BILANS PRZYJEMNOŚCI DLA WYBRANYCH RAS PSÓWKOTA

“Ostat­nie bada­nia wyka­zały, że różne rasy psów, orga­ni­zują swoją struk­turę socjalną na różne spo­soby. Co jest ważne dla jed­nej rasy, w ter­mi­nie „reguł stada” i sys­te­mów komu­ni­ka­cyj­nych nie koniecz­nie musi być ważne dla innej rasy”. ”Praw­do­po­dob­nie nie ma cze­goś takiego jak „pies”, nato­miast powin­ni­śmy defi­nio­wać każdą rasę zgod­nie z jej wielce indy­wi­du­al­nymi i zło­żo­nymi wzor­cami zacho­wań”
Poni­żej omó­wię naj­waż­niej­sze, z mojego punktu widze­nia, aspekty bilan­sów przy­jem­no­ści dla poniż­szych ras psów i kota.

1. Dwu­let­nia, wyste­ry­li­zo­wana suka Bor­der Col­lie
2. Dzie­się­cio­letni, wyka­stro­wany pies Labra­dor
3. Trzy­letni, wyka­stro­wany samiec kota bur­mań­skiego
4. Pię­cio­let­nia, wyste­ry­li­zo­wana suczka York­shire Terrier

BILANS PRZYJEMNOSCI PSA RASY BORDER COLLIE (suka, 2 lata, wysterylizowana)

BORDER COLLIE

BORDER COLLIE

Bor­der Col­lie należą do grupy psów paster­skich zaga­nia­ją­cych. Są to psy, które odnaj­dują się pil­nu­jąc, odnaj­du­jąc i zaga­nia­jąc stada. Te, które peł­nią funk­cję psów domo­wych wciąż cechuje silna potrzeba pracy. To psy wyma­ga­jące zarówno pod wzglę­dem fizycz­nym jak i umy­sło­wym.
Za naj­waż­niej­sze dla 2 let­niej suczki w spo­rzą­dzo­nym przeze mnie bilan­sie przy­jem­no­ści uzna­łam pilnowanie/zaganianie stada, pracę wzro­kiem oraz zabawę/ruch. W tej bar­dzo aktyw­nej fazie życia bor­der potrze­buje ok. 5 godzin ruchu dzien­nie . Bieg obok roweru, jog­ging, ćwi­cze­nia na placu dla psów, zabawy z piłką, pły­wa­nie, to dzienna norma dla bor­der col­lie. Pies musi nauczyć się stró­żo­wa­nia ponie­waż takie zdol­no­ści ma wro­dzone. Pil­nuje wszyst­kiego co zosta­nie mu powie­rzone: owiec, kur, gęsi. Bor­der będzie pil­no­wał rów­nież swo­jego ludz­kiego stada. Potrzeba jest tak silna, że unie­moż­li­wie­nie mu tego może pro­wa­dzić do fru­stra­cji, depre­sji a także poszu­ki­wa­nia innych „zastęp­czych”, nie korzyst­nych z naszego punktu widze­nia zajęć.

Kon­takt socjalny, pie­lę­gna­cja ciała to kolejne ważne ele­menty bilansu przy­jem­no­ści. Bor­der Col­lie to psy socjalne mające poczu­cie sil­nej więzi ze swoja rodziną. Jego pie­lę­gna­cja jest śred­nio absor­bu­jąca, a każdy kon­takt z psem to wzmoc­nie­nie więzi pies-przewodnik.

Jedze­nie – po zabiegu ste­ry­li­za­cji zapo­trze­bo­wa­nie na pokarm jest mniej­sze. Jed­no­cze­śnie jed­nak ważne jest aby pokarm był wystar­cza­jąco ener­ge­tyczny tak aby uzu­peł­niać zużyte rezerwy.

Przy­go­to­wa­nie nory (ważne dla bor­dera) to natu­ralny instynkt psa do przy­go­to­wa­nia miej­sca spo­czynku – nory. Dra­pa­nie posła­nia, koca – cho­dze­nie w kółko. W natu­ral­nych warun­kach psy nie maja do dys­po­zy­cji koców czy podu­szek. Nory budują z liści czy ziemi.

BILANS PRZYJEMNOSCI PSA RASY LABRADOR RETREIVER (pies, 10 lat, wyka­stro­wany)

LABRADOR RETREIVER

LABRADOR RETREIVER

Labra­dory to psy nale­żące do grupy psów apor­tu­ją­cych. Apor­to­wa­nie jest tym, czym żyje labra­dor.
W przed­sta­wio­nym przeze mnie bilan­sie przy­jem­no­ści dla tej rasy należy wziąć pod szcze­gólna uwagę wiek psa – 10 lat. Prze­ciętna dłu­gość życia osob­nika tej rasy to 10–12 lat, a więc labra­dor w pre­zen­to­wa­nym przy­padku jest już sta­rusz­kiem.
Zabawy łowiec­kie, apor­to­wa­nie, ćwi­cze­nia wciąż sta­no­wią dla niego ważną rolę. Bio­rąc pod uwagę, że dobry stan zdro­wia psa, wciąż ma on dużą potrzebę pracy i ruchu. Ruch ten jed­nak nie może sta­no­wić wyzwa­nia ponad jego siły.

Kon­takt socjalny. Nie­któ­rzy uwa­żają, że labra­dory płci męskiej są bar­dziej zależne od czło­wieka, niż suczki. Labra­dory to psy bar­dzo towa­rzy­skie, potrze­bu­jące kon­taktu z czło­wie­kiem. W okre­sie star­czym potrzeba tego kon­taktu jest jesz­cze więk­sza z tego względu, iż moż­li­wość zaspa­ka­ja­nia innych potrzeb (regu­lar­nych ćwi­czeń, ruchu) znacz­nie maleje.

Jedze­nie. Labra­dory słyną z tego, że bar­dzo lubią jeść. W tym wieku jed­nak por­cje żywie­niowe należy zre­du­ko­wać. „Jeżeli nasz pies nie poluje, nie wyko­nuje cięż­kiej pracy a spę­dza bez­tro­sko czas mię­dzy kanapą a miej­skim par­kiem należy ogra­ni­czyć mu dość dra­stycz­nie ilość kalo­rii” Waga sta­rze­ją­cego się labra­dora to naj­waż­niej­sza sprawa o jaką powin­ni­śmy zadbać. Labra­dor z pre­zen­to­wa­nego przy­padku to pies kastro­wany tak więc zapo­trze­bo­wa­nie na pokarm jest rów­nież mniej­sze.
Sta­rze­jący się labra­dor będzie wyma­gał coraz mniej wysiłku fizycz­nego ale jed­no­cze­śnie coraz wię­cej odpo­czynku i snu. Dla­tego tez w przy­go­to­wa­nym przeze mnie bilan­sie pełni on zna­czącą rolę.

BILANS PRZYJEMNOŚCI KOTA RASY BURMIŃSKI (samiec, 3 lata, wyka­stro­wany)

KOT BURMINSKI

KOT BURMINSKI

Polo­wa­nie i eks­plo­ra­cja to natu­ralne oraz bar­dzo silne instynkty kota. Kot to uro­dzony łowca.
Nie­stety czę­sto w przy­padku kotów orien­tal­nych oraz tych prze­by­wa­ją­cych wyłącz­nie w domu (nie­które źró­dła podają: „koty bur­mań­skie nie powinny być wypusz­czane na dwór, gdyż są zbyt ufne i mają bar­dzo ogra­ni­czony instynkt samo­za­cho­waw­czy” ) czę­sto ta funk­cja jest zabu­rzona. Kot powi­nien mieć oka­zję do pre­zen­to­wa­nia swo­ich natu­ral­nych zacho­wań. W takim przy­padku czę­sto możemy zaob­ser­wo­wać zja­wi­sko tzw. kocich zja­da­czy wełny „Kot domowy to wię­cej a niżeli tylko odbi­cie jego dzi­kiego przodka. Jego zacho­wa­nia są bar­dzo tym przod­kom bli­skie. Każdy wła­ści­ciel doświad­czy tej dzi­kiej strony kociej natury. Dome­sty­fi­ka­cja kota nie spo­wo­do­wała, iż jego natu­ralne instynkty zani­kły, a mysz pozo­sta­nie myszą nie­za­leż­nie od tego ile jedze­nia znaj­duje się w misce”

Kon­takt socjalny – koty bur­mań­skie to koty wyjąt­kowo socjalne, które dążą do kon­taktu z czło­wie­kiem. Doma­gają się od swo­jego opie­kuna spo­rej dozy zabawy, ale także piesz­czot. Lubią towa­rzy­stwo czło­wieka i źle czują się pozo­sta­wione same sobie. Kotom tej rasy bar­dziej odpo­wiada towa­rzy­stwo ludzi niż zwie­rząt. Dla­tego kon­takt ten pełni zasad­ni­czą rolę w przed­sta­wio­nym bilan­sie przyjemności.

Odpo­czy­nek i sen. Koty uwiel­biają odpo­czy­nek i relaks. Odda­jąc się kil­ku­mi­nu­to­wym drzem­kom, prze­sy­piają ogó­łem około 16–17 godzin na dobę i są naj­więk­szymi śpio­chami wśród ssa­ków. Nie wia­domo za dobrze dla­czego koty wyma­gają tyle snu.

Kot pre­zen­to­wany w naszym przy­padku jest kotem wyka­stro­wa­nym. Zakła­dam, że jest kotem zdro­wym a w jego śro­do­wi­sku nie wystę­pują czyn­niki, które mogłyby wpły­wać nega­tyw­nie na jego nastrój. Zna­cze­nie więc, nie sta­nowi istot­nej czę­ści bilansu.

BILANS PRZYJEMNOSCI PSA RASY YORKSHIRE TERRIER (suczka, 5 lat, wyste­ry­li­zo­wana)

YORKSHIRE TERRIER

YORKSHIRE TERRIER

York­shire teriery nalezą do grupy terie­rów. To psy wyho­do­wane po to, by polo­wać na szkod­niki żyjące w norach. Jak żyją dziś? Według kla­sy­fi­ka­cji FCI nie pod­le­gają pró­bom pracy, skoń­czyły na salo­nach.
Pię­cio­letni York to doj­rzały pies. Naj­więk­szą rolę w spo­rzą­dzo­nym przeze mnie bilan­sie przy­jem­no­ści peł­nią zabawy łowiec­kie (praca węchem, tro­pie­nie) oraz wysi­łek fizyczny (ćwi­cze­nia, ruch)
Yorki to psy nie­zwy­kle aktywne i ener­giczne, potrze­bują spo­rej dawki ruchu w ciągu dnia. Potrze­bują czasu i prze­strzeni aby wyła­do­wać swoja energię.

Potrze­bują rów­nież ćwi­czyć swoje zmy­sły – to prze­cież psy stwo­rzone do tro­pie­nia. Nawet dzi­siaj mogą peł­nić rolę tro­pi­cieli gry­zoni. Zmy­sły potrze­bują tyle samo ćwi­czeń co mię­śnie i kości. Ćwi­cze­nia zmy­słów można z powo­dze­niem sto­so­wać nawet w domo­wych warun­kach – cho­wa­jąc zabawki, karmę i pozwa­la­jąc Yor­kowi węszyć i odnaj­dy­wać przedmioty.

Ważną rolę peł­nią także kon­takty socjalne z czło­wie­kiem, to pies towa­rzy­ski. York jest psem lubią­cym tulić się w ramio­nach swej pani lub pana. Jest dosko­na­łym kom­pa­nem zabaw, wycie­czek.
Stró­żo­wa­nie i szcze­ka­nie rów­nież w życiu Yor­kow pełni dużą rolę. Szczę­kają dosyć czę­sto, będą stró­żo­wały i bro­niły swo­jego tery­to­rium. Gło­śnym szcze­ka­niem dają znać o poja­wie­niu się obcych w obrę­bie tery­to­rium domostwa.

Jedze­nie jak i wypo­czy­nek nie peł­nią już tak dużej roli w bilan­sie przy­jem­no­ści. Należy rów­nież pamię­tać o fak­cie ste­ry­li­za­cji suki i o tym, że zapo­trze­bo­wa­nie na pokarm po zabiegu jest mniejsze.

„U kon­kret­nych ras, moty­wa­cja do wyko­ny­wa­nia kon­kret­nej rutyny tak jak apor­to­wa­nie czy zaga­nia­nie stada jest tak inten­sywna, że brak moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia tych czyn­no­ści powo­duje fru­stra­cje. Kara­nie za takie natu­ralne zacho­wa­nia może znacz­nie pogor­szyć sytu­ację.” Posia­da­jąc tą jakże klu­czową, ale też moim zda­niem pod­sta­wową wie­dzę, wła­ści­ciele psów i kotów mogliby unik­nąć wielu pro­ble­mów beha­wio­ral­nych, z któ­rymi bory­kają się wła­śnie na sku­tek swo­jej nie­wie­dzy. Warto pamię­tać jed­nak, że bilans przy­jem­no­ści nie jest wyłącz­nie zależny od rasy psa ale rów­nież wieku czy faktu ste­ry­li­za­cji czy kastracji.

Autor: Edyta Gajewska

LITERATURA

KSIĄŻKI
1. Marzena Kaca-Bibrich, „York­shire terier”, Hobby
2. Vicky Halls, „Kocie Tajem­nice”, Galak­tyka
3. Joanna Milewska-Kuncewicz, „Labra­dor Retre­iver”, Mako Press
4. Ursula Birr, „Bor­der Col­lie”, AWM

KURSY
1. Kurs Dyplo­mowy COAPE, Moduł 1

ARTYKUŁY
1. Robert Falconer-Taylor, „Under­stan­ding emotionality”

STRONY INTERNETOWE
1. http://www.natural-pet-care.com/yorkshire-terriers-ultimate-yorkie-report/How-Much-Exercise-Does-Your-Yorkshire-Terrier-Need.php
2. http://www.faunaflora.com.pl/archiwum/2001/pazdziernik/kot.php
3. http://www.kot.adamku.com/sen_kotow.html
4. http://www.kot.adamku.com/burmanski.html
5. http://www.fabcats.org/behaviour/wooleating/article.html
6. http://www.fabcats.org/behaviour/understanding/zoo%20cats.html
7. http://www.gottalovealab.com/aging-labs.html
8. http://www.k9web.com/dog-faqs/breeds/labradors.html
9. http://www.vetopedia.pl/article29-1-Kastracja_i_sterylizacja.html
10. http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=dog+denning&id=93b6d524ad51dd889ffd92d1c9297e6e