LABRADOODLE A AUSTRALIJSKI LABRADOODLE

TAK!

Austra­lij­skie Labra­do­odle pocho­dzą z jed­nej z dwóch linii – Rutlands i Tegan Park. To dwa cen­tra badaw­cze w Austra­lii, któ­re 20 lat temu roz­po­czę­ły pra­ce nad stwo­rze­niem nowej rasy. AUSTRALIJSKIE LABRADOODLE to psy, któ­rych przod­ka­mi były Labra­do­ry i Pudle – ale nie tyl­ko! W ich żyłach pły­nie krew: Angiel­skich i Ame­ry­kań­skich Coc­ker Spa­nie­li, Irlandz­kie­go Spa­nie­la Wod­ne­go oraz Soft Coated Whe­ate­na (z irlandz­kich linii). Rasy te zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do linii w kon­kret­nym celu (wyeli­mi­no­wa­nia okre­ślo­nych wad), kon­kret­nym cza­sie (przy czym czas ma tu duże zna­cze­nie), kon­kret­ną ilość razy (zazwy­czaj 1 lub 2). Selek­tyw­na hodow­la pro­wa­dzo­na przez lat 20 ze szcze­gól­nym nasta­wie­niem na:
— wyso­kie stan­dar­dy zdro­wot­ne
-okre­ślo­ny tem­pe­ra­ment
— sierść przy­ja­zną aler­gi­kom
Dopro­wa­dzi­ły do tego co dziś roz­po­zna­je­my jako ASD Austra­lij­ski Labra­do­odle. ASD prze­ka­zu­ją swo­je­mu potom­stwu ujed­no­li­co­ny wygląd i tem­pe­ra­ment. O suk­ce­sie ASD moż­na mówić tak­że w kwe­stii zdro­wia – na 7000 przy­pad­ków u ok. 20 stwier­dzo­no dys­pla­zję.

Labra­do­odle (nie austra­lij­skie) To zazwy­czaj krzy­żów­ka Labra­do­ra i Pudla (F1). W takiej krzy­żów­ce cięż­ko jest prze­wi­dzieć tem­pe­ra­ment, wygląd a kwe­stie zdro­wot­ne – szcze­gól­nie odno­śnie wad wro­dzo­nych jak dys­pla­zja sto­ją pod zna­kiem zapy­ta­nia. To czy sierść psa będzie przy­ja­zna aler­gi­kom jest zwy­kłą lote­rią. Z zapi­sków twór­czy­ni wyni­ka, że począt­ki rasy (F1) były trud­ne — były to psy ogrom­ne oraz hype­rak­tyw­ne – wła­ści­cie­le czę­sto nie byli sobie w sta­nie z nimi pora­dzić. Nie­uczci­wi hodow­cy sprze­da­wa­li takie krzy­żów­ki twier­dząc, że są 100% hipo­aler­gicz­ne – czę­sto koń­czy­ło się to nie­szczę­ściem kie­dy rodzi­na musia­ła oddać swo­je­go psia­ka bo wywo­łał reak­cje aler­gicz­ne u któ­re­goś z jej człon­ków.

AUSTRALIJSKIE LABRADOODLE TO NIE KRZYŻÓWKA LABRADORÓW I PUDLI. ASD WYWODZĄ SIĘ Z TYCH RAS ALE NIE SA ICH BEZPOŚREDNIĄ KRZYŻÓWKĄ. ISTNIEJE OGROMNA RÓŻNICA POMIĘDZY ASD AUSTRALIJSKIMI LABRADOODLAMI A LABRADOODLAMI POWSTAŁYMI PRZEZ SKRZYŻOWANIE LABRADORA I PUDLA.

UWAGA! Sprawdź dokład­nie w rodo­wo­dzie w któ­rym poko­le­niu wystę­pu­ją przy­dom­ki Tegan Park i Rutland Manor a powin­ny znaj­do­wać się one w jed­nym z ostat­nich poko­leń. W ten spo­sób masz pew­ność auten­tycz­no­ści linii. Nie­któ­re orga­ni­za­cje dozwa­la­ją koja­rze­nie Au Labra­do­odle z inny­mi rasa­mi. Nie musisz nie­świa­do­mie stać się ofia­rą eks­pe­ry­men­tu!

W tym momen­cie orga­ni­za­cja zrze­sza­ją­ca hodow­ców AUSTRALIJSKICH LABRADOODLIALFA EUROPE, jako jedy­na na świe­cie wyma­ga od swo­ich hodow­ców aby każ­dy jeden szcze­niak prze­cho­dził testy DNA na potwier­dze­nie pokre­wień­stwa. Dzię­ki cze­mu możesz być pewien, że nie kupu­jesz kota w wor­ku. Nie pudla, nie krzy­żów­kę nie­okre­ślo­nych ras a AUTENTYCZNEGO AUSTRALIJSKIEGO LABRADOODLA.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce