Rutlands WH Golden Glamour

rutlands-wh-golden-glamour

Rutlands WH Gol­den Gla­mo­ur


Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle

Imię: Rutlands WH Gol­den Gla­mo­ur

Numer reje­stra­cyj­ny: AES-F090015C

Kolor: Zło­ty

Sierść: „kedzie­rza­wa” krę­co­na

Wiel­kość: Mały Stan­dard

Testy:

Prcd-PRA: wynik — CLEAR

Von Hillebrand’s Dise­ase Type I: wynik — CLEAR

Penn Hip: dosko­na­ły dostęp­ny u hodow­cy

Pro­fil DNA: LAD7388

Po 3 mio­tach Gol­die już jest na eme­ry­tu­rze :) Nie będzie wię­cej kry­ta choć w roli mat­ki jest wspa­nia­ła ale zasłu­ży­ła sobie na odpo­czy­nek.

ojciec-tp-mahoso-amour

Ojciec: TP Maho­so Amo­ur

matka-rutlands-chevonne

Mat­ka: Rutlands Che­von­ne

Cześć, mam na imię Gol­die. Pocho­dzę z Austra­lii gdzie się uro­dzi­łam i spę­dzi­łam dwa pierw­sze lata swo­je­go życia. Mam bar­dzo spo­koj­ną natu­rę – tak mówią. Jestem bar­dzo spo­koj­na, no chy­ba, że dostrze­gę jakie­goś ptasz­ka na podwór­ku (albo w tele­wi­zji) – cóż każ­dy ma jakieś halo. Każ­dy mnie uwiel­bia i mówią, że jestem naj­pięk­niej­szym psem na świe­cie”

To wyjąt­ko­wa sucz­ka z wyjąt­ko­wą histo­rią. Gol­die pocho­dzi z naj­lep­szych linii psów pra­cu­ją­cych. Gol­die nosi w sobie mie­szan­kę naj­szla­chet­niej­szej i naj­star­szej krwi linii Austra­lij­skich Labra­do­odli.

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Gol­die

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Gol­die

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Gol­die

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Gol­die

Nie­któ­re ze szcze­niąt Gol­die

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labra­do­odle

Australian Labradoodle Balou

Austra­lian Labra­do­odle Balou

Australian Labradoodle Diesel

Austra­lian Labra­do­odle Die­sel

Australian Labradoodle Mila

Austra­lian Labra­do­odle Mila

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Labradoodle puppy

Labra­do­odle pup­py

Labradoodle  puppy

Labra­do­odle pup­py

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce