GWARANCJA ZDROWIA

Choć dys­pla­zja sta­wów bio­dro­wych wystę­pu­je zarów­no u pudli, jak i labra­do­rów, to u psów pocho­dzą­cych z linii Rutland jest rzad­ko­ścią. Na mniej wię­cej sie­dem tysię­cy wyho­do­wa­nych szcze­niąt u nie­speł­na dwu­dzie­stu stwier­dzo­no dys­pla­zję. Wszyst­kie psy hodow­la­ne pod­da­wa­ne są testom DNA na nosi­ciel­stwo genu odpo­wie­dzial­ne­go za postę­pu­ją­cy zanik siat­ków­ki (PRA), dys­pla­zję sta­wów bio­dro­wych czy łok­cio­wych oraz Von Hillebrand’s Dise­ase Type I.
Wyni­ki powyż­szych badań wyka­za­ły, że wszyst­kie suki i repro­duk­tor Wło­cha­tej Pasji są wol­ne od wad. Wyni­ki testów dostęp­ne u hodow­cy.

Jako hodow­ca Austra­lij­skich Labra­do­odli zobo­wią­zu­ję się hodo­wać zdro­we, wol­ne od wad gene­tycz­nych, pra­wi­dło­wo zso­cja­li­zo­wa­ne psy. Do roz­ro­du dopusz­czam tyl­ko te psy i suki, któ­rych odpo­wied­nie testy potwier­dza­ją, iż są one wol­ne od wad gene­tycz­nych.

Jeste­śmy na tyle pew­ni swo­ich psów, iż każ­de­go szcze­nia­ka wypo­sa­ża­my w tzw. „Gwa­ran­cję zdro­wia” obej­mu­ją­cą wady gene­tycz­ne i wro­dzo­ne.

Jeże­li u Two­je­go Labra­do­odla zosta­nie zdia­gno­zo­wa­na cho­ro­ba gene­tycz­na, bie­rze­my na sie­bie pęł­ną odpo­wie­dzial­ność.

Gwa­ran­cja jest udzie­la­na wyłącz­nie ory­gi­nal­ne­mu kupu­ją­ce­mu i nie pod­le­ga trans­fe­ro­wi kolej­ne­mu wła­ści­cie­lo­wi

Nie pono­si­my jed­nak odpo­wie­dzial­no­ści za żad­ne cho­ro­by czy śmierć zwie­rzę­cia spo­wo­do­wa­ne nie­do­pa­trze­nia­mi ze stro­ny wła­ści­cie­li. Np. te spo­wo­do­wa­ne bra­kiem szcze­pień, cho­ro­ba­mi prze­no­szo­ny­mi przez paso­ży­ty zewnętrz­ne i wewnętrz­ne czy zbyt dużym eks­plo­ato­wa­niem psa w okre­sie szcze­nię­cym. Dla­te­go też chcąc się upew­nić, iż naszym szcze­nię­tom zapew­nia­na jest wła­ści­wa opie­ka, pra­wi­dło­we żywie­nie, przez pierw­sze lata odwie­dza­my wła­ści­cie­li, któ­rzy z kolei są zobo­wią­za­ni umoż­li­wić nam taką wizy­tę.

Peł­ny tekst gwa­ran­cji i kon­trak­tu dostęp­ny przy zaku­pie szcze­nia­ka.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce