Organizacje zrzeszające hodowców i właścicieli Australijskich Labradoodle? Tak! ale czy wszystkie?

Rze­czy­wi­ście, dobrze kiedy hodowca jest człon­kiem orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej hodow­ców i wła­ści­cieli Austra­lij­skich Labra­do­odli. W ten spo­sób mamy pew­ność, że orga­ni­za­cja ta narzuca bar­dzo rygo­ry­styczne kody etyczne swoim pod­opiecz­nym. Jed­nakże! Zanim zde­cy­du­jesz się na szcze­niaka dobrze upew­nij się jaki jest kod etyczny danej orga­ni­za­cji i koja­rze­nie jakich psów ona akcep­tuje. Zało­ży­cie­lem głów­nych (do dziś dzia­ła­ją­cych) orga­ni­za­cji jest Bever­ley Man­ners współ­twór­czyni rasy. Orga­ni­za­cje te dum­nie uży­wają jej imię jak i przy­domka hodow­la­nego. Jed­nakże nie podają do publicz­nej wia­do­mo­ści faktu, że sama Bever­ley wyco­fała się z zarządu kiedy orga­ni­za­cje te zaczęły obie­rać inne drogi – zgoła inne od wizji zało­ży­cielki. Są to orga­ni­za­cje, które do dzi­siaj oprócz koja­rze­nia Austra­lij­skich Labra­do­odli, dopusz­czają do dziś rów­nież ich krzy­żo­wa­nie z innymi rasami typu np.: Spa­niel. Zasta­nów się czy chcesz być uczest­ni­kiem eks­pe­ry­mentu nie wie­dząc o tym? Czy chcesz zostać wła­ści­cie­lem wie­lo­po­ko­le­nio­wego Austra­lij­skiego Labra­do­odla zgod­nego z wizją jego twórczyni?

Jeżeli orga­ni­za­cja to tylko taka, która idzie w stronę wizji jej twórcy i dozwala krzy­żo­wa­nie tylko w obrę­bie rasy. ALFA EUROPE, jest jedną z takich orga­ni­za­cji a dodat­kowo jedyną na świe­cie, która wymaga od hodow­ców prze­pro­wa­dza­nia testów DNA na każ­dym jed­nym szcze­niaku (testy na potwier­dze­nia pocho­dze­nia). Dzięki czemu masz pew­ność, że Twój Austra­lij­ski Labra­do­odle to rze­czy­wi­ście auten­tyk a nie Pudel, Spa­niel, czy krzy­żówka psów nie­okre­ślo­nego pochodzenia.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce