DLACZEGO AUSTRALIJSKI LABRADOODLE?

Austra­lij­ski Labra­do­odle — nowa rasa bar­dzo szyb­ko zyska­ła popu­lar­ność — szcze­gól­nie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, gdzie dziś jest nume­rem 3 na liście naj­bar­dziej popu­lar­nych ras.  Prak­tycz­nie w cią­gu jed­nej nocy licz­ba hodow­ców Labra­do­odli wyro­sło jak grzy­by po desz­czu.

Chcia­ła­bym jed­nak zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, na to jak bar­dzo waż­nym jest odróż­nić Labra­do­odla od Austra­lij­skie­go Labra­do­odla.

Zało­że­niem więk­szo­ści nowych hodow­ców nie­ste­ty, było osią­gnię­cie zysku w moż­li­wie jak naj­szyb­szym cza­sie. Wie­lu chcia­ło osią­gnąć to, do cze­go twór­cy rasy (Austra­lij­skich Labra­do­odle) docho­dzi­li lata­mi — ba! nadal docho­dzą — prze­cież bada­nia nadal trwa­ją.

Czy fak­tycz­nie moż­na „sko­pio­wać” w tak krót­kim okre­sie cza­su coś, nad czym pre­kur­so­rzy pra­co­wa­li ponad 20 lat?

Dwa głów­ne Cen­tra Badaw­cze — Rutland Manor i Tegan Park (już dziś nie funk­cjo­nu­ją­cy), pra­co­wa­ło nad utrzy­ma­niem „trwa­ło­ści” rasy przy uwzględ­nie­niu głów­nych celów:

  1. Psy mia­ły być nie linie­ją­ce
  2. Ich sierść nie powin­na wywo­ły­wać reak­cji aler­gicz­nych
  3. Sku­pie­nie się na świa­do­mej selek­cji wzglę­dem okre­ślo­nych cech tem­pe­ra­men­tu
  4. Jedy­nie psy speł­nia­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy zdro­wot­ne powin­ny być dopusz­cza­ne do hodow­li

Głów­nym zało­że­niem austra­lij­skich pio­nie­rek było wyho­do­wa­nie dosko­na­łe­go psa pra­cu­ją­ce­go, któ­ry jed­no­cze­śnie będzie psem hipo­aler­gicz­nym. Lata świa­do­mej selek­cji w kie­run­ku odpo­wied­niej sier­ści, tem­pe­ra­men­tu a tak­że stan­dar­dów zdro­wot­nych dopro­wa­dzi­ły do tego co dziś roz­po­zna­je­my jako Wie­lo­po­ko­le­nio­wy Austra­lij­ski Labra­do­odle.

Zde­cy­do­wa­li­śmy się na Austra­lij­skie­go Labra­do­odla z dwóch powo­dów:

  • Licz­ne aler­gie i ast­ma nie pozwa­la­ły na posia­da­nie inne­go psa, niż takie­go, któ­re­go sierść nie wywo­łu­je  reak­cji aler­gicz­nych
  • Zda­jąc sobie spra­wę, że aler­gia to pro­blem powszech­ny w dzi­siej­szym spo­łe­czeń­stwie — pro­blem któ­ry nie­ste­ty będzie nara­stał, jed­no­cze­śnie zasta­na­wia­li­śmy się się ile, w tej puli znaj­dzie się osób, któ­re ze wzglę­du na swo­ją nie­peł­no­spraw­ność będą potrze­bo­wać psa prze­wod­ni­ka. I pomoc wła­śnie tym oso­bom jest głów­nym moty­wa­to­rem dla naszej pra­cy

Nowym wła­ści­cie­lom pra­gnie­my dostar­czyć jeden z naj­wyż­szych moż­li­wych stan­dar­dów. Dla­te­go wła­śnie zde­cy­do­wa­li­śmy się na Austra­lij­skie Labra­do­odle z jed­nej z naj­lep­szych

austra­lij­skich linii — Rutlands.

W skład nasze­go psie­go zespo­łu wcho­dzą:

Rutlands Cara­mel Pas­sion

Rutlands Gol­den Gla­mo­ur

Wło­cha­ta Pasja Fili­gree Sur­pri­se

Wło­cha­ta Pasja Char­ming Mol­ly

Rutlands Black Ony­xe

 

 

ASD Austra­lij­ski Labra­do­odle w chwi­li obec­nej nie jest rasą zare­je­stro­wa­ną przez FCI na świe­cie.

Nad czy­sto­ścią rasy czu­wa orga­ni­za­cja ALFA EUROPE, któ­ra wyma­ga od zare­je­stro­wa­nych w niej hodow­ców prze­strze­ga­nia bar­dzo rygo­ry­stycz­nych kodów etycz­nych, z robie­niem testów DNA na potwier­dze­nie pokre­wień­stwa włącz­nie. To orga­ni­za­cja dzia­ła­ją­ca pręż­niej i bar­dziej rystryk­cyj­nie a niże­li Związ­ki Kyno­lo­gicz­ne na świe­cie. W związ­ku z tym, że orga­ni­za­cja ta sku­pia się tyl­ko na jed­nej rasie — jest ona w sta­nie kon­tro­lo­wać dzia­łal­ność hodow­ców w niej zrze­szo­nych.
Wszyst­ko po to aby zapew­nić nowym nabyw­com naj­wyż­sze stan­dar­dy. Nowi wła­ści­cie­le nie chcą bowiem kło­po­tów zwią­za­nych z prze­wle­kły­mi cho­ro­ba­mi i wydat­ków z tym zwią­za­nych. Nie chcą rów­nież pro­ble­mów z aler­gia­mi — jeże­li był to głów­ny powód zaku­pu Austra­lij­skie­go Labra­do­odle.
Orga­ni­za­cja ta jako jedy­na w Euro­pie rów­nież nie dopusz­cza do koja­rze­nia ze sobą psów innych niż Wie­lo­po­ko­le­nio­we Austra­lij­skie Labra­do­odle. Jest to bar­dzo waż­ne z tego wzglę­du, że orga­ni­za­cje cza­sa­mi dopusz­cza­ją kry­cie inny­mi rasa­mi — pudle, spaniele…wątpię aby przy­szli wła­ści­cie­le bez­wied­nie chcie­li­by być czę­ścią eks­pe­ry­men­tu i zasta­na­wiać się czy ich pies w przy­szło­ści będzie zrdo­wy, nie będzie liniał i uczu­lał.
Orga­ni­za­cja zrze­sza eli­tę – naj­lep­szych hodow­ców ASD Austra­lij­skich Labra­do­odli, któ­rzy dekla­ru­ją swo­je zaan­ga­żo­wa­nie w ochro­nę rasy poprzez pod­pi­sa­nie kodek­su etycz­ne­go oraz sto­so­wa­nie się do zasad i prze­pi­sów okre­ślo­nych przez tę orga­ni­za­cję.

Logo ASD (Austra­lian Servi­ce Dog – Austra­lij­ski Pies Pra­cu­ją­cy) zare­je­stro­wa­ne przez Rutland Manor przy­dzie­la­ne jest eli­cie hodu­ją­cej ASD Austra­lij­skie Labra­do­odle. Takie­go logo, wraz z logiem ALFA EUROPE kupu­ją­cy powin­ni szu­kać na stro­nie hodow­cy, od któ­re­go pla­nu­ją zakup szcze­nia­ka.

 

Logo ASD

Logo ASD

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce