WYSIŁEK FIZYCZNY

Regu­lar­ne ćwi­cze­nia są koniecz­ne nie tyl­ko dla zdro­wia ogól­ne­go. Dzię­ki ćwi­cze­niom szcze­nię­ta wyra­bia­ją moc­ne mię­śnie, kości i sta­wy. Ćwi­cze­nia fizycz­ne sty­mu­lu­ją prze­pływ tle­nu w orga­ni­zmie, któ­ry wzbo¬gaca krew. Krew z kolei dostar­cza war­to­ści odżyw­czych całe­mu orga­ni­zmo­wi.
Nie­jed­no­krot­nie spo­tka­łam się z pyta­niem — ile i jak czę­sto pozwa­lać swo­je­mu psu na wysi­łek fizycz­ny w cią­gu dnia.
A to zale­ży — głów­nie od wie­ku oraz rodza­ju wysił­ku.
Jeże­li pozwa­la­my swo­je­mu psu bie­gać bez smy­czy — szcze­nię samo będzie regu­lo­wa­ło ilość wysił­ku, decy­du­jąc się na odpo­czy­nek wte­dy gdy poczu­je się zmę­czo­ne. Ruchy jakie wyko­nu­je w tym cza­sie pies nie są jed­no­staj­ne (w prze­ci­wień­stwie do cho­dze­nia na smy­czy), pies bie­ga, ska­cze, idzie w jed­nym kie­run­ku potem zawra­ca.
W trak­cie spa­ce­ru na smy­czy z kolei musi­my pamię­tać, że szcze­nię uży­wa nie­ustan­nie tego same­go „zesta­wu” mię­śni, ścię­gien i wię­za­deł w powta­rza­ją­cym cią­głym ruchu. Poru­sza­nie się w ten spo­sób przez dłuż­szy okres cza­su może pro­wa­dzić do cią­głych nad­wy­rę­żeń. Nie­doj­rza­łe sta­wy, rów­nież mogą zostać nara­żo­ne na nie­od­wra­cal­ne uszko­dze­nia.
Co ze ska­ka­niem (rozu­mia­nym jako wska­ki­wa­nie i zeska­ki­wa­nie z róż­nych obiek­tów)? Gene­ral­nie nie jest ono pole­ca­ne dla szcze­nia­ka poni­żej dwu­na­ste­go mie­sią­ca życia. Do tego cza­su sta­wy, mię­śnie, ścię­gna i wię­za­dła nie są doj­rza­łe, dla­te­go takie­go rodza­ju wysi­łek musi być kon­tro­lo­wa­ny.

Jak więc daw­ko­wać cho­dze­nie na smy­czy sto­sow­nie do wie­ku szcze­nia­ka?
• W wie­ku od trzech do czte­rech mie­się­cy spa­ce­ry nie powin­ny być dłuż­sze niż dzie­sięć minut każ­dy
• W wie­ku od czte­rech do sze­ściu mie­się­cy nie prze­kra­czaj­my 15 minut dla każ­dej sesji
• Od sze­ściu do dwu­na­stu mie­się­cy, każ­da sesja niech nie prze­kra­cza trzy­dzie­stu minut
• W wie­ku dwu­na­stu mie­się­cy może­my sobie pozwo­lić na dłuż­sze spa­ce­ry a nawet jog­ging.

UWAGA!
Szcze­nię­ta poni­żej dwu­na­ste­go mie­sią­ca życia nie powin­ny bie­gać po scho­dach, wska­ki­wać i zeska­ki­wać z wyso­kich przed­mio­tów. Cią­głe bie­ga­nie i ska­ka­nie na obiek­ty przed osią­gnię­ciem doj­rza­ło­ści może dopro­wa­dzić do dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych lub łok­cio­wych.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce