NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wita­my ser­decz­nie!

Ponie­waż jeste­śmy pierw­szą Hodow­lą Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce, jed­no­cze­śnie eks­per­ta­mi w zakre­sie beha­wio­ry­zmu zwie­rząt towa­rzy­szą­cych, posta­no­wi­li­śmy udo­stęp­nić dział naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań. W dzia­le tym będzie­my udo­stęp­niać pyta­nia zada­wa­ne przez Was, wraz z naszy­mi odpo­wie­dzia­mi.

Pyta­nia mogą doty­czyć infor­ma­cji o Austra­lij­skich Labra­do­odlach bądź zacho­wa­niach Waszych Labra­do­odli.

Bie­rze­my na sie­bie tą odpo­wie­dzial­ność ponie­waż, nie­ste­ty nie ma łatwo dostęp­nych infor­ma­cji o Austra­lij­skich Labra­do­odlach w języ­ku pol­skim, dla­te­go uwa­ża­my, że waż­nym jest zbu­do­wa­nie rze­tel­nej bazy infor­ma­cji.

Pyta­nia pro­si­my zada­wać uży­wa­jąc poniż­sze­go for­mu­la­rza, w tytu­le wpi­su­jąc FAQ

Two­je imię (wyma­ga­ne)

Twój e-mail (wyma­ga­ne)

Temat

Two­ja wia­do­mość

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pierw­sza hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce