Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Nessie — Australian Labradoodle na warsztatach obedience

Ostat­nio odwie­dzi­li­śmy Psią Kra­inę. Byli­śmy na warsz­ta­tach obe­dience z Agnieszką Pache (Eve­rest Szczyt Poro­zu­mie­nia). W Psiej Kra­inie jak zwy­kle wszystko dopięte na ostatni guzik, świetna atmos­fera, wspa­niałe swoj­skie wyroby. A same warsz­taty no cóż — pro­fe­sjo­na­lizm Agnieszki mówi sam za sie­bie. Psiaki spra­wo­wały się wzor­cowo. Udział w warsz­ta­tach brała rów­nież nasz Austra­lij­ski Labra­do­odle — Renesemee […], , ,


W naszej hodowli cud — urodziły się szczenięta Australijskich Labradoodle

Fili­gree Sur­prise czyli nasza Fili­gra­nowa Nie­spo­dzianka Naj­lep­sza z moż­li­wych mam na świe­cie. Fila zawsze zaska­kuje mnie swoim wewnętrz­nym spo­ko­jem. Gdyby była czło­wie­kiem była­bym pewna, że ćwiczy jogę lub medy­tuje. Poważ­nie. Oglą­da­nie jej zacho­wa­nia przed, w trak­cie i po poro­dzie jest jak oglą­da­nie natu­ral­nych zacho­wań dzi­kich zwie­rząt na Natio­nal Geo­gra­phic. Ona po pro­stu instynk­tow­nie wie, jak […], , ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle