WSPÓŁCZYNNIK INBREDU

Rutland Manor — współ­twór­ca rasy, w swo­im pro­gra­mie akcep­tu­je 10% mak­sy­mal­ny wskaź­nik inbre­du. W więk­szo­ści przy­pad­ków jed­nak wskaź­nik ten waha się pomię­dzy 0,5% a 3%. Na tak wyso­ki stan­dard współ­twór­czy­ni pra­co­wa­ła przez ponad 20 lat sta­ran­nie, w odpo­wied­nich odstę­pach cza­su i z kon­kret­nych powo­dów wpro­wa­dza­jąc kon­kret­ne infu­zje.

War­to wspo­mnieć, że wyso­kie współ­czyn­ni­ki inbre­du na któ­re dopusz­cza­ją Związ­ki Kyno­lo­gicz­ne są przy­czy­na tak duże­go odset­ka wad wro­dzo­nych i cho­rób gene­tycz­nych u psów.

Orga­ni­za­cja ALFA EUROPE, któ­ra stoi na stra­ży czy­sto­ści rasy AUSTRALIJSKI LABRADOODLE, nakła­da dosyć rygo­ry­stycz­ne regu­la­cje mają­ce na wzglę­dzie utrzy­ma­nie tych wskaź­ni­ków na tak niskim pozio­mie. Przy­czy­na jest pro­sta — utrzy­ma­nie zdro­wia rasy na tak wyso­kim pozio­mie jak dotych­czas.

Za pomo­cą odpo­wied­nie­go pro­gra­mu, jeste­śmy w sta­nie obli­czyć współ­czyn­nik inbre­du dla każ­de­go kon­kret­ne­go sko­ja­rze­nia.

Współ­czyn­ni­ki Inbre­du pla­no­wa­nych mio­tów Wło­cha­tej Pasji:

1. Rutlands Cara­mel Passion/Rutlands Black Ony­xe    — 2,6%

2. Rutlands Gol­den Glamour/Rutlands Black Ony­xe     — 2,0%

3. Rutlands Gol­den Glamour/Hyland Myst Knos­sos   — 1,0%

4. Wlo­cha­ta Pasja Fili­gree Surprise/Rutlands Black Ony­xe — 2,1%

5. Wlo­cha­ta Pasja Char­ming Mol­ly — ze wzglę­du na bli­ski sto­pień pokre­wień­stwa nie może być kry­ta psem z naszej hodow­li w związ­ku z czym szu­ka­my dla niej part­ne­ra, tak aby sto­pień inbre­du był rów­nie niski jak w powyż­szych sko­ja­rze­niach.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce