CZY AUSTRALIJSKI LABRADOODLE TO RASA DLA CIEBIE?

Tem­pe­ra­ment Labra­do­odla opi­sa­łam już w dzia­le „TEMPERAMENT AUSTRALIJSKIEGO LABRADOODLA”. Pole­cam lek­tu­rę, a przed zaku­pem odpo­wiedź na zasad­ni­cze pyta­nie.  Czy jako rodzi­na będzie­cie w sta­nie spro­stać zasad­ni­czym potrze­bom Austra­lij­skie­go Labra­do­odla? Jeże­li nie — pomy­śl­cie pro­szę o innej rasie, ten wyjąt­ko­wy pies powi­nien zna­leźć się w napraw­dę wyjąt­ko­wej rodzi­nie.

* Czy jeste­ście w sta­nie poświę­cić czas na tre­nin­gi ze swo­im psem? Jest to kwe­stia nie­zwy­kle waż­na. Labra­do­odle nie potrze­bu­ją ogrom­ne­go podwór­ka po to aby się wybie­gać. Potrze­bu­ją nato­miast sty­mu­la­cji men­tal­nej — dla­te­go tak dobrze spraw­dza­ją się w roli psów pra­cu­ją­cych.

Czy będziesz w sta­nie poświę­cić co naj­mniej 30 minut dzien­nie, przez pierw­sze mie­sią­ce na tre­nin­gi ze swo­im psem?

Austra­lij­skie Labra­do­odle to psy nie­zwy­kle inte­li­gent­ne — tak samo szyb­ko uczą się rze­czy nie­po­żą­da­nych jak i tych, któ­re chce­my je nauczyć. Nie moż­na ich pozo­sta­wić samym sobie. Oczy­wi­ście — każ­dy pies będzie wdzięcz­ny za kawa­łek podwór­ka, ale nic nie zastą­pi kon­tak­tu z wła­ści­cie­lem.

*Austra­lij­skie Labra­do­odle uwiel­bia­ją wodę. Czy na czas Two­ich wypraw za mia­sto nad jezio­ro będziesz zosta­wiać psa u ciot­ki, czy będziesz trak­to­wać go wła­śnie jako kom­pa­na wspól­nych wycie­czek?

A teraz wyobraź sobie pię­cio­lat­ka a gumia­kach z impe­tem wska­ku­ją­ce­go w kału­żę — ten widok może na sta­łe zago­ścić w Two­im świe­cie, jeże­li otwo­rzysz swo­je ser­du­cho przed Austra­lij­skim Labra­do­odlem. Każ­da kału­ża, to dla moich Labra­do­odli duże pole do popi­su — kto kogo bar­dziej ochla­pie. Dla mnie cudow­ny widok ale czy i dla Cie­bie?

Austra­lij­skie Labra­do­odle mogą też bawić się w swo­ich miskach — roz­le­wa­jąc wodę po pod­ło­dze kuchen­nej. Mnie aku­rat nigdy się to nie przy­da­rzy­ło, ale sły­sza­łam podob­ne histo­rie.

* Austra­lij­ski Labra­do­odle chce Ci towa­rzy­szyć gdzie­kol­wiek się udasz. Moje psia­ki hur­tem kła­dą się pod drzwia­mi łazien­ki, w ocze­ki­wa­niu kie­dy wresz­cie z niej wyj­dę. Doma­ga­ją się kon­tak­tu wzro­ko­we­go, cze­ka­ją na każ­dą komen­dę, są zawsze w peł­nej goto­wo­ści — co czy­ni je dosko­na­ły­mi psa­mi pra­cu­ją­cy­mi. Jeże­li szu­kasz psa podwór­ko­we­go, pro­szę zde­cy­duj się na inną rasę. Nie zna­czy to, że ja ze swo­imi psa­mi wycho­dzę wszę­dzie. Odpo­wied­nio nauczo­ny pies będzie zosta­wał sam w domu nie powo­du­jąc żad­nych kło­po­tów. Jed­nak jeże­li po Two­im powro­cie do domu będziesz ocze­ki­wał od psa, że będzie leżał cichut­ko w kąci­ku zaj­mu­jąc się swo­imi spra­wa­mi, to Austra­lij­ski Labra­do­odle zde­cy­do­wa­nie nie jest rasą dla Cie­bie.

*Austra­lij­skie Labra­do­odle nie maja cha­rak­te­ry­stycz­ne­go psie­go zapa­chu, nie linie­ją a czę­ste kąpa­nie nie jest koniecz­ne, gdyż sierść jest samo­czysz­czą­ca — brud z niej po pro­stu spa­da. Jed­nak potrze­bu­ją regu­lar­nej pie­lę­gna­cji okry­wy wło­so­wej — cze­sa­nia jej i try­mo­wa­nia. W wie­ku ok. 10 mie­się­cy, w dwóch typach wło­sa („kedzie­rza­wa” falo­wa­na i krę­co­na — wię­cej o tym w dzia­le KOLORY I RODZAJE FUTER) pies zmie­nia sierść ze szcze­nię­cej na doro­słą. Wte­dy potrze­ba szcze­gól­nej pie­lę­gna­cji przez try­mo­wa­nie. W prze­ciw­nym wypad­ku mogą poja­wić się koł­tu­ny. Czy jesteś przy­go­to­wa­ny na czę­ste cze­sa­nie oraz wizy­ty u fry­zje­ra 3 razy do roku?

Sierść Austra­lij­skie­go Labra­do­odla — jeśli o nią odpo­wied­nio dba­my jest bar­dzo łatwa w utrzy­ma­niu. Ja swo­je Labra­do­odle cze­szę raz na tydzień, czę­sto­tli­wość jed­nak zwięk­szam kie­dy pies wcho­dzi w okres wymia­ny sier­ści na doro­słą.

* Austra­lij­skie Labra­do­odle to psy o fajt­ła­po­wa­tej natu­rze. Swo­ją głup­ko­wa­to­ścią potra­fią roz­ba­wić nie­jed­ne­go mru­ka. Cza­sa­mi obi­ja się o jed­na ścia­nę, cza­sa­mi o dru­gą. Bar­dzo lubią zaba­wy. Jeże­li zbyt dłu­go nie przy­wią­zu­jesz do nich uwa­gi wymy­ślą coś abyś je zauwa­żył. Nie raz z pra­nia ginę­ły skar­pet­ki a Car­mel pod­bie­ga­ła z wyra­zem pyska: „złap mnie jeśli potra­fisz, zobacz co mam”. Mnie to bawi, ale dla nie­któ­rych może być dość iry­tu­ją­ce.

* Austra­lij­skie Labra­do­odle maja sil­ny instynkt apor­to­wa­nia — bar­dzo dobrze spraw­dza­ją się jako kom­pa­ni zabaw z dzieć­mi. Są bar­dzo łatwe do uło­że­nia jako asy­sten­ci osób nie­peł­no­spraw­nych, w apor­to­wa­niu roz­ma­itych przed­mio­tów. Jed­nak czy będziesz w sta­nie znieść psa, któ­ry podej­dzie do Cie­bie i weź­mie Twój rękaw w swój pysk jak­by chciał powie­dzieć — „choć za mną chcę Ci coś poka­zać? Car­mel robi­ła rzecz zadzi­wia­ją­cą w pierw­szych tygo­dniach kie­dy poja­wi­ła się w nowym domu. Blan­ka (moja suka rasy West High­land Whi­te Terier) roz­rzu­ca­ła zabaw­ki po całym domu, Car­mel te zabaw­ki zbie­ra­ła i zano­si­ła do swo­je­go koszy­ka.

Powi­nie­neś sobie odpo­wie­dzieć na wszyst­kie z powyż­szych pytań zanim zde­cy­du­jesz się na ta rasę. Jeże­li nie prze­ra­sta Cię to o czym pisa­łam — gra­tu­lu­ję!

Pamię­taj, to hodow­ca powi­nien dopa­so­wać psa, któ­ry tem­pe­ra­men­tem będzie paso­wał dla Cie­bie i Two­jej rodzi­ny.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce