Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Australijski Labradoodle — Nessie na sesji zdjęciowej:)

Niniej­szym chcia­łam przed­sta­wić Cymbrogi’s Irri­si­sti­ble Rene­se­mee. Sunię na którą cze­ka­łam przez długi czas;) Dzię­kuję Angeli i Pako za mojego ulu­bio­nego zło­dzieja skar­pe­tek. W Nes­sie pły­nie krew Cara­mel i Onyxa, ponie­waż Wlo­chata Pasja Daz­zling Jack jest jej tatą. Mamu­sią Nes­sie jest Rutlands WH Ava. Uwiel­biam swoje psiaki!;) Cze­ka­łam na sesję zdję­ciową Nes­sie przez długi czas. Musia­łam ją […], ,


Nessie — Australian Labradoodle na warsztatach obedience

Ostat­nio odwie­dzi­li­śmy Psią Kra­inę. Byli­śmy na warsz­ta­tach obe­dience z Agnieszką Pache (Eve­rest Szczyt Poro­zu­mie­nia). W Psiej Kra­inie jak zwy­kle wszystko dopięte na ostatni guzik, świetna atmos­fera, wspa­niałe swoj­skie wyroby. A same warsz­taty no cóż — pro­fe­sjo­na­lizm Agnieszki mówi sam za sie­bie. Psiaki spra­wo­wały się wzor­cowo. Udział w warsz­ta­tach brała rów­nież nasz Austra­lij­ski Labra­do­odle — Renesemee […], , ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle