Rutlands WH Golden Glamour

rutlands-wh-golden-glamour

Rutlands WH Gol­den Glamour


Rasa: Austra­lij­ski Labradoodle

Imię: Rutlands WH Gol­den Glamour

Numer reje­stra­cyjny: AES-F090015C

Kolor: Złoty

Sierść: „kedzie­rzawa” kręcona

Wiel­kość: Mały Standard

Testy:

Prcd-PRA: wynik — CLEAR

Von Hillebrand’s Dise­ase Type I: wynik — CLEAR

Penn Hip: dosko­nały dostępny u hodowcy

Pro­fil DNA: LAD7388

Po 3 mio­tach Gol­die już jest na eme­ry­tu­rze :) Nie będzie wię­cej kryta choć w roli matki jest wspa­niała ale zasłu­żyła sobie na odpoczynek.

ojciec-tp-mahoso-amour

Ojciec: TP Mahoso Amour

matka-rutlands-chevonne

Matka: Rutlands Chevonne

Cześć, mam na imię Gol­die. Pocho­dzę z Austra­lii gdzie się uro­dzi­łam i spę­dzi­łam dwa pierw­sze lata swo­jego życia. Mam bar­dzo spo­kojną naturę – tak mówią. Jestem bar­dzo spo­kojna, no chyba, że dostrzegę jakie­goś ptaszka na podwórku (albo w tele­wi­zji) – cóż każdy ma jakieś halo. Każdy mnie uwiel­bia i mówią, że jestem naj­pięk­niej­szym psem na świecie”

To wyjąt­kowa suczka z wyjąt­kową histo­rią. Gol­die pocho­dzi z naj­lep­szych linii psów pra­cu­ją­cych. Gol­die nosi w sobie mie­szankę naj­szla­chet­niej­szej i naj­star­szej krwi linii Austra­lij­skich Labradoodli.

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Australian Labradoodle Goldie

Austra­lian Labra­do­odle Goldie

Nie­które ze szcze­niąt Goldie

Goddess Australian Labradoodle

God­dess Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Balou

Austra­lian Labra­do­odle Balou

Australian Labradoodle Diesel

Austra­lian Labra­do­odle Diesel

Australian Labradoodle Mila

Austra­lian Labra­do­odle Mila

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Labradoodle pup

Labra­do­odle pup

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Labradoodle  puppy

Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce