WZORZEC RASY

Stan­dard rasy to wzór któ­ry opi­su­je ide­al­ne cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne: tem­pe­ra­ment i wygląd. I wła­ści­wie bar­dzo nie­wie­le psów speł­nia w peł­nym zakre­sie wszyst­kie wytycz­ne okre­ślo­ne we wzor­cu rasy. Rów­nież Austra­lij­ski Labra­do­odle nie jest tutaj wyjąt­kiem.

Auten­tycz­ny Austra­lij­ski Labra­do­odle nie jest reje­stro­wa­ny przez Zwią­zek Kyno­lo­gicz­ny, nato­miast jest reje­stro­wa­ny przez orga­ni­za­cję ALFA EUROPE. Orga­ni­za­cja ta stoi na stra­ży czy­sto­ści rasy, poprzez wyty­cza­nie bar­dzo rygo­ry­stycz­nych kodów etycz­nych dla hodow­ców w niej zrze­szo­nych. ALFA EUROPE dopeł­nia wszyst­kich koniecz­nych for­mal­no­ści, tak aby w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, w celach dopeł­nie­nia pro­ce­dur reje­stra­cyj­nych, prze­ka­zać całą doku­men­ta­cję Związ­ko­wi Kyno­lo­gicz­ne­mu.

Oczy­wi­ście feno­ty­pem nie jest jedy­nie pies o okre­ślo­nej budo­wa jego cia­ła czy okry­wie wło­so­wej. Jego wital­ność, hipo­aler­gicz­ny poten­cjał i cha­rak­ter są waż­niej­sze a niże­li jego wygląd.
W Anglii i Sta­nach Zjed­no­czo­nych (jak to może­my zaob­ser­wo­wać w FCI) wid­nie­ją róż­ne wzor­ce poszcze­gól­nych ras.

ALFA-EUROPE popie­ra wzo­rzec rasy, któ­ry wysto­so­wa­ła jed­na z zało­ży­cie­lek rasy: Bever­ly Man­ners.
Opi­sa­ny wzo­rzec rasy aktu­al­nie jest tłu­ma­czo­ny na język angiel­ski, z któ­re­go zosta­nie prze­tłu­ma­czo­ny na język pol­ski. Jego peł­na wer­sja opu­bli­ko­wa­na jest tutaj:

http://www.alfa-europe.org/NL/rasstandaard.htm

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce