PIELĘGNACJA OKRYWY WŁOSOWEJ (GROOMING)

Sierść szcze­niaka jest bar­dzo pro­sta w pie­lę­gna­cji. Wystar­czy prze­cze­sać ją co jakiś czas. Jed­nakże po ok. 10 mie­sią­cach życia szcze­nięta zaczy­nają zmie­niać szatę i wtedy wymaga ona wię­cej uwagi. Nawet 2–3 razy w tygodniu.

Narzę­dzia, któ­rych uży­wam w celu pie­lę­gna­cji szaty to:
1. Golarka
2. Szczotka Pudlówka (Doggy Man – naj­lep­sza pudlówka jaka mia­łam oka­zję uży­wać)
3. Fil­cak
4. Nożyczki
5. Degażówki

Accessories

Acces­so­ries

Głowa – należy nadać jej okrą­gły kształt. Brodę obci­namy do śred­niej dłu­go­ści i rów­nież kształ­tu­jemy ją na owal. Psu należy obci­nać grzywkę tak aby nie zakry­wała ona oczu. Sierść na kufie powinna być skró­cona nada­jąc jej okrą­gły kształt.

Shaping beard

Sha­ping beard

Shaping beard

Sha­ping beard

Cutting Bangs

Cut­ting Bangs

Oczy – sierść rosnąca na kufie (w oko­li­cach oczu) powinna być przy­ci­nana, taka by nie wcho­dziła do oczu. Brudna sierść dosta­jąca się do oczu może powo­do­wać ich infekcje.

Hair on the muzzle

Hair on the muzzle

Done

Done

Done

Done

Uszy – powinny być czysz­czone raz w tygo­dniu. Sierść można zgo­lić lub obciąć w kie­runku od jed­nego do dru­giego ucha na szyi. W ten spo­sób zapew­nimy dopływ powie­trza do uszu.

Clean and shaved ear

Clean and sha­ved ear

Shaved throat

Sha­ved throat

Pachwiny – w tej oko­licy sierść może się koł­tu­nić. Kiedy pies się poru­sza ociera nogami o klatkę pier­siową, brzuch. Można skró­cić sierść w pachwi­nach do 1–2 cm aby unik­nąć koł­tu­nie­niu się.

Łapy – sierść nie powinna wyra­stać poza dłu­gość łap. Musi być ona skra­cana miej­scu gdzie łapy się koń­czą. Sierść wyra­sta­jąca spo­mię­dzy „podu­szek” musi zostać wycięta (przy uży­ciu noży­czek dla dzieci z zaokrą­glo­nymi koń­cami). W ten spo­sób błoto czy śnieg nie będzie lepił się do włosów.

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

hair in between

hair in between

properly cut

pro­perly cut

Jak cze­sać psa – uży­waj tzw. szczotki “slic­ker brush”, jest ona stwo­rzona spe­cjal­nie do sier­ści pudli. Usy­tu­owana jest ona na poduszce która „pra­cuje” pod­czas cze­sa­nia tak żeby nie zra­nić psa. Musisz pamię­tać aby zacząć od brzu­cha i cze­sać w kie­runku krę­go­słupa (nie na odwrót) . Zaczy­nasz od dołu, z małą par­tia sier­ści, po tro­chu ubie­ra­jąc wło­sów z góry. I tak aż dotrzesz do samej góry. W ten spo­sób możesz być pewny, że cała sierść została prze­cze­sana. Gdy­byś zaczął od krę­go­słupa, nie dotarł­byś do sier­ści, która jest pod spodem.

slicker brush

slic­ker brush

Start from the bottom

Start from the bottom

move up

move up

Jeżeli zlo­ka­li­zu­jesz małego koł­tuna lub jeżeli zauwa­żysz, że stara sierść zle­pia sie z nową a koł­tun zaczyna dopiero się two­rzyć, to czas aby ja prze­rze­dzić. W tym celu można użyć fil­caka. Jeżeli nato­miast koł­tun jest więk­szy – wymaga on bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nej ręki. Nigdy nie kąp swo­jego psa przed usu­nię­ciem koł­tu­nów oraz przed roz­cze­sa­niem jego sier­ści. Jeżeli to zro­bisz koł­tuny się utrwala i nie będzie dało się ich usu­nąć.
Po wyką­pa­niu możesz użyć sprayu prze­ciwko koł­tu­nie­niu się sier­ści. Odświeża on sierść i zapo­biega koł­tu­nie­niu. Jeżeli spry­skasz nim psa po cze­sa­niu sierść skręci się na nowo.

Anti-mating spray

Anti-mating spray

Pod­czas kąpa­nia i wycie­ra­nia psa ręcz­ni­kiem nie sto­suj okręż­nych ruchów ponie­waż skoł­tu­nisz sierść. Dzień lub dwa dni po wyką­pa­niu psa, roz­czesz jego sierść ponie­waż wyschnięte loczki zaczną się skle­jać.
Wszy­scy wła­ści­ciele Labra­do­odle dostaną krót­kie fil­miki video instru­ujące jak wła­ści­wie cze­sać i usu­wać koł­tuny. Filmy są w trak­cie przy­go­to­wa­nia i będą gotowe wkrótce.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce