Organizacje zrzeszające hodowców i właścicieli Australijskich Labradoodle? Tak! ale czy wszystkie?

Rze­czy­wi­ście, dobrze kie­dy hodow­ca jest człon­kiem orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej hodow­ców i wła­ści­cie­li Austra­lij­skich Labra­do­odli. W ten spo­sób mamy pew­ność, że orga­ni­za­cja ta narzu­ca bar­dzo rygo­ry­stycz­ne kody etycz­ne swo­im pod­opiecz­nym. Jed­nak­że! Zanim zde­cy­du­jesz się na szcze­nia­ka dobrze upew­nij się jaki jest kod etycz­ny danej orga­ni­za­cji i koja­rze­nie jakich psów ona akcep­tu­je. Zało­ży­cie­lem głów­nych (do dziś dzia­ła­ją­cych) orga­ni­za­cji jest Bever­ley Man­ners współ­twór­czy­ni rasy. Orga­ni­za­cje te dum­nie uży­wa­ją jej imię jak i przy­dom­ka hodow­la­ne­go. Jed­nak­że nie poda­ją do publicz­nej wia­do­mo­ści fak­tu, że sama Bever­ley wyco­fa­ła się z zarzą­du kie­dy orga­ni­za­cje te zaczę­ły obie­rać inne dro­gi – zgo­ła inne od wizji zało­ży­ciel­ki. Są to orga­ni­za­cje, któ­re do dzi­siaj oprócz koja­rze­nia Austra­lij­skich Labra­do­odli, dopusz­cza­ją do dziś rów­nież ich krzy­żo­wa­nie z inny­mi rasa­mi typu np.: Spa­niel. Zasta­nów się czy chcesz być uczest­ni­kiem eks­pe­ry­men­tu nie wie­dząc o tym? Czy chcesz zostać wła­ści­cie­lem wie­lo­po­ko­le­nio­we­go Austra­lij­skie­go Labra­do­odla zgod­ne­go z wizją jego twór­czy­ni?

Jeże­li orga­ni­za­cja to tyl­ko taka, któ­ra idzie w stro­nę wizji jej twór­cy i dozwa­la krzy­żo­wa­nie tyl­ko w obrę­bie rasy. ALFA EUROPE, jest jed­ną z takich orga­ni­za­cji a dodat­ko­wo jedy­ną na świe­cie, któ­ra wyma­ga od hodow­ców prze­pro­wa­dza­nia testów DNA na każ­dym jed­nym szcze­nia­ku (testy na potwier­dze­nia pocho­dze­nia). Dzię­ki cze­mu masz pew­ność, że Twój Austra­lij­ski Labra­do­odle to rze­czy­wi­ście auten­tyk a nie Pudel, Spa­niel, czy krzy­żów­ka psów nie­okre­ślo­ne­go pocho­dze­nia.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce