LABRADOODLE A AUSTRALIJSKI LABRADOODLE

TAK!

Austra­lij­skie Labra­do­odle pocho­dzą z jed­nej z dwóch linii – Rutlands i Tegan Park. To dwa cen­tra badaw­cze w Austra­lii, które 20 lat temu roz­po­częły prace nad stwo­rze­niem nowej rasy. AUSTRALIJSKIE LABRADOODLE to psy, któ­rych przod­kami były Labra­dory i Pudle – ale nie tylko! W ich żyłach pły­nie krew: Angiel­skich i Ame­ry­kań­skich Coc­ker Spa­nieli, Irlandz­kiego Spa­niela Wod­nego oraz Soft Coated Whe­atena (z irlandz­kich linii). Rasy te zostały wpro­wa­dzone do linii w kon­kret­nym celu (wyeli­mi­no­wa­nia okre­ślo­nych wad), kon­kret­nym cza­sie (przy czym czas ma tu duże zna­cze­nie), kon­kretną ilość razy (zazwy­czaj 1 lub 2). Selek­tywna hodowla pro­wa­dzona przez lat 20 ze szcze­gól­nym nasta­wie­niem na:
– wyso­kie stan­dardy zdro­wotne
–okre­ślony tem­pe­ra­ment
– sierść przy­ja­zną aler­gi­kom
Dopro­wa­dziły do tego co dziś roz­po­zna­jemy jako ASD Austra­lij­ski Labra­do­odle. ASD prze­ka­zują swo­jemu potom­stwu ujed­no­li­cony wygląd i tem­pe­ra­ment. O suk­ce­sie ASD można mówić także w kwe­stii zdro­wia – na 7000 przy­pad­ków u ok. 20 stwier­dzono dysplazję.

Labra­do­odle (nie austra­lij­skie) To zazwy­czaj krzy­żówka Labra­dora i Pudla (F1). W takiej krzy­żówce ciężko jest prze­wi­dzieć tem­pe­ra­ment, wygląd a kwe­stie zdro­wotne – szcze­gól­nie odno­śnie wad wro­dzo­nych jak dys­pla­zja stoją pod zna­kiem zapy­ta­nia. To czy sierść psa będzie przy­ja­zna aler­gi­kom jest zwy­kłą lote­rią. Z zapi­sków twór­czyni wynika, że początki rasy (F1) były trudne — były to psy ogromne oraz hype­rak­tywne – wła­ści­ciele czę­sto nie byli sobie w sta­nie z nimi pora­dzić. Nie­uczciwi hodowcy sprze­da­wali takie krzy­żówki twier­dząc, że są 100% hipo­aler­giczne – czę­sto koń­czyło się to nie­szczę­ściem kiedy rodzina musiała oddać swo­jego psiaka bo wywo­łał reak­cje aler­giczne u któ­re­goś z jej członków.

AUSTRALIJSKIE LABRADOODLE TO NIE KRZYŻÓWKA LABRADORÓW I PUDLI. ASD WYWODZĄ SIĘ Z TYCH RAS ALE NIE SA ICH BEZPOŚREDNIĄ KRZYŻÓWKĄ. ISTNIEJE OGROMNA RÓŻNICA POMIĘDZY ASD AUSTRALIJSKIMI LABRADOODLAMI A LABRADOODLAMI POWSTAŁYMI PRZEZ SKRZYŻOWANIE LABRADORAPUDLA.

UWAGA! Sprawdź dokład­nie w rodo­wo­dzie w któ­rym poko­le­niu wystę­pują przy­domki Tegan Park i Rutland Manor a powinny znaj­do­wać się one w jed­nym z ostat­nich poko­leń. W ten spo­sób masz pew­ność auten­tycz­no­ści linii. Nie­które orga­ni­za­cje dozwa­lają koja­rze­nie Au Labra­do­odle z innymi rasami. Nie musisz nie­świa­do­mie stać się ofiarą eks­pe­ry­mentu!

W tym momen­cie orga­ni­za­cja zrze­sza­jąca hodow­ców AUSTRALIJSKICH LABRADOODLIALFA EUROPE, jako jedyna na świe­cie wymaga od swo­ich hodow­ców aby każdy jeden szcze­niak prze­cho­dził testy DNA na potwier­dze­nie pokre­wień­stwa. Dzięki czemu możesz być pewien, że nie kupu­jesz kota w worku. Nie pudla, nie krzy­żówkę nie­okre­ślo­nych ras a AUTENTYCZNEGO AUSTRALIJSKIEGO LABRADOODLA.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce