Włochata Pasja Earth Goddess

Wlochata Pasja Earth Goddess

Wlo­cha­ta Pasja Earth God­dess

AES-F14004C_WP-Earth-Godess

Rasa: Austra­lian Labra­do­odle
Imię: Wlo­cha­ta Pasja Earth God­dess
Rodzi­ce:
mat­ka: Rutlands WH Gol­den Gla­mo­ur
ojciec: Rutlands Black Ony­xe

Reje­stra­cja ALFA EUROPEAES-F14004C

Kolor: zło­ty

sierść: Kędzie­rza­wa Falo­wa­na

Roz­miar: śred­ni (szcze­nię­ta w roz­mia­rach minia­tu­ro­wym i śred­nim)

Testy:
Prcd-PRA: CLEAR by paren­ta­ge
Penn Hip: Excel­lent, wyni­ki dostęp­ne u hodow­cy

A co sama God­dess ma do powie­dze­nia?

Hej, Mam na imię God­dess. Earth God­dess — tak mnie nazwa­li. Jestem pięk­ną sucz­ką o nie­sa­mo­wi­tej chę­ci do pra­cy z czło­wie­kiem. Kie­dy byłam mała było mnie wszę­dzie peł­no. Teraz jestem doj­rza­łą, zrów­no­wa­żo­ną sucz­ką — to po mamu­si. Bar­dzo słu­cham się Pani, nawet kie­dy gonię za kotem wró­cę na każ­de jej zawo­ła­nie. Lubie pie­sze wędrów­ki, strasz­nie cie­ka­wi mnie świat — naj­bar­dziej kie­dy bra­ma jest otwar­ta. Nigdy nie uciekam.…ja po pro­stu idę zwie­dzać. Nie boje się niko­go i nicze­go. Naj­dziw­niej­sze przed­mio­ty wzbu­dza­ją moją cie­ka­wość. Pani też mówi, że jestem wspa­nia­łą mat­ka zastęp­czą. Uwiel­biam opie­ko­wać się szcze­nia­ka­mi Cara­mel i Fili.

Kil­ka moich zdjęć z wystaw psów raso­wych PKPR

Labradoodle Goddess

Labra­do­odle God­dess

Labradoodle Earth Goddess

Labra­do­odle Earth God­dess

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labra­do­odle

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle God­dess

Australian Labradoodle Goddess

Austra­lian Labra­do­odle God­dess

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labra­do­odle

Kil­ka moich zdjęć z tre­nin­gu:

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in tra­ining

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in tra­ining

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in tra­ining

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in tra­ining

Labradoodle Goddess in training

Labra­do­odle God­dess in tra­ining

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Elzbie­ta Gajew­ska
Hodow­la Austra­lij­skich labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , ,