WYSIŁEK FIZYCZNY

Regu­larne ćwi­cze­nia są konieczne nie tylko dla zdro­wia ogól­nego. Dzięki ćwi­cze­niom szcze­nięta wyra­biają mocne mię­śnie, kości i stawy. Ćwi­cze­nia fizyczne sty­mu­lują prze­pływ tlenu w orga­ni­zmie, który wzbo¬gaca krew. Krew z kolei dostar­cza war­to­ści odżyw­czych całemu orga­ni­zmowi.
Nie­jed­no­krot­nie spo­tka­łam się z pyta­niem — ile i jak czę­sto pozwa­lać swo­jemu psu na wysi­łek fizyczny w ciągu dnia.
A to zależy — głów­nie od wieku oraz rodzaju wysiłku.
Jeżeli pozwa­lamy swo­jemu psu bie­gać bez smy­czy — szcze­nię samo będzie regu­lo­wało ilość wysiłku, decy­du­jąc się na odpo­czy­nek wtedy gdy poczuje się zmę­czone. Ruchy jakie wyko­nuje w tym cza­sie pies nie są jed­no­stajne (w prze­ci­wień­stwie do cho­dze­nia na smy­czy), pies biega, ska­cze, idzie w jed­nym kie­runku potem zawraca.
W trak­cie spa­ceru na smy­czy z kolei musimy pamię­tać, że szcze­nię używa nie­ustan­nie tego samego „zestawu” mię­śni, ścię­gien i wię­za­deł w powta­rza­ją­cym cią­głym ruchu. Poru­sza­nie się w ten spo­sób przez dłuż­szy okres czasu może pro­wa­dzić do cią­głych nad­wy­rę­żeń. Nie­doj­rzałe stawy, rów­nież mogą zostać nara­żone na nie­od­wra­calne uszko­dze­nia.
Co ze ska­ka­niem (rozu­mia­nym jako wska­ki­wa­nie i zeska­ki­wa­nie z róż­nych obiek­tów)? Gene­ral­nie nie jest ono pole­cane dla szcze­niaka poni­żej dwu­na­stego mie­siąca życia. Do tego czasu stawy, mię­śnie, ścię­gna i wię­za­dła nie są doj­rzałe, dla­tego takiego rodzaju wysi­łek musi być kontrolowany.

Jak więc daw­ko­wać cho­dze­nie na smy­czy sto­sow­nie do wieku szcze­niaka?
• W wieku od trzech do czte­rech mie­sięcy spa­cery nie powinny być dłuż­sze niż dzie­sięć minut każdy
• W wieku od czte­rech do sze­ściu mie­sięcy nie prze­kra­czajmy 15 minut dla każ­dej sesji
• Od sze­ściu do dwu­na­stu mie­sięcy, każda sesja niech nie prze­kra­cza trzy­dzie­stu minut
• W wieku dwu­na­stu mie­sięcy możemy sobie pozwo­lić na dłuż­sze spa­cery a nawet jogging.

UWAGA!
Szcze­nięta poni­żej dwu­na­stego mie­siąca życia nie powinny bie­gać po scho­dach, wska­ki­wać i zeska­ki­wać z wyso­kich przed­mio­tów. Cią­głe bie­ga­nie i ska­ka­nie na obiekty przed osią­gnię­ciem doj­rza­ło­ści może dopro­wa­dzić do dys­pla­zji sta­wów bio­dro­wych lub łokciowych.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce