DIETA

Aby szcze­nię było zdro­we i dobrze się roz­wi­ja­ło musi­my zadbać o odpo­wied­nią die­tę dla nie­go. Co to zna­czy odpo­wied­nia die­ta? To zna­czy dostar­cza­nie wszyst­kich skład­ni­ków pokar­mo­wych – pro­te­in, węglo­wo­da­nów, tłusz­czów, wita­min, ami­no­kwa­sów i wody w odpo­wied­nich ilo­ściach i pro­por­cjach wzglę­dem sie­bie.
Wyróż­nia­my nastę­pu­ją­ce rodza­je diet:

1. Goto­wa­ne – przy­go­to­wy­wa­ne przez wła­ści­cie­la
2. BARF
3. Kar­my komer­cyj­ne

Czę­sto jestem pyta­na, któ­ry z tych rodza­jów kar­mie­nia jest naj­lep­szy. Nie mogę jed­no­znacz­nie udzie­lić Ci odpo­wie­dzi na pyta­nie, któ­ra die­ta będzie naj­od­po­wied­niej­sza dla Two­je­go psa. Wybór nale­ży do Cie­bie nato­miast ja mogę udzie­lić paru cen­nych wska­zó­wek.

1. Die­ta goto­wa­na – zanim zde­cy­du­jesz się na ten spo­sób odży­wia­nia Two­je­go psa musisz zda­wać sobie spra­wę, że peł­no­war­to­ścio­wy posi­łek dla psa nie skła­da się jedy­nie w 13 z ryżu, 13 z mię­sa i 13 z warzyw. Pra­wi­dło­wo przy­go­to­wa­na die­ta goto­wa­na jest cza­so­chłon­na i wyma­ga dużej wie­dzy na temat żywie­nia aby zapew­nić zbi­lan­so­wa­ne por­cje skład­ni­ków: np. choć mię­so jest źró­dłem pro­te­in, ma mało wap­nia. Samo doda­nie wap­nia nie wystar­cza. Skład­ni­ki mine­ral­ne są ze sobą wza­jem­nie powią­za­ne. Wapń i fos­for stwo­rzy­ły takie powią­za­nie w pro­ce­sie for­mo­wa­nia kości i zębów, jed­nak wyma­ga to ich odpo­wied­nich pro­por­cji.
Chcąc sto­so­wać tą wła­śnie die­tę, musisz dokład­nie sto­so­wać się do prze­pi­sów kuli­nar­nych stwo­rzo­nych przez spe­cja­li­stów. Die­ta goto­wa­na jest sto­so­wa­na czę­sto jako die­ta eli­mi­na­cyj­na w przy­pad­ku aler­gii pokar­mo­wych.

2. BARF – die­ta opar­ta na suro­wym pokar­mie (suro­we warzy­wa, owo­ce, jaja, mię­so, kości itd.)
Zanim zde­cy­du­jesz się na ten rodzaj die­ty musisz wie­dzieć, że nie wystar­czy podać psu suro­we mię­so i kości aby zapew­nić mu zbi­lan­so­wa­ny posi­łek. Piszę o tym gdyż spo­tka­łam wie­lu hodow­ców, wła­ści­cie­li psów któ­rzy kar­mią swo­je­go psa suro­wym mię­sem i kość­mi, nie dostar­cza­jąc mu wię­cej skład­ni­ków pokar­mo­wych. Nie jest to odpo­wied­ni spo­sób postę­po­wa­nia. Chcąc kar­mić psa die­tą BARF nale­ży korzy­stać z prze­pi­sów BARFA. Pyta­nie czy masz na to czas i wystar­cza­ją­cą wie­dzę?

3. Kar­my komer­cyj­ne. Kar­my komer­cyj­ne to kom­plet­ne kar­my nad któ­ry­mi pra­co­wa­li spe­cja­li­ści. Pro­por­cje tych karm są usta­la­ne na pod­sta­wie wie­lo­let­nich badań. Kom­plet­ne kar­my komer­cyj­ne takie wła­śnie są – KOMPLETNE. Nie nale­ży ich niczym uzu­peł­niać, gdyż jedy­nie zabu­rza­my die­tę nasze­go psa, powo­du­jąc u nie­go pro­ble­my medycz­ne a nie­jed­no­krot­nie i beha­wio­ral­ne. Ale czy wszy­scy pro­du­cen­ci karm napraw­dę przy­go­to­wu­ją ją z myślą o naszych psach? Otóż nie – dla­te­go nale­ży nauczyć się czy­tać ety­kie­ty z karm. Poni­żej kil­ka wska­zó­wek:
— Skład­ni­ki wymie­nio­ne na ety­kie­cie muszą być wymie­nio­ne w kolej­no­ści wago­wej ( tych któ­rych jest naj­wię­cej są wymie­nio­ne w pierw­szej kolej­no­ści). Liczy się zazwy­czaj pierw­sze 3–5 skład­ni­ków (do skład­ni­ka, o któ­rym wie­my, że w kar­mie jest nie­wie­le — zazwy­czaj jest to tłuszcz lub algi).
— Biał­ko ze zbo­ża jest dużo mniej przy­swa­jal­ne przez orga­nizm, dla­te­go zbóż powin­no być jak naj­mniej a naj­le­piej jeże­li są wyeli­mi­no­wa­ne cał­ko­wi­cie i zastą­pio­ne owo­ca­mi i warzy­wa­mi
— Zbo­że to węglo­wo­da­ny w ilo­ści olbrzy­miej. Jeśli już zbo­że jest to akcep­tu­je­my peł­ne ziar­na
— Uwa­ga na tak­ty­ki pro­du­cen­tów karm

a) dzie­le­nie skład­ni­ków pokar­mo­wych na mniej­sze. Pro­du­cen­ci czę­sto chcą ukryć ogrom­ną ilość zbóż w kar­mie – tak aby te nie znaj­do­wa­ły się na pozy­cji czo­ło­wej listy. Podzie­lo­ne zbo­ża tra­fia­ją na dal­szą część listy spra­wia­jąc wra­że­nie, że nie jest ich dużo. Tym cza­sem gdy­by je zsu­mo­wać nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią 50–80% kar­my.
b) Czy rze­czy­wi­ście mię­sa wymie­nio­ne­go na pierw­szej pozy­cji zawsze jest naj­wię­cej? Otóż nie – nale­ży pamię­tać że skład­ni­ki są ważo­ne przed pro­duk­cją, w trak­cie któ­rej tra­cą całą zawar­tość wody – ok. 80% (dla mię­sa). W związ­ku z czym jeże­li pro­du­cent piszę, że jagnię­ci­ny w kar­mie jest 20% nale­ży wie­dzieć że po obrób­ce tra­ci ono wodę i spa­da na dal­szą część listy. Dehy­tra­ty­zo­wa­ne mię­so i mącz­ka z mię­sa nie tra­cą w obrób­ce wody w związ­ku z tym jest ich tyle ile pisze pro­du­cent.

- Mię­so musi być wia­do­me­go pocho­dze­nia (mię­so z kur­cza­ka, jagnię­ci­ny, kró­li­ka, indy­ka itp.). Nie kupuj­my karm na któ­rych piszę mię­so ze zwie­rząt – de fac­to nie wie­my skąd pocho­dzi
— Uni­ka­my pro­duk­tów któ­rych pocho­dze­nie jest nie­okre­ślo­ne. Podob­nie z utwar­dza­cza­mi, aro­ma­ta­mi, kon­ser­wan­ta­mi, sło­dzi­ka­mi (Związ­ki typu BHT, BHA, Etho­xy­qu­in, Pro­pyl Gal­la­te) są bez­względ­nie zaka­za­ne dla ludzi. Wymo­gi nie nakła­da­ją na pro­du­cen­tów karm zamiesz­cze­nia kon­ser­wan­tów uży­tych do pół­pro­duk­tów. Pro­du­cen­ci karm muszą poda­wać jedy­nie to co doda­ją sami. Szcze­gól­nie trze­ba uwa­żać na kar­my z ryb – te kon­ser­wo­wa­ne są naj­czę­ściej. Szu­kać na pro­duk­tach wyraź­nych dekla­ra­cji nie sto­so­wa­nia kon­ser­wan­tów.
Dla zain­te­re­so­wa­nych test karm znaj­du­je się poni­żej:
W tym opra­co­wa­niu nie sku­pia­łam się na szcze­gó­ło­wym opi­sa­niu każ­de­go ze spo­so­bów odży­wia­nia. Chcia­łam jedy­nie zain­te­re­so­wać czy­tel­ni­ka tak aby dalej mógł on się­gnąć do źró­deł i sam wni­kli­wie zapo­znać się z tak obszer­nym tema­tem jakim jest pra­wi­dło­we odży­wia­nie psa.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce