PIELĘGNACJA OKRYWY WŁOSOWEJ (GROOMING)

Sierść szcze­nia­ka jest bar­dzo pro­sta w pie­lę­gna­cji. Wystar­czy prze­cze­sać ją co jakiś czas. Jed­nak­że po ok. 10 mie­sią­cach życia szcze­nię­ta zaczy­na­ją zmie­niać sza­tę i wte­dy wyma­ga ona wię­cej uwa­gi. Nawet 2–3 razy w tygo­dniu.

Narzę­dzia, któ­rych uży­wam w celu pie­lę­gna­cji sza­ty to:
1. Golar­ka
2. Szczot­ka Pudlów­ka (Dog­gy Man – naj­lep­sza pudlów­ka jaka mia­łam oka­zję uży­wać)
3. Fil­cak
4. Nożycz­ki
5. Dega­żów­ki

Accessories

Acces­so­ries

Gło­wa – nale­ży nadać jej okrą­gły kształt. Bro­dę obci­na­my do śred­niej dłu­go­ści i rów­nież kształ­tu­je­my ją na owal. Psu nale­ży obci­nać grzyw­kę tak aby nie zakry­wa­ła ona oczu. Sierść na kufie powin­na być skró­co­na nada­jąc jej okrą­gły kształt.

Shaping beard

Sha­ping beard

Shaping beard

Sha­ping beard

Cutting Bangs

Cut­ting Bangs

Oczy – sierść rosną­ca na kufie (w oko­li­cach oczu) powin­na być przy­ci­na­na, taka by nie wcho­dzi­ła do oczu. Brud­na sierść dosta­ją­ca się do oczu może powo­do­wać ich infek­cje.

Hair on the muzzle

Hair on the muz­zle

Done

Done

Done

Done

Uszy – powin­ny być czysz­czo­ne raz w tygo­dniu. Sierść moż­na zgo­lić lub obciąć w kie­run­ku od jed­ne­go do dru­gie­go ucha na szyi. W ten spo­sób zapew­ni­my dopływ powie­trza do uszu.

Clean and shaved ear

Cle­an and sha­ved ear

Shaved throat

Sha­ved thro­at

Pachwi­ny – w tej oko­li­cy sierść może się koł­tu­nić. Kie­dy pies się poru­sza ocie­ra noga­mi o klat­kę pier­sio­wą, brzuch. Moż­na skró­cić sierść w pachwi­nach do 1–2 cm aby unik­nąć koł­tu­nie­niu się.

Łapy – sierść nie powin­na wyra­stać poza dłu­gość łap. Musi być ona skra­ca­na miej­scu gdzie łapy się koń­czą. Sierść wyra­sta­ją­ca spo­mię­dzy „podu­szek” musi zostać wycię­ta (przy uży­ciu noży­czek dla dzie­ci z zaokrą­glo­ny­mi koń­ca­mi). W ten spo­sób bło­to czy śnieg nie będzie lepił się do wło­sów.

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

hair in between

hair in betwe­en

properly cut

pro­per­ly cut

Jak cze­sać psa – uży­waj tzw. szczot­ki “slic­ker brush”, jest ona stwo­rzo­na spe­cjal­nie do sier­ści pudli. Usy­tu­owa­na jest ona na podusz­ce któ­ra „pra­cu­je” pod­czas cze­sa­nia tak żeby nie zra­nić psa. Musisz pamię­tać aby zacząć od brzu­cha i cze­sać w kie­run­ku krę­go­słu­pa (nie na odwrót) . Zaczy­nasz od dołu, z małą par­tia sier­ści, po tro­chu ubie­ra­jąc wło­sów z góry. I tak aż dotrzesz do samej góry. W ten spo­sób możesz być pew­ny, że cała sierść zosta­ła prze­cze­sa­na. Gdy­byś zaczął od krę­go­słu­pa, nie dotarł­byś do sier­ści, któ­ra jest pod spodem.

slicker brush

slic­ker brush

Start from the bottom

Start from the bot­tom

move up

move up

Jeże­li zlo­ka­li­zu­jesz małe­go koł­tu­na lub jeże­li zauwa­żysz, że sta­ra sierść zle­pia sie z nową a koł­tun zaczy­na dopie­ro się two­rzyć, to czas aby ja prze­rze­dzić. W tym celu moż­na użyć fil­ca­ka. Jeże­li nato­miast koł­tun jest więk­szy – wyma­ga on bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nej ręki. Nigdy nie kąp swo­je­go psa przed usu­nię­ciem koł­tu­nów oraz przed roz­cze­sa­niem jego sier­ści. Jeże­li to zro­bisz koł­tu­ny się utrwa­la i nie będzie dało się ich usu­nąć.
Po wyką­pa­niu możesz użyć sprayu prze­ciw­ko koł­tu­nie­niu się sier­ści. Odświe­ża on sierść i zapo­bie­ga koł­tu­nie­niu. Jeże­li spry­skasz nim psa po cze­sa­niu sierść skrę­ci się na nowo.

Anti-mating spray

Anti-mating spray

Pod­czas kąpa­nia i wycie­ra­nia psa ręcz­ni­kiem nie sto­suj okręż­nych ruchów ponie­waż skoł­tu­nisz sierść. Dzień lub dwa dni po wyką­pa­niu psa, roz­czesz jego sierść ponie­waż wyschnię­te locz­ki zaczną się skle­jać.
Wszy­scy wła­ści­cie­le Labra­do­odle dosta­ną krót­kie fil­mi­ki video instru­ują­ce jak wła­ści­wie cze­sać i usu­wać koł­tu­ny. Fil­my są w trak­cie przy­go­to­wa­nia i będą goto­we wkrót­ce.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce