Księga Gości

ksiega-gosci

Serdecznie witamy! Zostaw swój wpis, będzie nam bardzo miło.

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

 1. #1 Ewa - Kwiecień 18th, 2009 at 01:32

  O przy­szłość naszych psia­ków Wło­cha­tej Pasji pro­szę się nie mar­twić – nasza w tym gło­wa.”

  Mam taką nadzie­ję i życzę powo­dze­nia i wytrwa­ło­ści.

 2. #2 Mag­da - Maj 25th, 2009 at 01:14

  Śle­dzę z rado­ścią wszyst­kie nowin­ki Wło­cha­tej Pasji!Gratuluje cudow­nych naro­dzin. Oj,to wiel­kie wydarzenie.Życzę malusz­kom kocha­ją­cych dom­ków, niech się cho­wa­ją zdro­wo!
  Pięk­na stronka.Życzę rów­nież Pani, samych suk­ce­sów i wytrwa­ło­ści w dąże­niu do celów.Pozdrawiam z Krakowa.Magda

 3. #3 Edy­ta Gajew­ska - Maj 29th, 2009 at 08:23

  Witam!
  Przy wpi­sy­wa­niu komen­ta­rzy pro­szę pamię­tać o wpi­sa­niu praw­dzi­we­go i popraw­ne­go adre­su e-mail, gdyż poda­ne adre­sy są naj­pierw wery­fi­ko­wa­ne.
  Panie Pio­trze, adres któ­ry Pan podał nie ist­nie­je.

  Pozdra­wiam

  Edy­ta Gajew­ska

 4. #4 Ula - Maj 30th, 2009 at 17:31

  Witam ser­decz­nie! Ja rów­nież mam pie­ska. Kupi­łam go 2 lata temu. To coc­ker spa­niel angiel­ski. Jest ślicz­ny. Jedy­ny minus to wła­śnie jego zmia­na sier­ści. Nie­ste­ty wcze­śniej o tym nie pomy­śle­li­śmy no i teraz trze­ba z tym żyć. Ale bar­dzo go wszy­scy kocha­my i nie wyobra­żam sobie żeby go mogło zabrak­nąć. Pozdra­wiam.

 5. #5 Ani­ta - Czerwiec 4th, 2009 at 19:06

  Witam! Prze­pięk­ne pie­ski i napraw­dę świet­na idea. Wszyst­kie psy, to cudow­ne stwo­rze­nia. Sama mam sznau­ce­ra olbrzy­ma i po pro­stu go uwiel­biam. Tak tro­chę jest podob­ny do labra­do­ra austra­lij­skie­go. Super. Pozdra­wiam ser­decz­nie z Kielc i życzę powo­dze­nia.

 6. #6 seba­stian sta­wiar­czyk - Czerwiec 6th, 2009 at 17:13

  POZDRAWIAM SERDECZNIEGRATULUJE HODOWLI. SEBASTIAN. S.

 7. #7 Emi - Czerwiec 9th, 2009 at 11:08

  Edi, niech nikt i nic nie sta­nie na dro­dze w roz­wi­ja­niu i pie­lę­gno­wa­niu Two­jej PASJI (Wło­cha­tej zresz­tą). Ści­skam moc­no Cie­bie i moją ulu­bio­ną kar­me­lo­wą panien­kę :)

 8. #8 Patryk - Czerwiec 14th, 2009 at 19:34

  Witam gra­tu­lu­je pasji któ­rą widzę że pani kocha któ­rej dowo­dem jest pięk­na Car­mel.
  Pozdra­wiam i bar­dzo chciał bym takie­go pie­ska (sam­ca)

 9. #9 Mary­sia - Czerwiec 17th, 2009 at 13:17

  Super hodowla.Pozdrawiam wszyst­kich hodow­ców.

 10. #10 Guli­ver i Ja - Czerwiec 25th, 2009 at 18:25

  Gra­tu­lu­ję pięk­nych psów :D Prze­ślicz­ne szcze­niacz­ki Chcia­ła­bym zoba­czyć tego psa na żywo :) Na razie mia­łam oka­zję jedy­nie na stro­nie i w pro­gra­mie Miau hau, któ­re­go kil­ka odcin­ków wcze­śniej i my byli­śmy gość­mi :D

  Pozdra­wiam gorą­co życzę rado­ści z każ­de­go dnia spę­dzo­ne­go wspól­nie z psa­mi :D

 11. #11 asia - Czerwiec 27th, 2009 at 11:48

  witam
  jako posia­dacz­ka i fan­ka labra­dor­ków muszę przy­znać że i Wasze Labra­do­odle są prze­ko­cha­ne :)
  pozdra­wiam życząć wszyst­kie­go naj naj

 12. #12 Roxa­na - Lipiec 7th, 2009 at 14:58

  Pasja, miłość, fascy­na­cja cha­rak­te­rem, pięk­nem i inte­li­gen­cją Labra­do­odli, a przede wszyst­kim wyraz ogrom­nej miło­ści do psów tej­że rasy, oby wię­cej takich hodow­ców i hodow­li. Z pozdro­wie­nia­mi i życze­nia­mi wie­lu suk­ce­sów, w tym przy­szłych hodow­la­nych nie­zmor­do­wa­nia w pasji i reali­za­cji marzeń ogrom­nej przy­jem­no­ści i satys­fak­cji z hodow­li
  Roxa­na i Western

  Cała wie­dza, suma wszyst­kich pytań i wszyst­kich odpo­wie­dzi zawar­ta jest w psie” Franz Kaf­ka

 13. #13 Doro­ta - Lipiec 21st, 2009 at 07:42

  Wspa­nia­le wyglą­da­ją , zresz­tą widać prze­la­ną na nie tro­ske i czas , powo­dze­nia w powiek­sza­niu hodow­li i uda­nych waka­cji .

 14. #14 Adam - Lipiec 30th, 2009 at 17:10

  Bar­dzo lad­ne psy i wsam raz dla mnie.
  Prze­pra­szam ale gdzie jest poda­ny adres hodow­li?

  Pozdra­wiam

 15. #15 Edy­ta Gajew­ska - Lipiec 30th, 2009 at 17:15

  Witam,
  Hodow­la mie­ści się w Bren­nej
  Ela Gajew­ska

 16. #16 Gosia Brzank - Wrzesień 11th, 2009 at 14:32

  Oj widzę że łobu­zia­ki szyb­ko rosną! Są pięk­ne, cudow­ne i po raz kolej­ny przy­kla­sku­ję temu co i jak robisz. Ta cała eks­plo­ra­cja, klat­ki, magle, róż­ne miski. Bra­wo.
  Cału­je­my i macha­my dudlo­wo-ludz­ki­mi łap­ka­mi,
  Gosia, Mup­pet i Gro­mit

 17. #17 Mał­goś­ka - Listopad 16th, 2009 at 22:52

  Super, że i my może­my pod­glą­dać tę pasje i jeste­śmy bogat­si o wie­dzę jaką Pani prze­ka­zu­je na tej stro­nie. Psia­ki są cud­ne! Marzę o takim…
  Pozdra­wiam!

 18. #18 Mag­da - Maj 12th, 2010 at 10:32

  Moja Cud­na sucz­ka z hodow­li Pani Edy­ty wła­śnie wczo­raj skoń­czy­ła roczek. To naj­cu­dow­niej­szy pies na swie­cie — ślicz­ny ‚uro­czy, bar­dzo mądry łobu­ziak. Moje dziec­ko, któ­re jest aler­gi­kiem, po podej­mo­wa­nych pró­bach posia­da­nia swo­je­go zwie­rząt­ka ( ryb­ki, żółw, szczur­ki) wresz­cie ma cudow­ne­go przy­ja­cie­la do któ­re­go moze się przy­tu­lić. Pani Edy­to baaarr­r­dzo dzię­ku­je­my :-)

 19. #19 doro­ta - Czerwiec 22nd, 2010 at 22:46

  Jestem pod wiel­kim wra­że­niem pani wiedzy,świetnie roz­wi­nię­ty temat o roz­wo­ju szcze­niąt w poszcze­gól­nych eta­pach ich życia.Sama jestem wła­ści­ciel­ką dwóch suczek shih tzu,obecnie jed­na ma czte­ry prze­cud­ne szczeniaczki,dzisiaj mija dzie­sią­ta doba ich życia,generalnie roz­wi­ja­ją się prawidłowo,ale wie­dzy na ten temat czer­pię ile się da…:)Pozdrawiam cie­plut­ko:)

 20. #20 Olga - Sierpień 23rd, 2010 at 10:43

  Witam!
  Chcia­ła­bym pogra­tu­lo­wać tak wspa­nia­łej stro­ny. Wszyst­ko, co pani pisze, jest widocz­nie peł­ne miło­ści dla psów. Gdy napi­sa­łam maila z pyta­nia­mi, bar­dzo szyb­ko otrzy­ma­łam odpo­wiedź wyja­śnia­ją­cą mi wszyst­ko. Smu­cą mnie te komen­ta­rze, któ­re prze­peł­nio­ne są zło­śli­wo­ścią, i z któ­rych czuć, że oso­by piszą­ce nie zapo­zna­ły się z całą stro­ną, czym mar­nu­ją pani czas. Gra­tu­lu­ję jed­nak opa­no­wa­nych odpo­wie­dzi, nie wiem, czy sama mia­ła­bym tyle cier­pli­wo­ści, gdy cho­dzi o uko­cha­ne psy. Mi rów­nież leka­rze kate­go­rycz­nie zabra­nia­ją psa, jed­nak wiem, że ich nie usłu­cham. Zawsze pra­gnę­łam mieć psa, cier­pia­łam przez zaka­zy bawie­nia się z nimi. Mam nadzie­ję, że w przy­szło­ści dane mi będzie posia­dać labra­do­odla.
  Pozdra­wiam ser­decz­nie, Olga

 21. #21 Frank Uyt­ter­ho­even - Wrzesień 8th, 2010 at 18:07

  Hi,

  I real­ly enjoy­ed to visit your site and looking at the pic­tu­res of your dogs. What a nice ani­mals.
  Good luck with all the things you do the­re. Lots of gre­etings.

  Frank & Bet­ty

 22. #22 Moja Pasja - Październik 13th, 2010 at 14:26

  Witam!
  Stro­na jest świet­na! Zawie­ra pora­dy bar­dzo prak­tycz­ne, wygląd stro­ny jest bar­dzo czytelny.A zresz­tą kocham psia­ki :)
  Pozdra­wiam i zapra­szam na moją stro­nę m-pasja.pl.tl .

 23. #23 Aga - Listopad 24th, 2010 at 18:48

  Fan­ta­stycz­nie jest widzieć, że ktoś robi coś z pasją, gło­wą i oddaniem…jeszcze przy oka­zji poma­ga innym
  życzę powo­dze­nia i wytrwa­ło­ści
  jest Pani przy­kła­dem, że moż­na robić to co się kocha i być speł­nio­nym w życiu
  pozdra­wiam

 24. #24 Mike - Listopad 25th, 2010 at 09:32

  Ład­na stro­na, faj­ne tre­ści i fot­ki w gale­rii. Sunia jest pięk­na.
  Pozdro­wie­nia dla Opie­kun­ki.

 25. #25 Mar­tyn­ka;) - Październik 4th, 2011 at 20:42

  Jestem jesz­cze mło­da ale co to Labra­do­odle to wiem dobrze;);)!;););) Jestem aler­gicz­ką więc ta rasa to dla mnie wiel­ka ucie­cha zwłasz­cza ze od ddda­aaw­wnn­na marzę o wła­snym pupil­ku;) a dzie­ki wyho­do­wa­niu tej rasy- moje marze­nie ma szan­sę sie speł­nic;) Ta hodow­la napraw­dę mnie ucie­szy­ła gdyz sa tu prze­cud­ne psia­ki-misia­ki w cud­nych masciach(nie wiem jak to ina­czej ując) mam nadzie­ję ‚że nie­dłu­go (naczy np. za 2 lata naj­le­piej) bedą jakieś szcze­nia­ki na sprz. wte­dy chęt­nie bym takie­go kupi­ła;)
  Moja cała rodzi­na jest aler­gi­ka­mi (z poko­le­nia na poko­le­nie), dla­te­go gdy tyl­ko prze­czy­ta­ły­smy o tym psiacz­ku wraz z młod­szą sio­strą, posta­no­wi­ły­śmy ‚że wła­snie taki maluch zamiesz­ka w naszym dom­ku;). Mam nadzie­ję ze wszyt­kie psia­ki w hodow­li dobrze się czu­ją;) Zycze pozdro­wie­nia w dal­szej hodow­li;)

 26. #26 Patry­cja - Grudzień 29th, 2011 at 17:53

  Pięk­na stro­na Wło­cha­tej Pasji Pani Edy­to! wspa­nia­łe pora­dy. Nie zna­my się, tra­fi­łam na stro­nę przy­pad­ko­wo i jestem zachwy­co­na, że ktoś zechciał się podzie­lić swo­imi spo­strze­że­nia­mi odno­śnie pra­cy z psa­mi. Szcze­gól­nie cie­szy to oso­bę, któ­ra sama marzy o kie­run­ku roz­wo­ju, jakim jest beha­wio­ryzm i psy­cho­lo­gia psów. :)

  O rasie jaką jest labra­do­odle sły­sza­łam już kil­ka lat temu, teraz jestem pod wra­że­niem, że te psia­ki już są w Polce! To nie lada wyczyn, ukło­ny dla Pani. :)
  Dzię­ku­ję za stro­nę i pozdra­wiam :)

 27. #27 Chri­sti­ne - Luty 8th, 2012 at 07:15

  Cool blog!

 28. #28 Klau­di - Kwiecień 26th, 2012 at 14:37

  Strasz­nie się cie­szę bo mogę poka­zac rodzi­com tę rase, jest ona bar­dzo ład­na.
  Gra­tu­lu­je pomy­słu na tę stro­nę, nie­wie­le osób tak dobrze opi­su­je obiekt swo­je­go pomy­słu .

 29. #29 Mira - Lipiec 24th, 2013 at 11:07

  Jestem pod wra­że­niem labra­do­odli w ogó­le i Pańi rze­tel­ne­go podej­ścia do tema­tu row­nież. Pasja wyni­ka z subiek­tyw­ne­go entu­zja­zmu a nie obiek­tyw­nej kal­ku­la­cji -te sło­wa kie­ru­je do osob, myśle, ze zwy­czaj­nie nie­co zawist­nych, któ­re pró­bu­ją kry­ty­ko­wać aspekt finan­so­wy Pańi pra­cy. Oso­bi­ście nie widzę nic złe­go w tym, ze czer­pie Pańi lub będzie czer­pać zyski z wła­snej pra­cy, a Pańi pasje odbie­ram jako gwa­ran­cje klien­tów (co tu duzo mówić, rodzic adop­cyj­ny dudla jest klien­tem Pańi hodow­li) co do tego, ze posta­ra sie Pańi dostar­czyć świet­ne­go psa i pomoc w zmia­nie domu dla nie­go. Sama mam psa. Kon­kret­nie bar­dzo trud­na, zło­ta, nie­ro­do­wo­do­wa coc­ker­ke z baza­ru (kupio­na przez moje­go bra­ta 9 lat temu). Wcze­śniej tez mia­łam spa­nie­la. Jestem psy­cho­te­ra­peut­ka i kocham spa­nie­le, a i tak cza­sa­mi ich zmien­ny i napię­ty cha­rak­ter daje mi sie we zna­ki. Miło mi czy­tać, ze mimo wszyst­ko ist­nie­ja psy pięk­ne, zabaw­ne, dobre, odda­ne i mają­ce nie­co krwi moich ulu­bień­ców. Oby Pańi “dzie­cia­ki” tra­fia­ły w same god­ne ręce i żyły jak naj­szcze­sli­wiej. Gra­tu­lu­je pomy­słu na zycie:)

 30. #30 Mirek - Luty 23rd, 2014 at 12:21

  Witam, psia­ki super. Mam nadzie­je, że sie dobrze trzy­ma­ja. Mam pyta­nie: czy są tu jacyś aler­gi­cy, któ­rzy mają labra­do­odle? Jak wygla­da prze­by­wa­nie z nimi na codzien? Jakies ozna­ki aler­gii czy nic sie nie poja­wia?

 31. #31 Kasia - Marzec 25th, 2014 at 18:21

  super stro­na ! ben­de mia­ła szcze­nia­ka bar­dzo pry­dat­ne !!! :)

 32. #32 Zuzan­na - Lipiec 25th, 2015 at 12:34

  Pięk­ne pie­ski, zako­cha­łam się w nich nigdy nie widzia­łam pięk­niej­szych psów pani Edy­to. Stro­na jest bar­dzo faj­na, widać że wyko­na­no ją z pasją. Te pie­ski wyglą­da­ją jak misie i te słod­kie duże czar­ne oczka sło­dziak! Jestem aler­gi­kiem dla tego szu­kam takich psów. Pięk­na rasa podob­na do Pudla. Kocham pie­ski czy duże czy małe dla mnie słod­kie. Pozdra­wiam panią Zuzan­na.

 33. #33 Łukasz - Październik 7th, 2015 at 02:30

  Stro­na zagu­bio­na w cza­sie. Nijak nie moż­na się poła­pać czy te “nowin­ki” są ze wczo­raj, czy z przed 10 lat… Ogła­sza­jąc takie wyda­rze­nie jak choć­by pla­no­wa­ne mio­ty, wypa­da­ło­by podać przy­naj­mniej rok…

 34. #34 Sla­wo­mir - Październik 8th, 2015 at 18:16

  Pani Edy­to jestem pod bar­dzo dużym wra­że­niem Wło­cha­tej Pasji i pra­cą jaką Pani wło­ży­ła byśmy mogli mieć przy sobie naj­wspa­nial­sze psia­ki na świe­cie,

 35. #35 Edy­ta Gajew­ska - Grudzień 16th, 2015 at 14:08

  Dzię­ki za uwa­gę. Każ­da est cen­na. Już napra­wi­łam kwe­stię daty.

  Pozdra­wiam

  Edy­ta G

 36. #36 basia - Kwiecień 11th, 2017 at 20:25

  Witam ser­decz­nie .Tra­fi­lam przy­pad­ko­wo na pani stro­ne , pani Edyt­ko prze­piek­ne psiaki,w pol­sce zeczy­wi­scie malo popu­lar­ne jesz­cze .Ja miesz­kam w holan­di i musze przy­znac jest to fan­ta­stycz­na rasa i ja mia­lam mozli­wosc spo­tka­nia tych psia­kow ‚a ja mam angiel­skie­go bul­do­ga may 11lat i fran­cu­skie­go oska­ra 12 sa to jak nasze dzie­ciacz­ki ale bez psia­kow nie ma jakos zycia w domu .Super stro­na duzo infor­ma­cji dla tych co malo wie­dza o tej rasie .wiem jedo jak zabrak­nie nam naszych to bedzie nastep­na LABRADOOLDE .zycze powo­dze­nia bo war­to

 37. #37 wik­to­ria - Czerwiec 9th, 2017 at 12:42

  Chcia­łam bym takie­go mieć, ale jak nara­zie mam 2 owczar­ki nie­miec­kie dłu­go­wło­se :)


(E-Mail nie będzie nigdzie widoczny ani udostępniany)