Wystawa psów rasowych Kędzierzyn Koźle

19.08.2012 uda­li­śmy się na mię­dzy­na­ro­do­wą wysta­wę orga­ni­zo­wa­ną przez PKPR w Kędzie­rzy­nie Koź­lu.
Jak było? Upal­nie – to na pew­no. Austra­lij­skie Labra­do­odle God­dess i Gala były bar­dzo dziel­ne. Roz­ło­ży­li­śmy się na boku, dziew­czy­ny mia­ły ciszę i spo­kój. To bar­dzo dla nich waż­ne, zwy­kle takie impre­zy wią­żą się ze stre­sem dla naszych pod­opiecz­nych, trze­ba wiec zapew­nić im mak­si­mum kom­for­tu. Nie­ste­ty na ring weszli­śmy dopie­ro oko­ło godzi­ny 16.00 tak więc całe 5 godzin cze­ka­nia.
God­dess i Gala zdo­by­ły bar­dzo dobre oce­ny i zapro­sze­nie na dal­szą część wysta­wy: tj. Best Pup­py in Show oraz Best Junior in Show.
God­dess zdo­by­ła 2 miej­sce Best Pup­py in Show i sta­nę­ła na podium obok owczar­ka nie­miec­kie­go i yor­ka Bie­wer. Gra­tu­la­cje malen­ka. Jak zwy­kle była bar­dzo dziel­na, bar­dzo spo­koj­na i rezo­lut­na.
Gala nie­ste­ty tym razem na podium się nie zała­pa­ła, ale nic nie szko­dzi i tak była nie­sa­mo­wi­ta.

Tak wiec reasu­mu­jąc przy­wieź­li­śmy ze sobą puchar i dwa zło­te meda­le;)

Labradoodle Gala, ocena

Labra­do­odle Gala, oce­na

Labradoodle Gala, ring

Labra­do­odle Gala, ring

Labradoodle Gala, show position

Labra­do­odle Gala, show posi­tion

Labradoodle Goddess, ocena

Labra­do­odle God­dess, oce­na

Labradoodle Goddess, on ring

Labra­do­odle God­dess, on ring

Labradoodle Goddess, Show position

Labra­do­odle God­dess, Show posi­tion

Labradoodle Goddess, BIS

Labra­do­odle God­dess, BIS

Labradoodle GALA,  BIS

Labra­do­odle GALA, BIS

Labradoodle GALA,  BIS

Labra­do­odle GALA, BIS

Labradoodle Goddess,  BIS

Labra­do­odle God­dess, BIS

Labradoodle Goddess,  Podium

Labra­do­odle God­dess, Podium

Labradoodles Gala/Goddess, medals

Labra­do­odles Gala/Goddess, medals

Labradoodle Earth Goddess

Labra­do­odle Earth God­dess

Labradoodles, taking rest

Labra­do­odles, taking rest

Labradoodles, Gala with medal

Labra­do­odles, Gala with medal

Labradoodle Goddess i puchar

Labra­do­odle God­dess i puchar


—————————————————————————————————————————————–

Wło­cha­ta Pasja
Pierw­sza hodow­la Austra­lij­skich Labra­do­odli w Pol­sce
Austra­lij­skie Labra­do­odle w Pol­sce

, ,