Witamy!

Wy nie wiecie, a ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem,
Bo poznałem język psi,
Gdy mieszkałem w pewnej wsi,
A więc wołam: - Do mnie, psie!
I już pies odzywa się.
Potem wołam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy sobie psa.
A gdy powiem: -Cicho leż! -
Leżę ja i pies mój też.
Kiedy dłoń wyciągam doń,
Grzecznie liże moją dłoń
I zabawnie szczerzy kły,
Choć nie bywa nigdy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwyczaje psie.
Gdy pisałem wierszyk ten,
Pies u nóg mych zapadł w sen,
Potem wstał, wyprężył grzbiet,
Żebym z nim na spacer szedł.
Szliśmy razem - ja i on,
Pies postraszył stado wron,
Potem biegł zwyczajem psim,
A ja biegłem razem z nim.
On ujadał. A ja nie.
Pies i tak rozumie mnie,
Pies rozumie, bo ja wiem,
Jak rozmawiać trzeba z psem.

Jan Brzechwa

Ostatnie nowinki Włochatej Pasji:

Planujemy miot Australijskich Labradoodle:)

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że pla­nu­jemy miot szcze­niąt Austra­lij­skich Labra­do­odle. Szcze­niaki uro­dzą się już na początku roku 2017! Mamu­sią będzie  God­dess   Tatu­siem będzie Benji       Na pewno przy­da­rzą się kolory: czarny, kre­mowy, brą­zowy, more­lowy, czer­wony Roz­miary: średni, stan­dard Ocze­ku­jemy szcze­niąt z tem­pe­ra­men­tem tera­peu­tycz­nym, gdyż zarówno przy­szły tatuś jak i mamu­sia pocho­dzą wła­śnie z linii tera­peu­tycz­nych. Zapraszamy […], , , , ,


Mamy szczeniaczki

.….Kiedy już zadbamy o odpo­wiedni mate­riał gene­tyczny — rodzice o pożą­da­nym wyglą­dzie i cha­rak­te­rze musimy pamię­tać, że to jedy­nie pocza­tek naszej drogi. Geny bowiem, mogą się “włą­czać” bądź “wyłą­czać” w zależ­no­ści od tego co zaser­wuje im oto­cze­nie. Więc jest bar­dzo moż­liwe, że geny ujaw­nią się jako bar­dzo pozy­tywna cecha lub też bar­dzo nie­po­żą­dana — negatywna […], , ,


Labradoodle, Australijski Labradoodle