PROGRAM SZCZEPIEŃ I ODROBACZANIA

Po uro­dze­niu szcze­nięta są chro­nione przez prze­ciw­ciała zawarte w mat­czy­nym mleku (tzw. siara). Następ­nie przy­cho­dzi okres, kiedy prze­ciw­ciała te prze­stają uod­par­niać malu­chy a one nie są w sta­nie same wytwo­rzyć odpor­no­ści. W tym okre­sie wła­śnie powin­ni­śmy je zaszcze­pić. Poni­żej przed­sta­wiam plan szcze­pień, który jest sto­so­wany we Wło­cha­tej Pasji (i powi­nien być kon­ty­nu­owany przez wła­ści­ciela, po opusz­cze­niu hodowli przez szczeniaka).

6-tydzień — NOBIVAC PUPPY DP (nosówka i parwowiroza)

9-tydzień – NOBIVAC DHP­PiL (nosówka, par­wo­wi­roza, zapa­le­nie wątroby – cho­roba Rubar­tha, para­in­flu­enza, leptospiroza)

12-tydzień — NOBIVAC DHP­PiL (nosówka, par­wo­wi­roza, zapa­le­nie wątroby – cho­roba Rubar­tha, para­in­flu­enza, leptospiroza)

14–15 tydzień – szcze­pie­nie prze­ciwko wściekliźnie

Po roku powtó­rze­nie szcze­pie­nia prze­ciw wściekliźnie

Po roku od ostat­niej szcze­pionki NOBIVAC DHP­PiL — powtó­rze­nie tej szczepionki.

Odro­ba­cza­nie

  • szcze­nięta 2−4−8 tydz. życia
  • psy do 6 mies co 4 tygodnie
  • psy doro­słe co 3 mies

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce