KOLORY I RODZAJE FUTER

Kolory

CZEKOLADA

Pysk psa o maści cze­ko­la­do­wej może mieć jaśniej­sze kolory — jasno brązowy.

Pig­ment: nos, obwódki oczu i pyszczka oraz poduszki łap — koloru róża­nego lub koloru czerwonobrązowego.

Chocolate Labradoodle

Cho­co­late Labradoodle

CZARNY

Zdję­cie nigdy nie uka­rze praw­dzi­wego uroku czar­nych Labra­do­odli. Sama się o tym prze­ko­na­łam kiedy po raz pierw­szy ujrza­łam czarną suczkę. Jestem wręcz zachwy­cona szla­chet­no­ścią tego koloru.

Pig­ment: czarny

Oczy: czarne lub ciemnobrązowe.

Czę­sto dostrze­galne, w czar­nym kolo­rze są odcie­nie brązu lub srebra.

Black Labradoodle

Black Labra­do­odle

KAWA Z MLEKIEM

Praw­dziwa kawa z mle­kiem to bar­dzo deli­katny odcień brązu.

Pig­ment: różany lub czerwonobrązowy .

Oczy: brą­zowe lub miodowo-piwne.

MORELOWY (APRICOT)

Czę­sto mylony ze zło­tym, czer­wo­nym lub karmelem.

Apricot Labradoodle

Apri­cot Labradoodle

KARMEL

Jeden z naj­pięk­niej­szych kolo­rów. Wyróż­niamy różne odcie­nie kar­melu od jasnego do ciem­niej­szego. Bar­dzo czę­sto, w póź­niej­szym wieku (ok. dwu­na­stego mie­siąca), odcień przy­biera ciem­niej­szą barwę.

Pig­ment: różowo-czerwonawy (obwódki oczu, pyszczka i podu­szek łap)

Oczy: piwne lub zie­lon­kawo złote

dscf0262_10

CZERWONY

Pig­ment: Czer­wony lub czarny.

Oczy: ciem­no­brą­zowe

Red Labradoodle

Red Labra­do­odle

KREMOWY

Kolor kre­mowy ma wiele odcieni (w tym złoty)

Pig­ment: czarny

Oczy: różne odcie­nie brązu lub czarne

LUB

Pig­ment: Różany

Oczy: piwne, uni­kalna eks­pre­sja ludz­kich oczu

Kre­mowy o dobrej okry­wie wło­so­wej nie potrze­buje kąpieli tak czę­sto jak inne rasy. Błoto i brud na sier­ści wysy­chają i opa­dają nie pozo­sta­wia­jąc przy­krego zapa­chu — to jesz­cze jedna z nie­sa­mo­wi­tych zalet Austra­lij­skich Labradoodli.

Cream Labradoodle

Cream Labra­do­odle

ŁACIATE

Róż­no­ko­lo­rowe łaty na róż­nych czę­ściach ciała.

FACTORED
To rodzaj sier­ści pod­pa­la­nej (na zdję­ciu Don­nan — brą­zowy pod­pa­lany na kre­mowo). Ozna­cza to, że poszcze­gólne par­tie ciała psa blakną. Po połą­cze­niu psa i suczki z tym fak­to­rem rodzą się szcze­nięta łaciate

Brown factored Labradoodle

Brown fac­to­red Labradoodle

RODZAJE SIERŚCI

Wyróż­niamy trzy rodzaje sier­ści Austra­lij­skiego Labra­do­odla. Sierść weł­niana (krę­cona), sierść „kędzie­rzawa” (krę­cona), sierść „kędzie­rzawa” (falista)

Sierść weł­niana (krę­cona) — gęsta i gruba, podobna do sier­ści pudla. Wyma­gane regu­larne cze­sa­nie. Sierść przy­ja­zna aler­gi­kom, nie linieje i nie wydziela cha­rak­te­ry­stycz­nego psiego zapa­chu. Cecha cha­rak­te­ry­styczna — kiedy pies bie­gnie jego sierść nie faluje na wie­trze — sierść na nogach i ciele jest nie­ru­choma. Wyma­gane strzy­że­nie 2–3 razy w roku aby utrzy­mać okrywę wło­sową w dobrym stanie.

Zmiana sier­ści ze szcze­nię­cej na psa doro­słego nie jest tak wyraźna jak można to zauwa­żyć u psów o sier­ści kędzie­rza­wej. Jest to wyni­kiem regu­lar­nego strzy­że­nia i try­mo­wa­nia, pod­czas któ­rego usu­wany jest włos szczenięcy.

Sierść “kędzie­rzawa” (falowana)

W tra­cie ruchu sierść faluje na wie­trze, jest to bar­dzo piękny widok.  Jed­nakże bar­dzo waż­nym okre­sem, jest okres wymiany sier­ści ze szcze­nię­cej, na sierść doro­słego psa. Sierść szcze­niaka nie linieje więc ważne jest prze­pro­wa­dze­nie zabiegu try­mo­wa­nia — naj­le­piej ręcz­nie. Można też psa ogo­lić (zosta­wić krótką sierść), jed­nak oso­bi­ście nie zale­cam — cały urok jest wła­śnie w dłu­giej sier­ści. Należy pamię­tać o czę­stym cze­sa­niu psa zgod­nie z zasadą pie­lę­gno­wać, niż potem wyda­wać for­tunę na fry­zjera, który będzie musiał usu­nąć koł­tuny (nie­wielu fry­zje­rów to potrafi) lub być zmu­szo­nym ogo­lić psa. Sierść szcze­niaka, która nie będzie prze­cho­dziła zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych może się łatwo koł­tu­nić. Przy zmia­nie włosa szcze­nię­cego — może on przy­cze­piać się do włosa sta­łego two­rząc koł­tuny. Dobry fry­zjer potrafi je usu­nąć nie naru­sza­jąc sier­ści, a jed­nak jest to zabieg bar­dzo cza­so­chłonny i kosz­towny. Zmiana futra może roz­po­czy­nać się od dzie­sią­tego mie­siąca i trwać przez kilka tygodni.

fizelinowa-falowana

Głowa psa jest kształ­to­wana nożycz­kami i dega­żów­kami, bro­dzie powin­ni­śmy nadać okrą­gły kształt. Ze wzglę­dów higie­nicz­nych nie powin­ni­śmy zosta­wiać jej dłu­giej (broda kozy).

Sierść dobra dla aler­gi­ków. Nie linieje, jed­nakże musi przejść etap wymiany włosa szcze­nię­cego na doro­słą, stałą sierść — przy odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji pro­ces ten jest pra­wie niezauważalny.

Sierść kędzie­rzawa (kręcona).

Poszcze­gólne kędziory wyglą­dają jak spi­rale. Pie­lę­gna­cja jak w przy­padku sier­ści „kędzie­rza­wej” falo­wa­nej. Sierść dobra dla aler­gi­ków. Nie linieje, jed­nakże musi przejść etap wymiany włosa szcze­nię­cego na doro­słą, stałą sierść — przy odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji pro­ces ten jest pra­wie niezauważalny.

fizelinowa-krecona

ZAPOBIEGAJMY KOŁTUNOM

- pie­lę­gnujmy nasze psy, czeszmy je regularnie

- try­mujmy i przy­ci­najmy ich sierść

- nigdy nie kąpmy skoł­tu­nio­nego psa, nie­stety po tym zabiegu koł­tuny jedy­nie się utrwa­lają a

ich póź­niej­sze roz­cze­sa­nie jest niemożliwe

- pod­czas mycia psa nie uży­wajmy cyr­ku­lar­nych ruchów — sierść należy ugnia­tać w trakcie

mycia ruchami skie­ro­wa­nymi ku dołowi.

- pod­czas susze­nia ręcz­ni­kiem nie uży­wajmy cyr­ku­lar­nych ruchów — sierść należy ugnia­tać w

trak­cie susze­nia ruchami skie­ro­wa­nymi ku dołowi.

- pod­czas susze­nia suszarką, jed­no­cze­śnie czesz psa (ruchy ku dołowi)

- po wysu­sze­niu spry­skaj wodą zawie­ra­jącą odro­binę odżywki aby nadać sier­ści poprzedni

(krę­cony bądź falo­wany) wygląd.

Sierść Labra­do­odla nie jest bar­dziej skom­pli­ko­wana w pie­lę­gna­cji niż sierść innych psów. Oprócz gro­madki Labra­do­odli posia­dam jesz­cze suczkę rasy West High­land White Ter­rier, któ­rej try­mo­wa­nie zaj­muje mi śred­nio ok. 3–4 godzin. Pra­wi­dłowe strzy­że­nie i try­mo­wa­nie Labra­do­odla zaj­muje ok. 1,5 godziny (pod warun­kiem, że sierść nie jest zbyt skołtuniona).

Dobry fry­zjer potrafi usu­nąć koł­tuny nie naru­sza­jąc sier­ści i nie wyci­na­jąc w niej paskud­nie wyglą­da­ją­cych dziur. Jed­nak try­mo­wa­nie takiego psa może zająć kilka godzin. Nie­stety sierść dopro­wa­dzona do wyglądu dre­dów jest tylko do usu­nię­cia, każde inne koł­tuny jeste­śmy w sta­nie usu­nąć. Nie pozwa­laj­cie swoim fry­zje­rom golić psa, kie­ruj­cie się wła­sną intu­icją. Uwaga!!! Nie­które Labra­do­odle posia­dają rzęsy dłu­go­ści 6 cen­ty­me­trów. Uczul­cie swo­jego fry­zjera żeby ich nie usu­wał — nie­któ­rzy opatrz­nie to robią, a to prze­cież one nadają naszej psi­nie ten nie­sa­mo­wity urok.

—————————————————————————————————————————————-

Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce