PROGRAM SZCZEPIEŃ I ODROBACZANIA

Po uro­dze­niu szcze­nię­ta są chro­nio­ne przez prze­ciw­cia­ła zawar­te w mat­czy­nym mle­ku (tzw. sia­ra). Następ­nie przy­cho­dzi okres, kie­dy prze­ciw­cia­ła te prze­sta­ją uod­par­niać malu­chy a one nie są w sta­nie same wytwo­rzyć odpor­no­ści. W tym okre­sie wła­śnie powin­ni­śmy je zaszcze­pić. Poni­żej przed­sta­wiam plan szcze­pień, któ­ry jest sto­so­wa­ny we Wło­cha­tej Pasji (i powi­nien być kon­ty­nu­owa­ny przez wła­ści­cie­la, po opusz­cze­niu hodow­li przez szcze­nia­ka).

6-tydzień — NOBIVAC PUPPY DP (nosów­ka i par­wo­wi­ro­za)

9-tydzień – NOBIVAC DHP­PiL (nosów­ka, par­wo­wi­ro­za, zapa­le­nie wątro­by – cho­ro­ba Rubar­tha, para­in­flu­en­za, lep­to­spi­ro­za)

12-tydzień — NOBIVAC DHP­PiL (nosów­ka, par­wo­wi­ro­za, zapa­le­nie wątro­by – cho­ro­ba Rubar­tha, para­in­flu­en­za, lep­to­spi­ro­za)

14–15 tydzień – szcze­pie­nie prze­ciw­ko wście­kliź­nie

Po roku powtó­rze­nie szcze­pie­nia prze­ciw wście­kliź­nie

Po roku od ostat­niej szcze­pion­ki NOBIVAC DHP­PiL — powtó­rze­nie tej szcze­pion­ki.

Odro­ba­cza­nie

  • szcze­nię­ta 2−4−8 tydz. życia
  • psy do 6 mies co 4 tygo­dnie
  • psy doro­słe co 3 mies

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce