Wlochata Pasja Filigree Surprise

Australijski Labradoodle Filigree Surprise Wlochata Pasja

Austra­lij­ski Labra­do­odle Fili­gree Sur­pri­se Wlo­cha­ta Pasja

Imię: Wło­cha­ta Pasja Fili­gree Sur­pri­se
Numer Reje­stra­cyj­ny: AES-F11011T-C
Kolor: zło­ty
Sierść: Kędzie­rza­wa falo­wa­na
Wiel­kość: Śred­nia – 45 cm w kłę­bie (jej szcze­nię­ta mogą być wiel­ko­ści minia­tu­ro­wej i śred­niej)

Rodzi­ce:
Rutlands WH Gol­den Gla­mo­ur (mat­ka)
Rutlands Knos­sos (ojciec)

Testy:
PRCD-PRA – wynik CLEAR
Sta­wy bio­dro­we – dosko­na­łe
Sta­wy łok­cio­we — dosko­na­łe

Fili

Fili

Fili

Fili

Fili

Fili

Wlochata Pasja Filigree Surprise

Wlo­cha­ta Pasja Fili­gree Sur­pri­se

A co do powie­dze­nia ma sama Fila?
„Nazy­wa­ją mnie „Nie­spo­dzian­ką” Dla­cze­go? Ponie­waż byłam bar­dzo nie­win­nie wyglą­da­ją­cym szcze­niacz­kiem z pun­kiem na gło­wie. I tyl­ko wyglą­da­łam na tak nie­win­ną. Mam bar­dzo wyostrzo­ny zmysł węchu – ukryj gdzieś sma­ko­łyk lub moją zabaw­kę a i tak ja znaj­dę! Mam w sobie duże pokła­dy ener­gii. Naj­bar­dziej ulu­bio­ną zaba­wą jest aport z Fabian­kiem. No i oczy­wi­ście – uwiel­biam wodę!!”

Fili­gra­no­wa nie­spo­dzian­ka – to cała ona, żad­ne inne imię by jej nie paso­wa­ło. Jako 10 tygo­dnio­wy szcze­niak już nosi­ła nasze klu­cze od samo­cho­du! Fila to uoso­bie­nie dobra;) uwiel­bia towa­rzy­stwo ludzi (szcze­gól­nie dzie­ci), spa­nie na kana­pie i bycie roz­piesz­cza­ną. Kocha­na wariat­ka;)

Here are some of my chil­dren:

Australian Labradoodle Tahko

Austra­lian Labra­do­odle Tah­ko

Australian Labradoodle Bauke

Austra­lian Labra­do­odle Bau­ke

Australian Labradoodle Bauke

Austra­lian Labra­do­odle Bau­ke

Australian Labradoodle Bo

Austra­lian Labra­do­odle Bo

Australian Labradoodle Bob

Austra­lian Labra­do­odle Bob

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , ,