Życie płodowe szczeniąt — Australijskie Labradoodle Caramel & Onyxe

Jak szcze­nię­ta wyglą­da­ją teraz? A tak;)

Puppies - prenatal life

Pup­pies — pre­na­tal life

W cią­gu następ­nych tygo­dni dni poja­wią się klu­czo­we róż­ni­ce w budo­wie pło­dów – roz­wi­ną się uszy, nosy, zmie­ni się kształt cia­ła. Do tej pory pro­duk­ty prze­mia­ny mate­rii odfil­tro­wy­wa­ło łoży­sko. Teraz funk­cjo­nu­ją już ner­ki. Pło­dy wydzie­la­ją ury­nę do pły­nu owo­dnio­we­go, w któ­rym pły­wa­ją.

Prenatal life

Pre­na­tal life

W celu ochro­ny deli­kat­nych oczu, powie­ki są szczel­nie zamknię­te.

Prenatal life

Pre­na­tal life

Pysk i nos roz­wi­ja­ją się rela­tyw­nie póź­no, bo w trze­ciej czę­ści cią­ży.

ROWÓJ ZACHOWAŃ U PŁODU
Bada­nia nauko­we wska­zu­ją na to, że mat­ki mają­ce pod­czas cią­ży wyso­ki poziom kor­ty­zo­lu (hor­mo­nu stre­su), wpły­wa­ją na roz­wój pło­du, zwięk­sza­jąc sen­sy­tyw­ność mózgu swo­je­go dziec­ka. Nie­ste­ty wów­czas, po uro­dze­niu szcze­nię­ta są wraż­li­we na każ­de wydzie­la­nie się sub­stan­cji che­micz­nych zwią­za­nych ze stre­sem. Mózg mło­de­go zwie­rzę­cia jest wów­czas czu­ły na nawet naj­mniej­szy poziom kor­ty­zo­lu (takie potom­stwo nazy­wa się reak­tyw­nym potom­stwem). Szcze­nię­ta takie będą bar­dzo reak­tyw­ne na sytu­acje stre­so­we.
Wyka­za­no, że wyso­ki poziom sub­stan­cji che­micz­nych zwią­za­nych ze stre­sem zwięk­sza ryzy­ko wystą­pie­nia pro­ble­mów o pod­ło­żu lęko­wym i depre­syj­nym.

NALEŻY DBAĆ ABY SUKI W CIĄŻY NIE DOŚWIADCZAŁY FRUSTRACJI CELÓW

Cramel 43 days pregnant

Cra­mel 43 days pre­gnant

Bada­nia nauko­we wska­zu­ją, że u wie­lu gatun­ków pro­ces ucze­nia się zacho­dzi już w łonie mat­ki – sko­ja­rze­nia pomię­dzy dźwię­ka­mi, zapa­cha­mi, sma­ka­mi – szcze­nię­ta naby­wa­ją tą wie­dze od mat­ki.

Prenatal life - puppies

Pre­na­tal life — pup­pies

W natu­ral­nym śro­do­wi­sku ojciec jest obec­ny od momen­tu poczę­cia i jest to KLUCZOWY CZYNNIK poma­ga­ją­cy obni­żyć stres cię­żar­nej suki. Nie­ste­ty, w śro­do­wi­sku stwo­rzo­nym przez czło­wie­ka tak nie jest. Wie­lu hodow­ców nie posia­da repro­duk­to­ra w domu. Wte­dy to my – wła­ści­cie­le musi­my zadbać o cię­żar­na sukę tak, aby czu­ła się bez­piecz­na z potom­stwem, któ­re się w niej roz­wi­ja. Nie może­my pozwo­lić aby przez moment poczu­ła, że życie pło­dów jest zagro­żo­ne. Nie zapo­mi­naj­my, że mimo pro­ce­su udo­mo­wie­nia wie­le sytu­acji jakie stwa­rza­my swo­je­mu psu, nie są dla nie­go sytu­acja­mi natu­ral­ny­mi. Nie sta­raj­my się na siłę zwie­rząt uczło­wie­czyć. Dla cię­żar­nej suki nawet odwie­dzi­ny nie­zna­nych jej osób mogą sta­no­wić czyn­nik stre­so­gen­ny. Usza­nuj­my jej potrze­bę spo­ko­ju. Dzię­ki temu – o pra­wi­dło­wy roz­wój mło­dych szcze­niąt dba­my już w ich życiu pre­na­tal­nym.

W swo­jej prak­ty­ce beha­wio­ral­nej spo­ty­ka­łam się z absur­dal­ny­mi pomy­sła­mi wła­ści­cie­li psów zabie­ra­ją­cych np. cię­żar­ną sukę na reso­cja­li­za­cję agre­syw­ne­go psa do zna­jo­mych. Nie umiem sobie nawet wyobra­zić co musia­ło dziać się w orga­ni­zmie suki, któ­rej jed­nym z naj­waż­niej­szych celów na tam­ten moment była ochro­na swo­je­go potom­stwa.

Tym­cza­sem zaczy­na­my odli­cza­nie. Nasza Car­me­li­ta rośnie w oczach. Wyle­gu­je się na kana­pie, cały czas z nią jeste­śmy aby czu­ła się bez­piecz­na a ona odwdzię­cza się … mer­da­niem ogo­na.

Zdję­cia zapo­ży­czo­ne z Natio­nal Geo­gra­phic (W łonie mat­ki — psy)

———————————————————————————————————————-
Wło­cha­ta Pasja
Hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli
Pierw­sze Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, , , ,