Rutlands Caramel Passion

rutlands-caramel-passion1

Rutlands Cara­mel Pas­sion


Rasa: Austra­lij­ski Labra­do­odle
Numer reje­stra­cji: AES-F10001TC

Kolor: Kar­me­lo­wy

Sierść: „kędzie­rza­wa” krę­co­na

Wiel­kość: Śred­ni (szcze­nię­ta Cara­mel dora­sta­ją do roz­mia­rów Śred­ni i Stan­dard)

Testy:

Prcd-PRA: CLEAR (wyni­ki badań dostęp­ne u hodow­cy)
Sta­wy bio­dro­we — dosko­na­łe (wyni­ki badań dostęp­ne u hodow­cy)
Sta­wy łok­cio­we — dosko­na­łe (wyni­ki badań dostęp­ne u hodow­cy)
Pro­fil DNALAD 19339 / VHL_ID 24805 (dostęp­ny u hodow­cy)

ojciec-rutlands-kelby1

Ojciec: Rutlands Kel­by

matka-tp-shania1

Mat­ka: Tegan Park Sha­nia

Cześć, mam na imię Cara­mel i jestem pierw­szym Austra­lij­skim Labra­do­odlem w Pol­sce – tym o któ­rym było tak gło­śno. Wstę­po­wa­łam w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych i radio­wych. Jak mi się podo­ba w Pol­sce? Cóż, cza­sa­mi bywa zim­no, ale uwiel­biam śnieg ponad wszyst­ko! Śle­dzę Edy­tę wszę­dzie gdzie pój­dzie. Nawet gdy cho­dzę bez smy­czy trzy­mam się bli­sko pani. Uwiel­biam swój wła­sny tor do prze­szkód a kie­dy nie ma go w pobli­żu ska­czę przez żywo­pło­ty”

Cara­mel Pas­sion. Pierw­szy Austra­lij­ski Labra­do­odle w Pol­sce pocho­dzi z naj­lep­szych linii psów pra­cu­ją­cych. Jej bra­cia i sio­stry już pra­cu­ją poma­ga­jąc ludziom. Jej potom­stwo jest bar­dzo obie­cu­ją­ce jeże­li cho­dzi o zdol­no­ści tera­peu­tycz­ne, wie­le z jej szcze­niąt już speł­nia się w roli psów tera­peu­tów mię­dzy inny­mi dzie­ci auty­stycz­nych.

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Cara­mel

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Cara­mel

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Cara­mel

Australian Labradoodle Caramel

Austra­lian Labra­do­odle Cara­mel

Oto nie­któ­re z dzie­ci Cara­mel

Labradoodle Gala

Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Polly

Austra­lian Labra­do­odle Pol­ly

Lina Australian Labradoodle

Lina Austra­lian Labra­do­odle

Australian Labradoodle Lina

Austra­lian Labra­do­odle Lina

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mam­ba

Australian Labradoodle Yindi

Austra­lian Labra­do­odle Yin­di

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce