BILANS PRZYJEMNOŚCI DLA WYBRANYCH RAS PSÓW I KOTA

“Ostat­nie bada­nia wyka­za­ły, że róż­ne rasy psów, orga­ni­zu­ją swo­ją struk­tu­rę socjal­ną na róż­ne spo­so­by. Co jest waż­ne dla jed­nej rasy, w ter­mi­nie „reguł sta­da” i sys­te­mów komu­ni­ka­cyj­nych nie koniecz­nie musi być waż­ne dla innej rasy”. ”Praw­do­po­dob­nie nie ma cze­goś takie­go jak „pies”, nato­miast powin­ni­śmy defi­nio­wać każ­dą rasę zgod­nie z jej wiel­ce indy­wi­du­al­ny­mi i zło­żo­ny­mi wzor­ca­mi zacho­wań”
Poni­żej omó­wię naj­waż­niej­sze, z moje­go punk­tu widze­nia, aspek­ty bilan­sów przy­jem­no­ści dla poniż­szych ras psów i kota.

1. Dwu­let­nia, wyste­ry­li­zo­wa­na suka Bor­der Col­lie
2. Dzie­się­cio­let­ni, wyka­stro­wa­ny pies Labra­dor
3. Trzy­let­ni, wyka­stro­wa­ny samiec kota bur­mań­skie­go
4. Pię­cio­let­nia, wyste­ry­li­zo­wa­na sucz­ka York­shi­re Ter­rier

BILANS PRZYJEMNOSCI PSA RASY BORDER COLLIE (suka, 2 lata, wyste­ry­li­zo­wa­na)

BORDER COLLIE

BORDER COLLIE

Bor­der Col­lie nale­żą do gru­py psów paster­skich zaga­nia­ją­cych. Są to psy, któ­re odnaj­du­ją się pil­nu­jąc, odnaj­du­jąc i zaga­nia­jąc sta­da. Te, któ­re peł­nią funk­cję psów domo­wych wciąż cechu­je sil­na potrze­ba pra­cy. To psy wyma­ga­ją­ce zarów­no pod wzglę­dem fizycz­nym jak i umy­sło­wym.
Za naj­waż­niej­sze dla 2 let­niej sucz­ki w spo­rzą­dzo­nym prze­ze mnie bilan­sie przy­jem­no­ści uzna­łam pilnowanie/zaganianie sta­da, pra­cę wzro­kiem oraz zabawę/ruch. W tej bar­dzo aktyw­nej fazie życia bor­der potrze­bu­je ok. 5 godzin ruchu dzien­nie . Bieg obok rowe­ru, jog­ging, ćwi­cze­nia na pla­cu dla psów, zaba­wy z pił­ką, pły­wa­nie, to dzien­na nor­ma dla bor­der col­lie. Pies musi nauczyć się stró­żo­wa­nia ponie­waż takie zdol­no­ści ma wro­dzo­ne. Pil­nu­je wszyst­kie­go co zosta­nie mu powie­rzo­ne: owiec, kur, gęsi. Bor­der będzie pil­no­wał rów­nież swo­je­go ludz­kie­go sta­da. Potrze­ba jest tak sil­na, że unie­moż­li­wie­nie mu tego może pro­wa­dzić do fru­stra­cji, depre­sji a tak­że poszu­ki­wa­nia innych „zastęp­czych”, nie korzyst­nych z nasze­go punk­tu widze­nia zajęć.

Kon­takt socjal­ny, pie­lę­gna­cja cia­ła to kolej­ne waż­ne ele­men­ty bilan­su przy­jem­no­ści. Bor­der Col­lie to psy socjal­ne mają­ce poczu­cie sil­nej wię­zi ze swo­ja rodzi­ną. Jego pie­lę­gna­cja jest śred­nio absor­bu­ją­ca, a każ­dy kon­takt z psem to wzmoc­nie­nie wię­zi pies-prze­wod­nik.

Jedze­nie – po zabie­gu ste­ry­li­za­cji zapo­trze­bo­wa­nie na pokarm jest mniej­sze. Jed­no­cze­śnie jed­nak waż­ne jest aby pokarm był wystar­cza­ją­co ener­ge­tycz­ny tak aby uzu­peł­niać zuży­te rezer­wy.

Przy­go­to­wa­nie nory (waż­ne dla bor­de­ra) to natu­ral­ny instynkt psa do przy­go­to­wa­nia miej­sca spo­czyn­ku – nory. Dra­pa­nie posła­nia, koca – cho­dze­nie w kół­ko. W natu­ral­nych warun­kach psy nie maja do dys­po­zy­cji koców czy podu­szek. Nory budu­ją z liści czy zie­mi.

BILANS PRZYJEMNOSCI PSA RASY LABRADOR RETREIVER (pies, 10 lat, wyka­stro­wa­ny)

LABRADOR RETREIVER

LABRADOR RETREIVER

Labra­do­ry to psy nale­żą­ce do gru­py psów apor­tu­ją­cych. Apor­to­wa­nie jest tym, czym żyje labra­dor.
W przed­sta­wio­nym prze­ze mnie bilan­sie przy­jem­no­ści dla tej rasy nale­ży wziąć pod szcze­gól­na uwa­gę wiek psa – 10 lat. Prze­cięt­na dłu­gość życia osob­ni­ka tej rasy to 10–12 lat, a więc labra­dor w pre­zen­to­wa­nym przy­pad­ku jest już sta­rusz­kiem.
Zaba­wy łowiec­kie, apor­to­wa­nie, ćwi­cze­nia wciąż sta­no­wią dla nie­go waż­ną rolę. Bio­rąc pod uwa­gę, że dobry stan zdro­wia psa, wciąż ma on dużą potrze­bę pra­cy i ruchu. Ruch ten jed­nak nie może sta­no­wić wyzwa­nia ponad jego siły.

Kon­takt socjal­ny. Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że labra­do­ry płci męskiej są bar­dziej zależ­ne od czło­wie­ka, niż sucz­ki. Labra­do­ry to psy bar­dzo towa­rzy­skie, potrze­bu­ją­ce kon­tak­tu z czło­wie­kiem. W okre­sie star­czym potrze­ba tego kon­tak­tu jest jesz­cze więk­sza z tego wzglę­du, iż moż­li­wość zaspa­ka­ja­nia innych potrzeb (regu­lar­nych ćwi­czeń, ruchu) znacz­nie male­je.

Jedze­nie. Labra­do­ry sły­ną z tego, że bar­dzo lubią jeść. W tym wie­ku jed­nak por­cje żywie­nio­we nale­ży zre­du­ko­wać. „Jeże­li nasz pies nie polu­je, nie wyko­nu­je cięż­kiej pra­cy a spę­dza bez­tro­sko czas mię­dzy kana­pą a miej­skim par­kiem nale­ży ogra­ni­czyć mu dość dra­stycz­nie ilość kalo­rii” Waga sta­rze­ją­ce­go się labra­do­ra to naj­waż­niej­sza spra­wa o jaką powin­ni­śmy zadbać. Labra­dor z pre­zen­to­wa­ne­go przy­pad­ku to pies kastro­wa­ny tak więc zapo­trze­bo­wa­nie na pokarm jest rów­nież mniej­sze.
Sta­rze­ją­cy się labra­dor będzie wyma­gał coraz mniej wysił­ku fizycz­ne­go ale jed­no­cze­śnie coraz wię­cej odpo­czyn­ku i snu. Dla­te­go tez w przy­go­to­wa­nym prze­ze mnie bilan­sie peł­ni on zna­czą­cą rolę.

BILANS PRZYJEMNOŚCI KOTA RASY BURMIŃSKI (samiec, 3 lata, wyka­stro­wa­ny)

KOT BURMINSKI

KOT BURMINSKI

Polo­wa­nie i eks­plo­ra­cja to natu­ral­ne oraz bar­dzo sil­ne instynk­ty kota. Kot to uro­dzo­ny łow­ca.
Nie­ste­ty czę­sto w przy­pad­ku kotów orien­tal­nych oraz tych prze­by­wa­ją­cych wyłącz­nie w domu (nie­któ­re źró­dła poda­ją: „koty bur­mań­skie nie powin­ny być wypusz­cza­ne na dwór, gdyż są zbyt ufne i mają bar­dzo ogra­ni­czo­ny instynkt samo­za­cho­waw­czy” ) czę­sto ta funk­cja jest zabu­rzo­na. Kot powi­nien mieć oka­zję do pre­zen­to­wa­nia swo­ich natu­ral­nych zacho­wań. W takim przy­pad­ku czę­sto może­my zaob­ser­wo­wać zja­wi­sko tzw. kocich zja­da­czy weł­ny „Kot domo­wy to wię­cej a niże­li tyl­ko odbi­cie jego dzi­kie­go przod­ka. Jego zacho­wa­nia są bar­dzo tym przod­kom bli­skie. Każ­dy wła­ści­ciel doświad­czy tej dzi­kiej stro­ny kociej natu­ry. Dome­sty­fi­ka­cja kota nie spo­wo­do­wa­ła, iż jego natu­ral­ne instynk­ty zani­kły, a mysz pozo­sta­nie myszą nie­za­leż­nie od tego ile jedze­nia znaj­du­je się w misce”

Kon­takt socjal­ny – koty bur­mań­skie to koty wyjąt­ko­wo socjal­ne, któ­re dążą do kon­tak­tu z czło­wie­kiem. Doma­ga­ją się od swo­je­go opie­ku­na spo­rej dozy zaba­wy, ale tak­że piesz­czot. Lubią towa­rzy­stwo czło­wie­ka i źle czu­ją się pozo­sta­wio­ne same sobie. Kotom tej rasy bar­dziej odpo­wia­da towa­rzy­stwo ludzi niż zwie­rząt. Dla­te­go kon­takt ten peł­ni zasad­ni­czą rolę w przed­sta­wio­nym bilan­sie przy­jem­no­ści.

Odpo­czy­nek i sen. Koty uwiel­bia­ją odpo­czy­nek i relaks. Odda­jąc się kil­ku­mi­nu­to­wym drzem­kom, prze­sy­pia­ją ogó­łem oko­ło 16–17 godzin na dobę i są naj­więk­szy­mi śpio­cha­mi wśród ssa­ków. Nie wia­do­mo za dobrze dla­cze­go koty wyma­ga­ją tyle snu.

Kot pre­zen­to­wa­ny w naszym przy­pad­ku jest kotem wyka­stro­wa­nym. Zakła­dam, że jest kotem zdro­wym a w jego śro­do­wi­sku nie wystę­pu­ją czyn­ni­ki, któ­re mogły­by wpły­wać nega­tyw­nie na jego nastrój. Zna­cze­nie więc, nie sta­no­wi istot­nej czę­ści bilan­su.

BILANS PRZYJEMNOSCI PSA RASY YORKSHIRE TERRIER (sucz­ka, 5 lat, wyste­ry­li­zo­wa­na)

YORKSHIRE TERRIER

YORKSHIRE TERRIER

York­shi­re terie­ry nale­zą do gru­py terie­rów. To psy wyho­do­wa­ne po to, by polo­wać na szkod­ni­ki żyją­ce w norach. Jak żyją dziś? Według kla­sy­fi­ka­cji FCI nie pod­le­ga­ją pró­bom pra­cy, skoń­czy­ły na salo­nach.
Pię­cio­let­ni York to doj­rza­ły pies. Naj­więk­szą rolę w spo­rzą­dzo­nym prze­ze mnie bilan­sie przy­jem­no­ści peł­nią zaba­wy łowiec­kie (pra­ca węchem, tro­pie­nie) oraz wysi­łek fizycz­ny (ćwi­cze­nia, ruch)
Yor­ki to psy nie­zwy­kle aktyw­ne i ener­gicz­ne, potrze­bu­ją spo­rej daw­ki ruchu w cią­gu dnia. Potrze­bu­ją cza­su i prze­strze­ni aby wyła­do­wać swo­ja ener­gię.

Potrze­bu­ją rów­nież ćwi­czyć swo­je zmy­sły – to prze­cież psy stwo­rzo­ne do tro­pie­nia. Nawet dzi­siaj mogą peł­nić rolę tro­pi­cie­li gry­zo­ni. Zmy­sły potrze­bu­ją tyle samo ćwi­czeń co mię­śnie i kości. Ćwi­cze­nia zmy­słów moż­na z powo­dze­niem sto­so­wać nawet w domo­wych warun­kach – cho­wa­jąc zabaw­ki, kar­mę i pozwa­la­jąc Yor­ko­wi węszyć i odnaj­dy­wać przed­mio­ty.

Waż­ną rolę peł­nią tak­że kon­tak­ty socjal­ne z czło­wie­kiem, to pies towa­rzy­ski. York jest psem lubią­cym tulić się w ramio­nach swej pani lub pana. Jest dosko­na­łym kom­pa­nem zabaw, wycie­czek.
Stró­żo­wa­nie i szcze­ka­nie rów­nież w życiu Yor­kow peł­ni dużą rolę. Szczę­ka­ją dosyć czę­sto, będą stró­żo­wa­ły i bro­ni­ły swo­je­go tery­to­rium. Gło­śnym szcze­ka­niem dają znać o poja­wie­niu się obcych w obrę­bie tery­to­rium domo­stwa.

Jedze­nie jak i wypo­czy­nek nie peł­nią już tak dużej roli w bilan­sie przy­jem­no­ści. Nale­ży rów­nież pamię­tać o fak­cie ste­ry­li­za­cji suki i o tym, że zapo­trze­bo­wa­nie na pokarm po zabie­gu jest mniej­sze.

„U kon­kret­nych ras, moty­wa­cja do wyko­ny­wa­nia kon­kret­nej ruty­ny tak jak apor­to­wa­nie czy zaga­nia­nie sta­da jest tak inten­syw­na, że brak moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia tych czyn­no­ści powo­du­je fru­stra­cje. Kara­nie za takie natu­ral­ne zacho­wa­nia może znacz­nie pogor­szyć sytu­ację.” Posia­da­jąc tą jak­że klu­czo­wą, ale też moim zda­niem pod­sta­wo­wą wie­dzę, wła­ści­cie­le psów i kotów mogli­by unik­nąć wie­lu pro­ble­mów beha­wio­ral­nych, z któ­ry­mi bory­ka­ją się wła­śnie na sku­tek swo­jej nie­wie­dzy. War­to pamię­tać jed­nak, że bilans przy­jem­no­ści nie jest wyłącz­nie zależ­ny od rasy psa ale rów­nież wie­ku czy fak­tu ste­ry­li­za­cji czy kastra­cji.

Autor: Edy­ta Gajew­ska

LITERATURA

KSIĄŻKI
1. Marze­na Kaca-Bibrich, „York­shi­re terier”, Hob­by
2. Vic­ky Halls, „Kocie Tajem­ni­ce”, Galak­ty­ka
3. Joan­na Milew­ska-Kun­ce­wicz, „Labra­dor Retre­iver”, Mako Press
4. Ursu­la Birr, „Bor­der Col­lie”, AWM

KURSY
1. Kurs Dyplo­mo­wy COAPE, Moduł 1

ARTYKUŁY
1. Robert Fal­co­ner-Tay­lor, „Under­stan­ding emo­tio­na­li­ty”

STRONY INTERNETOWE
1. http://www.natural-pet-care.com/yorkshire-terriers-ultimate-yorkie-report/How-Much-Exercise-Does-Your-Yorkshire-Terrier-Need.php
2. http://www.faunaflora.com.pl/archiwum/2001/pazdziernik/kot.php
3. http://www.kot.adamku.com/sen_kotow.html
4. http://www.kot.adamku.com/burmanski.html
5. http://www.fabcats.org/behaviour/wooleating/article.html
6. http://www.fabcats.org/behaviour/understanding/zoo%20cats.html
7. http://www.gottalovealab.com/aging-labs.html
8. http://www.k9web.com/dog-faqs/breeds/labradors.html
9. http://www.vetopedia.pl/article29-1-Kastracja_i_sterylizacja.html
10. http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=dog+denning&id=93b6d524ad51dd889ffd92d1c9297e6e