GWARANCJA ZDROWIA

Choć dys­pla­zja sta­wów bio­dro­wych wystę­puje zarówno u pudli, jak i labra­do­rów, to u psów pocho­dzą­cych z linii Rutland jest rzad­ko­ścią. Na mniej wię­cej sie­dem tysięcy wyho­do­wa­nych szcze­niąt u nie­spełna dwu­dzie­stu stwier­dzono dys­pla­zję. Wszyst­kie psy hodow­lane pod­da­wane są testom DNA na nosi­ciel­stwo genu odpo­wie­dzial­nego za postę­pu­jący zanik siat­kówki (PRA), dys­pla­zję sta­wów bio­dro­wych czy łok­cio­wych oraz Von Hillebrand’s Dise­ase Type I.
Wyniki powyż­szych badań wyka­zały, że wszyst­kie suki i repro­duk­tor Wło­cha­tej Pasji są wolne od wad. Wyniki testów dostępne u hodowcy.

Jako hodowca Austra­lij­skich Labra­do­odli zobo­wią­zuję się hodo­wać zdrowe, wolne od wad gene­tycz­nych, pra­wi­dłowo zso­cja­li­zo­wane psy. Do roz­rodu dopusz­czam tylko te psy i suki, któ­rych odpo­wied­nie testy potwier­dzają, iż są one wolne od wad genetycznych.

Jeste­śmy na tyle pewni swo­ich psów, iż każ­dego szcze­niaka wypo­sa­żamy w tzw. „Gwa­ran­cję zdro­wia” obej­mu­jącą wady gene­tyczne i wrodzone.

Jeżeli u Two­jego Labra­do­odla zosta­nie zdia­gno­zo­wana cho­roba gene­tyczna, bie­rzemy na sie­bie pęłną odpowiedzialność.

Gwa­ran­cja jest udzie­lana wyłącz­nie ory­gi­nal­nemu kupu­ją­cemu i nie pod­lega trans­fe­rowi kolej­nemu właścicielowi

Nie pono­simy jed­nak odpo­wie­dzial­no­ści za żadne cho­roby czy śmierć zwie­rzę­cia spo­wo­do­wane nie­do­pa­trze­niami ze strony wła­ści­cieli. Np. te spo­wo­do­wane bra­kiem szcze­pień, cho­ro­bami prze­no­szo­nymi przez paso­żyty zewnętrzne i wewnętrzne czy zbyt dużym eks­plo­ato­wa­niem psa w okre­sie szcze­nię­cym. Dla­tego też chcąc się upew­nić, iż naszym szcze­nię­tom zapew­niana jest wła­ściwa opieka, pra­wi­dłowe żywie­nie, przez pierw­sze lata odwie­dzamy wła­ści­cieli, któ­rzy z kolei są zobo­wią­zani umoż­li­wić nam taką wizytę.

Pełny tekst gwa­ran­cji i kon­traktu dostępny przy zaku­pie szczeniaka.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Wło­chata Pasja
Hodowla Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Polsce