Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Planujemy miot Australijskich Labradoodle:)

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że pla­nu­jemy miot szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle. Będzie to miot jesienno/zimowy. Mamu­sią Będzie Molly albo Nes­sie. Jesz­cze się namy­ślamy:) Nes­sie naj­pierw będzie zare­je­stro­wana w orga­ni­za­cji ALFA Europe. Tatu­siem będzie Don­nan Na pewno przy­da­rzą się kolory: czarny, kre­mowy, brą­zowy, more­lowy. Roz­miary: średni Ocze­ku­jemy szcze­niąt z tem­pe­ra­men­tem tera­peu­tycz­nym, gdyż zarówno przy­szły tatuś jak i obydwie […], , , , ,


Pierwszy zjazd Australijskich Labradoodle:)

Pierw­szy zjazd Austra­lij­skich Labra­do­odle:) Nie tak dawno temu, bo w kwiet­niu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy nasz pierw­szy dudlowy romp w Pol­sce psia­ków pocho­dzą­cych z Wlo­cha­tej Pasji i Kudła­tego Czaru. Było wspa­niale! Agnieszka Pache i Alek­san­dra Gałka z cen­trum szko­le­nio­wego Eve­rest zor­ga­ni­zo­wały nam świetne — szko­le­nie — zabawę. Tro­chę tre­nin­gów posłu­sze­stwa (obi­dience), trie­balla oraz mantailingu.…oczywiscie były zawody i nagrody:) Dziekujemy […], , ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle