KOLORY I RODZAJE FUTER

Kolo­ry

CZEKOLADA

Pysk psa o maści cze­ko­la­do­wej może mieć jaśniej­sze kolo­ry — jasno brą­zo­wy.

Pig­ment: nos, obwód­ki oczu i pyszcz­ka oraz podusz­ki łap — kolo­ru róża­ne­go lub kolo­ru czer­wo­no­brą­zo­we­go.

Chocolate Labradoodle

Cho­co­la­te Labra­do­odle

CZARNY

Zdję­cie nigdy nie uka­rze praw­dzi­we­go uro­ku czar­nych Labra­do­odli. Sama się o tym prze­ko­na­łam kie­dy po raz pierw­szy ujrza­łam czar­ną sucz­kę. Jestem wręcz zachwy­co­na szla­chet­no­ścią tego kolo­ru.

Pig­ment: czar­ny

Oczy: czar­ne lub ciem­no­brą­zo­we.

Czę­sto dostrze­gal­ne, w czar­nym kolo­rze są odcie­nie brą­zu lub sre­bra.

Black Labradoodle

Black Labra­do­odle

KAWA Z MLEKIEM

Praw­dzi­wa kawa z mle­kiem to bar­dzo deli­kat­ny odcień brą­zu.

Pig­ment: róża­ny lub czer­wo­no­brą­zo­wy .

Oczy: brą­zo­we lub mio­do­wo-piw­ne.

MORELOWY (APRICOT)

Czę­sto mylo­ny ze zło­tym, czer­wo­nym lub kar­me­lem.

Apricot Labradoodle

Apri­cot Labra­do­odle

KARMEL

Jeden z naj­pięk­niej­szych kolo­rów. Wyróż­nia­my róż­ne odcie­nie kar­me­lu od jasne­go do ciem­niej­sze­go. Bar­dzo czę­sto, w póź­niej­szym wie­ku (ok. dwu­na­ste­go mie­sią­ca), odcień przy­bie­ra ciem­niej­szą bar­wę.

Pig­ment: różo­wo-czer­wo­na­wy (obwód­ki oczu, pyszcz­ka i podu­szek łap)

Oczy: piw­ne lub zie­lon­ka­wo zło­te

dscf0262_10

CZERWONY

Pig­ment: Czer­wo­ny lub czar­ny.

Oczy: ciem­no­brą­zo­we

Red Labradoodle

Red Labra­do­odle

KREMOWY

Kolor kre­mo­wy ma wie­le odcie­ni (w tym zło­ty)

Pig­ment: czar­ny

Oczy: róż­ne odcie­nie brą­zu lub czar­ne

LUB

Pig­ment: Róża­ny

Oczy: piw­ne, uni­kal­na eks­pre­sja ludz­kich oczu

Kre­mo­wy o dobrej okry­wie wło­so­wej nie potrze­bu­je kąpie­li tak czę­sto jak inne rasy. Bło­to i brud na sier­ści wysy­cha­ją i opa­da­ją nie pozo­sta­wia­jąc przy­kre­go zapa­chu — to jesz­cze jed­na z nie­sa­mo­wi­tych zalet Austra­lij­skich Labra­do­odli.

Cream Labradoodle

Cre­am Labra­do­odle

ŁACIATE

Róż­no­ko­lo­ro­we łaty na róż­nych czę­ściach cia­ła.

FACTORED
To rodzaj sier­ści pod­pa­la­nej (na zdję­ciu Don­nan — brą­zo­wy pod­pa­la­ny na kre­mo­wo). Ozna­cza to, że poszcze­gól­ne par­tie cia­ła psa blak­ną. Po połą­cze­niu psa i sucz­ki z tym fak­to­rem rodzą się szcze­nię­ta łacia­te

Brown factored Labradoodle

Brown fac­to­red Labra­do­odle

RODZAJE SIERŚCI

Wyróż­nia­my trzy rodza­je sier­ści Austra­lij­skie­go Labra­do­odla. Sierść weł­nia­na (krę­co­na), sierść „kędzie­rza­wa” (krę­co­na), sierść „kędzie­rza­wa” (fali­sta)

Sierść weł­nia­na (krę­co­na) — gęsta i gru­ba, podob­na do sier­ści pudla. Wyma­ga­ne regu­lar­ne cze­sa­nie. Sierść przy­ja­zna aler­gi­kom, nie linie­je i nie wydzie­la cha­rak­te­ry­stycz­ne­go psie­go zapa­chu. Cecha cha­rak­te­ry­stycz­na — kie­dy pies bie­gnie jego sierść nie falu­je na wie­trze — sierść na nogach i cie­le jest nie­ru­cho­ma. Wyma­ga­ne strzy­że­nie 2–3 razy w roku aby utrzy­mać okry­wę wło­so­wą w dobrym sta­nie.

Zmia­na sier­ści ze szcze­nię­cej na psa doro­słe­go nie jest tak wyraź­na jak moż­na to zauwa­żyć u psów o sier­ści kędzie­rza­wej. Jest to wyni­kiem regu­lar­ne­go strzy­że­nia i try­mo­wa­nia, pod­czas któ­re­go usu­wa­ny jest włos szcze­nię­cy.

Sierść “kędzie­rza­wa” (falo­wa­na)

W tra­cie ruchu sierść falu­je na wie­trze, jest to bar­dzo pięk­ny widok.  Jed­nak­że bar­dzo waż­nym okre­sem, jest okres wymia­ny sier­ści ze szcze­nię­cej, na sierść doro­słe­go psa. Sierść szcze­nia­ka nie linie­je więc waż­ne jest prze­pro­wa­dze­nie zabie­gu try­mo­wa­nia — naj­le­piej ręcz­nie. Moż­na też psa ogo­lić (zosta­wić krót­ką sierść), jed­nak oso­bi­ście nie zale­cam — cały urok jest wła­śnie w dłu­giej sier­ści. Nale­ży pamię­tać o czę­stym cze­sa­niu psa zgod­nie z zasa­dą pie­lę­gno­wać, niż potem wyda­wać for­tu­nę na fry­zje­ra, któ­ry będzie musiał usu­nąć koł­tu­ny (nie­wie­lu fry­zje­rów to potra­fi) lub być zmu­szo­nym ogo­lić psa. Sierść szcze­nia­ka, któ­ra nie będzie prze­cho­dzi­ła zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych może się łatwo koł­tu­nić. Przy zmia­nie wło­sa szcze­nię­ce­go — może on przy­cze­piać się do wło­sa sta­łe­go two­rząc koł­tu­ny. Dobry fry­zjer potra­fi je usu­nąć nie naru­sza­jąc sier­ści, a jed­nak jest to zabieg bar­dzo cza­so­chłon­ny i kosz­tow­ny. Zmia­na futra może roz­po­czy­nać się od dzie­sią­te­go mie­sią­ca i trwać przez kil­ka tygo­dni.

fizelinowa-falowana

Gło­wa psa jest kształ­to­wa­na nożycz­ka­mi i dega­żów­ka­mi, bro­dzie powin­ni­śmy nadać okrą­gły kształt. Ze wzglę­dów higie­nicz­nych nie powin­ni­śmy zosta­wiać jej dłu­giej (bro­da kozy).

Sierść dobra dla aler­gi­ków. Nie linie­je, jed­nak­że musi przejść etap wymia­ny wło­sa szcze­nię­ce­go na doro­słą, sta­łą sierść — przy odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji pro­ces ten jest pra­wie nie­zau­wa­żal­ny.

Sierść kędzie­rza­wa (krę­co­na).

Poszcze­gól­ne kędzio­ry wyglą­da­ją jak spi­ra­le. Pie­lę­gna­cja jak w przy­pad­ku sier­ści „kędzie­rza­wej” falo­wa­nej. Sierść dobra dla aler­gi­ków. Nie linie­je, jed­nak­że musi przejść etap wymia­ny wło­sa szcze­nię­ce­go na doro­słą, sta­łą sierść — przy odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji pro­ces ten jest pra­wie nie­zau­wa­żal­ny.

fizelinowa-krecona

ZAPOBIEGAJMY KOŁTUNOM

- pie­lę­gnuj­my nasze psy, czesz­my je regu­lar­nie

- try­muj­my i przy­ci­naj­my ich sierść

- nigdy nie kąp­my skoł­tu­nio­ne­go psa, nie­ste­ty po tym zabie­gu koł­tu­ny jedy­nie się utrwa­la­ją a

ich póź­niej­sze roz­cze­sa­nie jest nie­moż­li­we

- pod­czas mycia psa nie uży­waj­my cyr­ku­lar­nych ruchów — sierść nale­ży ugnia­tać w trak­cie

mycia rucha­mi skie­ro­wa­ny­mi ku doło­wi.

- pod­czas susze­nia ręcz­ni­kiem nie uży­waj­my cyr­ku­lar­nych ruchów — sierść nale­ży ugnia­tać w

trak­cie susze­nia rucha­mi skie­ro­wa­ny­mi ku doło­wi.

- pod­czas susze­nia suszar­ką, jed­no­cze­śnie czesz psa (ruchy ku doło­wi)

- po wysu­sze­niu spry­skaj wodą zawie­ra­ją­cą odro­bi­nę odżyw­ki aby nadać sier­ści poprzed­ni

(krę­co­ny bądź falo­wa­ny) wygląd.

Sierść Labra­do­odla nie jest bar­dziej skom­pli­ko­wa­na w pie­lę­gna­cji niż sierść innych psów. Oprócz gro­mad­ki Labra­do­odli posia­dam jesz­cze sucz­kę rasy West High­land Whi­te Ter­rier, któ­rej try­mo­wa­nie zaj­mu­je mi śred­nio ok. 3–4 godzin. Pra­wi­dło­we strzy­że­nie i try­mo­wa­nie Labra­do­odla zaj­mu­je ok. 1,5 godzi­ny (pod warun­kiem, że sierść nie jest zbyt skoł­tu­nio­na).

Dobry fry­zjer potra­fi usu­nąć koł­tu­ny nie naru­sza­jąc sier­ści i nie wyci­na­jąc w niej paskud­nie wyglą­da­ją­cych dziur. Jed­nak try­mo­wa­nie takie­go psa może zająć kil­ka godzin. Nie­ste­ty sierść dopro­wa­dzo­na do wyglą­du dre­dów jest tyl­ko do usu­nię­cia, każ­de inne koł­tu­ny jeste­śmy w sta­nie usu­nąć. Nie pozwa­laj­cie swo­im fry­zje­rom golić psa, kie­ruj­cie się wła­sną intu­icją. Uwa­ga!!! Nie­któ­re Labra­do­odle posia­da­ją rzę­sy dłu­go­ści 6 cen­ty­me­trów. Uczul­cie swo­je­go fry­zje­ra żeby ich nie usu­wał — nie­któ­rzy opatrz­nie to robią, a to prze­cież one nada­ją naszej psi­nie ten nie­sa­mo­wi­ty urok.

—————————————————————————————————————————————-

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce