, lecz mam moc­ne oba­wy. 10 poko­leń. W hodow­li to nie jest dużo. Każ­da cecha dzie­dzi­czy się teo­re­tycz­nie do oko­ło siód­me­go poko­le­nia. Bar­dzo wąt­pię, by w cią­gu dzie­się­ciu uda­ło się wyho­do­wać psy na tyle jed­no­li­te gene­tycz­nie, nie pocho­dzą­ce z tych samych linii, by moż­na było mówić o rasie. Jesz­cze przez wie­le poko­leń praw­do­po­dob­nie będą się zda­rzać szcze­nię­ta z “nie­spo­dzie­wa­ny­mi” cecha­mi.
  Sama Pani napi­sa­ła, że raso­wy Labra­do­odle to nie to samo, co mie­szan­ka pudla i labra­do­ra. Oba­wiam się jed­nak, że tak entu­zja­stycz­nie roz­gła­sza­jąc tę “rasę”, o ile już moż­na je tak szum­nie nazwać (pies raso­wy, nawet w naj­bar­dziej roz­my­tych stan­dar­dach, to pies, u któ­re­go moż­na okre­slić wzo­rzec i cechy. Po 10 poko­le­niach to raczej mało praw­do­po­dob­ne), skła­nia Pani róż­ne nie­zbyt uczci­we, chęt­ne zysku oso­by do two­rze­nia takich mie­sza­nek. Nie­ste­ty, wyni­ki takich mie­sza­nek bar­dzo rzad­ko dobrze koń­czą. Radzi­ła­bym też zasta­no­wić się, co onzna­cza­ją w głęb­szym prze­my­śle­niu komen­ta­rze typu:

  Rena­ta : Cóż za prze­pięk­ne pieski,mam yor­ka ale jeśli tyl­ko będą dostep­ne szcze­niacz­ki tej rasy zaraz sobie takie­go spra­wię oczy­wi­ście york pozostanie.Pozdrawiam i życzę wytrwa­ło­ści

  I czy takim oso­bom napraw­de zale­ży na samym psie, czy też na innych jego cechach (na przy­kład sezo­no­wej atrak­cyj­no­sci)

  Pozdra­wiam, życzę dobre­go losu pie­skom.

 49. #49 Edy­ta Gajew­ska - Kwiecień 2nd, 2009 at 18:14

  Pani Ewo

  Na 7000 ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli z linii Rutlands tyl­ko u 20 stwier­dzo­no dys­pla­zję. 20 lat selek­tyw­nej hodow­li przy zasto­so­wa­niu bar­dzo wyso­kich stan­dar­dów zdro­wot­nych (nad rygo­ry­stycz­nym kodem etycz­nym czu­wa­ją orga­ni­za­cje stwo­rzo­ne tyl­ko i wyłącz­nie dla ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli) dopro­wa­dzi­ło do tego wyso­kie­go wskaź­ni­ka. Jed­nak wskaź­nik ten doty­czy tyl­ko i wyłącz­nie tej linii – linii któ­ra jest chro­nio­na przez wie­le orga­ni­za­cji w Austra­lii, USA a teraz i w Euro­pie. Tyl­ko eli­ta zacho­wa te geny dla przy­szłych poko­leń.
  ASD Austra­lij­skie Labra­do­odle z linii Rutlands posia­da­ją ujed­no­li­co­ny wygląd. Tak­że na stro­nach inter­ne­to­wych hodow­ców trze­ba zwra­cać uwa­gę na logo ASD.
  Wło­cha­ta Pasja nie pro­mu­je bez­po­śred­nich krzy­żó­wek Labra­do­ra + Pudla.
  Nie mnie rów­nież zasta­na­wiać się nad komen­ta­rza­mi. Zanim psia­ki znaj­dą wła­ści­cie­li prze­pro­wa­dza­ny jest dokład­ny wywiad z rodzi­ną dopie­ro po tej kwa­li­fi­ka­cji podej­mo­wa­ne są decy­zje czy w ręce kon­kret­nej rodzi­ny zosta­nie odda­ny szcze­niak czy też nie. Pro­szę sobie poczy­tać na Inter­ne­cie o sza­le­nie rygo­ry­stycz­nych kodach etycz­nych doty­czą­cych ASD Austra­lij­skie­go Labra­do­odla.
  O przy­szłość naszych psia­ków Wło­cha­tej Pasji pro­szę się nie mar­twić – nasza w tym gło­wa.

 50. #50 Kasia - Kwiecień 11th, 2009 at 14:16

  Ogrom­nie się cie­szę że tak pięk­nie dzia­łasz, że zaj­mu­jesz się tym co bar­dzo kochasz:) Jestem pod wra­że­niem. Gra­tu­lu­je. Nie usta­waj w dro­dze i DZIAŁAJ!! Uści­ski dla Cie­bie i tego psia­ka:)


(E-Mail nie będzie nigdzie widoczny ani udostępniany)